ث)ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………4

ج)سابقه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………5

فصل اول : نگاهی به ادبیات کودکان. 7
1-1 .  کودک و دوران کودکی.. 8

1–1-1 . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی.. 9

1-1-2 . دیدگاه اسلام به کودک… 9

1-2 . تعریف ادبیات کودک… 11

ث)ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………4

ج)سابقه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………5

فصل اول : نگاهی به ادبیات کودکان. 7
1-1 .  کودک و دوران کودکی.. 8

1–1-1 . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی.. 9

1-1-2 . دیدگاه اسلام به کودک… 9

1-2 . تعریف ادبیات کودک… 11

1-3 . اصطلاح ادبیات کودک… 12

1-4. دیدگاه های متفاوت درباره ادبیات کودک… 16

1-5 . اهمیت و اهداف ادبیات کودک… 20

      1-5-1 . اهداف ادبیات کودک …………………………………………………………………..21

1-5-1-1 .  اهداف تربیتی.. 21

1-5-1-2.  اهداف زبانی.. 21

1-5-1-3 . اهداف تعلیمی ، آموزشی و شناختی.. 22

1-5-1-4. اهداف تفریحی.. 23

1-5-1-5. اهداف زیبایی شناختی و ذوقی.. 24

 1- 6. تأثیرادبیات کودک در رشد شخصیت کودک ……………………………………………25  

1-7 . وظایف ادبیات کودک… 27

1-7-1. وظیفه اجتماعی.. 27

1-7-2. وظیفه تاریخی و فرهنگی.. 27

1-8 . انواع ادبیات کودک… 28

1-8-1 . قصه. 29

1-8-1-1. قصه های خیالی.. 30

1-8-1-2. قصه های جن و پری و جادوگران. 31

1-8-1-3. قصه های حیوانات… 32

1-8-1-4. قصه های واقع گرایانه. 34

1-8-1-5. قصه های تاریخی.. 35

1-8-1-6. قصه های دینی.. 36

1-8-1-7. قصه های ادبی.. 36

1-8-1-8. قصه های فکاهی.. 36

1-7-1-9. قصه های علمی.. 37

1-7-2 . شعر کودک… 38

1-7-2-1. خیال در شعر کودک… 38

1-7-2-2 . وزن در شعر کودک… 39

1-7-2-3 . انواع شعر کودک… 40

1-7-2-3-1 . لالایی ها 40

1-7-2-3-2. متل ها 40

1-7-2-3-3 . شعرهای غنایی.. 40

1-7-2-3-4 . قصه های منظوم. 40

1-9. پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک… 41

1-9-1 . تاریخچه ادبیات کودک در جهان. 44

1-9-2. ادبیات کودک در سرزمین های عربی.. 48

2 . فصل دوم :سرآغاز و شکل گیری ادبیات کودک در  مصر. 50

2-1. بنیان گذاران ادبیات کودک در مصر. 51

2-1-1 . رفاعه رافع طهطاوی پیشتاز ادبیات کودک در جهان عرب… 51

2-1-1-1 . طهطاوی از دیدگاه أدبا 52

2-1-1-1-1 . عبدالغنی حسن و نقد کتاب المرشد الأمین.. 52

2-1-1-1-2 . علی مبارک آگاه به فضل و مرتبه علمی طهطاوی.. 53

2-1-1-1-3 . روضه المدارس ؛ جرقه آغازین ادبیات کودک… 54

2-1-2 . محمد عثمان جلال سردمدار ادبیات افسانه ای.. 56

2-1-2-1 . نمونه ای از آثار منظوم محمد عثمان جلال. 57

2-1-2-1-2 . هدف عثمان جلال از ترجمه آثار لافونتین.. 61

2-1-2-1-2 . دیوان الیواقظ اثری خاص برای کودکان. 62

2-1-3 . جایگاه عبدالله فریج در شکل گیری شعر کودک… 63

2-1-4 . مصطفی کامل  داعیه گسترش ادبیات تعلیمی.. 64

2-1-5 . احمد شوقی بنیانگذار قصه منظوم کودکانه. 65

2-1-5-1 . اعمال و آثار احمد شوقی در حیطه ادبیات کودک… 67

2-1-5-1 . طرح یک پرسش… 68

2-1-5-3 . احمد شوقی از دیدگاه محمد غنیمی هلال. 70

2-1-6 . فعالیت های دیگر در زمینه ادبیات کودک… 71

2-1-7 . علی فکری و اعتقاد به نقش تکالیف درسی در تکامل شخصیت کودک… 72

