آزاد+اسلامی+واحد+همدا+گروه+کتابداری+و+اطلاع+رسانی+پایان+نامه+برای+دریافت+درجه+کارشناسی+ارشد+در+رشته+کتابداری+و+اطلاع+رسانی+گرایش%3A+اطلاع+رسانی+++عنوان%3A+بررسی+راهکارهای+ایجاد+طرح‌های+همکاری+%28امانت+بین+کتابخانه‌ای،+اشتراک+منابع%29+در+کتابخانه‌های+نهاد+%5B…%5D++پایان+نامه+اثر+دستورالعمل­های+کانون+توجه+بیرونی+و+درونی+در+افراد+مستقل%2Fوابسته+به+زمینه+در+اجرا،+یادداری+و+انتقال+پرتاب+دارت++متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+تربیت+بدنی+دانشکده+تربیت+بدنی+و+علوم+ورزشی+پایان+نامه+برای+اخذ+درجه+کارشناسی+ارشد+در+رشته+رفتار+حرکتی+عنوان%3A+اثر+دستورالعمل­های+کانون+توجه+بیرونی+و+درونی+در+افراد+مستقل%2Fوابسته+به+زمینه+در+اجرا،+یادداری+و+انتقال+پرتاب+دارت+اساتید+داور%3A+دکترحسن+محمدزاده+–+دکتر+نرمین+غنی+%5B…%5D++پایان+نامه+بررسی+تأثیر+بهره‌گیری+از+شبکه‌های+اجتماعی+علمی+و+پژوهشی+مجازی+بر+عملکرد+اعضای+هیأت+علمی++متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+مدیریت+دانشکده+علوم+انسانی+پایان‌+نامه+جهت+اخذ+درجه+کارشناسی+ارشد+رشته+مدیریت+MBA-+گرایش+استراتراتژی+بررسی+تأثیر+بهره‌گیری+از+شبکه‌های+اجتماعی+علمی+و+پژوهشی+مجازی+بر+عملکرد+اعضای+هیأت+علمی+دانشگاه‌های+دولتی+و++غیر+دولتی+شهر+تهران++%28مطالعه+موردی+دانشگاه+تهران+و+دانشگاه+علم+و+فرهنگ%29+%5B…%5D++پایان+نامه+بررسی+اثربخشی+طرح­واره+درمانی+بر+خشم+سرکوب+شده+دانشجویان+با+نشانگان+افسردگی++متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+روانشناسی+دانشگاه+فردوسی+مشهد++دانشکده+علوم+تربیتی+و+روانشناسی+گروه+روانشناسی+پایان+نامه+برای+اخذ+درجه+کارشناسی+رشته+بررسی+اثربخشی+طرح­واره+درمانی+بر+خشم+سرکوب+شده+دانشجویان+با+نشانگان+افسردگی+استاد+مشاور%3A+جناب+آقای+دکتر+بهرامعلی+قنبری+هاشم­آبادی+اسفند+1393+برای+رعایت+حریم+خصوصی+نام+نگارنده+و+%5B…%5D++دانلود+پایان+نامه+ارشد+%3A+پژوهشی+در+صخره+نگاری+های+پیش+از+تاریخ+ایران+از+نظر+مفهومی+و+گرافیکی+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+%3A+هنر+گرایش+%3A+ارتباط+تصویری+عنوان+%3A+پژوهشی+در+صخره+نگاری+های+پیش+از+تاریخ+ایران+از+نظر+مفهومی+و+گرافیکی++دانلود+پایان+نامه+ارشد%3A+پژوهشی+پیرامون+تعامل+نقاشی-انیمیشن+در+دو+دهه+ی+اخیر+ایران+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+%3A+هنر+گرایش+%3Aنقاشی++عنوان+%3A++پژوهشی+پیرامون+تعامل+نقاشی-انیمیشن+در+دو+دهه+ی+اخیر+ایران++دانلود+پایان+نامه+ارشد+%3A+پژوهشی+بر+واقع‌گرایی+%28+زندگی+روزمره+%29+در+نگارگری+مکتب+قزوین+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+%3A+