فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
مبحث اول: چالش‌های ذاتی 97
گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت. 114
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت. 133
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری 145
مبحث دوم: چالش‌های انطباق 168
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین ­المللی 184
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی 187
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی 208
 
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها
مقدمه. 210مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی 218
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری 227
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی 236
گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239
مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی 260
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی 264
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی 271
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی 275
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284
گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی 284
گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی 302
گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی 306
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی 310
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت. 316
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی 326
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها) 332
 
نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی 350
فهرست منابع و مآخذ. 352فارسی 353
عربی 376
انگلیسی 376
 

پیشگفتار:
 

ادامه خواندن

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...