2-1-8 . ابراهیم عرب ؛ ارائه مضامین عالی با مفاهیم ساده 72

2-1-8-1 . تبعیت ابراهیم عرب از روش ادبیان پیشین.. 73

2-1-8-2 . دیوان آداب العرب ؛ اثری تربیتی و تهذیبی.. 74

2-1-9 . محمد هراوی شاعری معتقد به ادبیات کودک… 76

2-1-9-1 . محمد هراوی از دیدگاه اهل قلم. 76

2-1-9-2 . آثار هراوی در زمینه ی ادبیات کودک… 77

2-9-2-1 . دیوان سمیر الأطفال قدیمی ترین اثر مستقل و خاص کودکان. 77

2-1-9-3 . اسباب و رموز موفقیت هراوی.. 78

2-1-9-4 . نمونه ای از اشعار هراوی.. 79

2-1-10 . کامل الکیلانی عامل تغییر در نگرش جامعه نسبت به ادبیات کودک… 79

2-1-10-1. فعالیت های ادبی کامل کیلانی.. 81

2-1-10-2 . منابع و عوامل فرهنگی در قصه های کامل کیلانی.. 82

2-1-10-3 . نقش و اهمیت داستان در آموزش کودکان. 82

2-1-10-4 . انگیزه های فعالیت کامل کیلانی در ادبیات کودک… 84

2-1-10-5. نمونه ای از اشعار کامل کیلانی.. 86

2-1-11 .  نتیجه فصل.. 87

فصل سوم : سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه. 89
3-1 . ترانه های عامیانه اولین سرچشمه ادبیات کودک در سوریه. 89

3-2 . توجه به یادگیری کودک در عصر عباسی.. 91

3-3 . الف باء اولین اثر خاص کودکان کشور سوریه. 92

3-4. شعر تعلیمی در کشور سوریه. 92

3-5 . ترجمه در کشور سوریه. 93

3-5-1. پیشینه تألیف کتب درسی.. 94

3-6 . پیشتازی شعر بر قصه در ادبیات کودک در کشور سوریه. 96

3-7 . احیای قصه در ادبیات کودک… 98

3-7-1. نمونه هایی از داستان های اولیه. 99

3-7-1-1 . نقد و بررسی داستان. 100

3-7-2 . پیشگامان احیای قصه در ادبیات کودک سوریه. 101

3-7-2-1. سلیمان عیسی و آثار او در زمینه ادبیات کودک… 101

3-7-2-1-1 . نمونه از اشعار و قصاید سلیمان عیسی.. 102

3-7-2-1-2 . دنیای کودکان  در آثار سلیمان عیسی.. 104

3-7-2-2 . زکریا تامر ؛ نویسنده ای با ایده هایی نو و اهداف متعالی.. 105

3- 7-2-2-1 . نمونه ای از قصه های تعلیمی زکریا تامر. 106

3-7-2-3 . رزق الله حسون  و ترجمه حکایت های کیدلوف روسی.. 108

3-7-2-4 . لینا کیلانی و آثار ارزشمند او برای کودکان. 109

3-7-2-5 . جرجیس شلحت مترجم حکایت های اسقف فنلون. 110

3-8 . تحول در نویسندگی ادبیات عرب سوریه. 113

3-9 . نقش مراکز انتشاراتی اثر گذار در توسعه ادبیات کودک… 115

   3-10 . نتیجه فصل …………………………………………………………………………………….116

فصل چهارم: سیر تاریخی ادبیات کودک در عراق.. 118
4-1 . بیانگذاران ادبیات کودک در عراق.. 120

4-1-1 . نمونه ی شعر از احمد حقی حلی.. 122

4- 2 . شعر کودکان کشور عراق.. 122

4-3. داستان های کودکانه کشور عراق.. 123

4-3-1 . نمونه ای از داستان ذکری لعیبی.. 124

4-4 . نمایش کودکانه کشور عراق.. 128

4-5 . مطبوعات کودکان کشور عراق.. 128

4-5-1 . نمونه شعر از یاسین نبیل.. 131

4-6. لغت نامه ها و دایره المعارف خاص کودکان. 133

4-7 . نقش مراکز انتشاراتی در توسعه ادبیات کودک… 133

4-8 . ترانه های کودکانه کشور عراق.. 134

4-9 . ادبیات کودک در عراق ، تجربه ای بدون مطالعه دقیق و برنامه ریزی صحیح.. 135

4-9-1 . تدریس کتب مدارس… 136

4-9-2 . از بین بردن درک و خیال کودک عراقی.. 137

4-10 . نتیجه فصل.. 138

نتیجه گیری.. 141

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………….144

مقدمه

 