هنر+گرایش+%3Aنقاشی+عنوان+%3A++پژوهشی+بر+واقع‌گرایی+%28+زندگی+روزمره+%29+در+نگارگری+مکتب+قزوین++پایان+نامه+ارشد%3Aمقایسه+سبک‌های+دلبستگی،+مهارت‌های+مقابله‌ای،+طرح‌واره‌های+ناسازگار+اولیه+و+تاب‌آوری+درافراد+مبتلا+به+سوء+مصرف+مواد+با+افراد+غیر+مبتلا+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+%3Aروانشناسی+گرایش+%3Aبالینی+عنوان+%3A+مقایسه+سبک‌های+دلبستگی،+مهارت‌های+مقابله‌ای،+طرح‌واره‌های+ناسازگار+اولیه+و+تاب‌آوری+درافراد+مبتلا+به+سوء+مصرف+مواد+با+افراد+غیر+مبتلا++دانلود+پایان+نامه%3Aبررسی+رابطه+ارضاء+نیازهای+بنیادی+روانی+و+طرح+واره+­های+ناسازگار+اولیه+با+اختلال+تنظیم+هیجانی+دانشجویان+کارشناسی+دانشگاه+بوعلی+سینا+همدان+هدف+این+پژوهش+بررسی+رابطه+بین+ارضاء+نیازهای+بنیادی+روانی+و+طرحواره­های+ناسازگار+اولیه+با+اختلال+تنظیم+هیجانی+در+دانشجویان+بود.+به+این+منظور+با+روش+نمونه+گیری+خوشه­ای+چند+مرحله­ای+364+نفر+%28تعداد+166+دختر+و+198+پسر%29+از+دانشجویان+دوره+کارشناسی+دانشگاه+بوعلی+سینا+همدان+انتخاب+شدند.+طرح+این+پژوهش+توصیفی-+همبستگی+بود.+برای+جمع+آوری+اطلاعات+از+پرسشنامه+نیازهای+بنیادی+روانی+گاردیا،+دسی+و+ریان+%282000%29،+طرحواره­های+ناسازگار+اولیه+یانگ+%281998%29،+و+اختلال+تنظیم+هیجانی+گراتس+%282004%29،+استفاده+شد.+تجزیه+و+تحلیل+داده­ها+با+استفاده+از+معادلات+ساختاری،+ضریب+همبستگی+و+آزمونT+صورت+پذیرفت.+نتایج+پژوهش+نشان+داد+که+مدل+تجربی+داده­ها+یا+مدل+مفهومی+دارای+برازش+خوبی+است.+براساس+یافته­ها،+خودمختاری+و+شایستگی+از+خرده+مقیاس+نیازهای+بنیادی+روانی+هم+به+صورت+مستقیم+و+هم+غیرمستقیم+می­توانند+بر+اختلال+تنظیم+هیجانی+تأثیر+بگذارند.+همچنین+نیاز+به+خودمختاری+و+شایستگی+می­توانند+بر+طرحواره‌های+ناسازگار+اثر+بگذارد.++کلید+واژه+ها%3A++نیازهای+بنیادی+روانی+–+طرحواره­های+ناسازگار+اولیه+–+اختلال+تنظیم+هیجانی++پایان+نامه+%3A+بررسی+راهکارهای+ایجاد+طرح‌های+همکاری+%28امانت+بین+کتابخانه‌ای،+اشتراک+منابع%29+در+کتابخانه‌های+نهاد+رهبری+دانشگاه‌های+غرب+کشور+دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+کتابداری+و+اطلاع+رسانی+گرایش+%3A+اطلاع+رسانی+عنوان+%3A+بررسی+راهکارهای+ایجاد+طرح‌های+همکاری+%28امانت+بین+کتابخانه‌ای،+اشتراک+منابع%29+در+کتابخانه‌های+نهاد+رهبری+دانشگاه‌های+غرب+کشور++پایان+نامه+ارشد+فناوری+اطلاعات%3A+امکان+سنجی+و+ارائه+طرح+سامانه+تبلیغات+مؤثر+از+طریق+پیامک+برای+کسب+و+کارهای+دارای+مخاطب+خاص+دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+با+فرمت+ورد+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته+فناوری+اطلاعات++پایان+نامه+مفاد+و+قلمرو+قاعده+احسان+در+فقه+امامیه؛+قانون+مدنی++دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته++مدیریت+دانشکده+علوم+و+تحقیقات+اسلامی+گروه+آموزشی+فقه+و+حقوق+اسلامی+مفاد+و+قلمرو+قاعده+احسان+در+فقه+امامیه؛+قانون+مدنی،+قانون+تجارت+و+قانون+مجازات+اسلامی+ایران+پایان+نامه+برای+دریافت+درجه+کارشناسی+ارشد+در+رشته+الهیات+گرایش+فقه+و+مبانی+حقوق+اسلامی+بهم

 

ن1393+%5B…%5D++پایان+نامه+رابطه+فرهنگ+سازمانی+با+تعهد+سازمانی+در+بین+کارکنان+شهرداری++دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته++مدیریت+واحد+نراق+دانشکده+مدیریت+پایان+نامه+برای+دریافت+درجه+کارشناسی+ارشد+در+رشته+مدیریت-+سیستم+های+اطلاعاتی+++عنوان%3A+رابطه+بین+فرهنگ+سازمانی+با+تعهد+سازمانی+در+بین+کارکنان+شهرداری+شاهین+شهر+++زمستان+1393++++برای+رعایت+حریم+خصوصی+نام+نگارنده+پایان+نامه+درج+%5B…%5D++پایان+نامه+تأثیر+آمیخته+ترفیع+بر+رفتارهای+پس+از+خرید+مصرف+کنندگان++دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته++مدیریت+دانشگاه+آزاد+اسلامی+واحد+علوم+تحقیقات+نراق+دانشکده+مدیریت+گرایش،+مدیریت+بازرگانی+++پایان+نامه+برای+دریافت+درجه+کارشناسی+ارشد+در+رشته+مدیریت،+«گرایش»+مدیریت+بازرگانی+«عنوان»%3A+تأثیر+آمیخته+ترفیع+بر+رفتارهای+پس+از+خرید+مصرف+کنندگان+محصولات+غذایی+شرکت+کاله.+++بهار+1394+++%5B…%5D++پایان+نامه+تاثیر+توانمند+سازی+سازمانی+بر+رفتار+مشتری+گرا+++دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته++مدیریت+دانشگاه+آزاد+اسلامی+واحد+نراق+دانشکده+مدیریت+،+گروه+مدیریت+دولتی+پایان+نامه+برای+دریافت+درجه+کارشناسی+ارشد++گرایش%3A+منابع+انسانی+++عنوان%3A+تاثیر+توانمند+سازی+سازمانی+بر+رفتار+مشتری+گرا++%28+مورد+مطالعه+%3A+شرکت+تولیدی+سایپا+پیستون+گلپایگان+%29+تابستان+1392+++++%5B…%5D++پایان+نامه+تاثیر+اتوماسیون+اداری+بر+بهبود+تصمیم+گیری+مدیران++دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته++مدیریت+دانشگاه+آزاد+اسلامی+واحد+فیروزکوه+دانشکده+مدیریت+++++پایان+نامه+برای+دریافت+درجه+کارشناسی+ارشد+%28M.A+%29+گرایش+%3Aمدیریت+بازرگانی%28بازرگانی+داخلی%29+++تاثیر+اتوماسیون+اداری+بر+بهبود+تصمیم+گیری+مدیران+%28مورد+مطالعه%3A+مدیران+اتوبوسرانی+شهرداری+تهران+%29+++++زمستان+1393++++++برای+%5B…%5D++پایان+نامه+بهینه+سازی+سبد+پرتفوی+با+رویکرد+الگوریتم+مورچگان++دانلود+متن+کامل+پایان+نامه+مقطع+کارشناسی+ارشد+رشته++مدیریت+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++واحد+بویین+زهرا++++++++++++++++++

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...