 

 

ب) تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

ادبیات کودک شاخه ای جدید از ادبیات است که جهت ارتقای رشد شخصیت و پرورش قوای ذهنی و باروری استعدادهای بالقوه کودک و به فعلیت رساندن آنها نقش کلیدی دارد . جهت تحقق این امر ، عرضه مفاهیم و تعالیم مورد نظر در قالب عباراتی ساده و در عین حال جذاب و متناسب با درک و فهم کودک و رعایت شرایط سنی و قوای ذهنی او حائز اهمیت است . ضمن اینکه ارائه اهداف ادبیات کودک به روش های مختلف و متنوع و بکارگیری خلاقیت و ابداع و ابتکار از مهمترین عوامل موفقیت در ایجاد رابطه با کودک و القای معارف به قلب و جان او و نیل اهداف مورد نظر خانواده و مربیان می باشد .

قصه ، شعر ، موسیقی ، نمایش ، تئاتر و سینما و سپس روزنامه ، مجله و تألیف کتب خاص کودکان و ایجاد تنوع و نوآوری در مؤلفات و آثار خاص کودکان ما را در رسیدن به اهداف خود یاری می دهد . کشورهای اروپایی و بخصوص فرانسه از دیرباز به اهمیت وجود ادبیاتی خاص کودک و توجه و عنایت ویژه به این قشر از افراد که خود متولیان امور فردای جامعه خواهند بود ، پی برده و در این زمینه ضمن اقدام به موقع ، آثار ارزنده و متنوعی برای کودکان خود و مردان فردای جامعه خود فراهم آوردند . همچون سایر کشورهای جهان ، کشورهای عربی نیز در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با این نوع ادبیات آشنا شدند . و در این میان کشور مصر با ترجمه آثار ادیبان فرانسه پیشتاز سایر کشورهای عربی بوده است .

1-3 . اصطلاح ادبیات کودک… 12

1-4. دیدگاه های متفاوت درباره ادبیات کودک… 16

http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%http://zusahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%85/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%8http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87-2/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%8http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%bhttp://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-21/1%d8%b3%db%8c-4/6%d8%b3%db%8c-2/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88/8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d9%84/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/87%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa/a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87/http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%88/b%d9%8a%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-46/88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c/.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87/8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85/82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa/a7%d8%ba%d8%aa-%d8%ae%d8%a7/

1-5 . اهمیت و اهداف ادبیات کودک… 20

      1-5-1 . اهداف ادبیات کودک …………………………………………………………………..21

1-5-1-1 .  اهداف تربیتی.. 21

1-5-1-2.  اهداف زبانی.. 21

1-5-1-3 . اهداف تعلیمی ، آموزشی و شناختی.. 22

1-5-1-4. اهداف تفریحی.. 23

1-5-1-5. اهداف زیبایی شناختی و ذوقی.. 24

 1- 6. تأثیرادبیات کودک در رشد شخصیت کودک ……………………………………………25  

1-7 . وظایف ادبیات کودک… 27

1-7-1. وظیفه اجتماعی.. 27

1-7-2. وظیفه تاریخی و فرهنگی.. 27

1-8 . انواع ادبیات کودک… 28

1-8-1 . قصه. 29

1-8-1-1. قصه های خیالی.. 30

1-8-1-2. قصه های جن و پری و جادوگران. 31

1-8-1-3. قصه های حیوانات… 32

1-8-1-4. قصه های واقع گرایانه. 34

1-8-1-5. قصه های تاریخی.. 35

1-8-1-6. قصه های دینی.. 36

1-8-1-7. قصه های ادبی.. 36

1-8-1-8. قصه های فکاهی.. 36

1-7-1-9. قصه های علمی.. 37

1-7-2 . شعر کودک… 38

1-7-2-1. خیال در شعر کودک… 38

1-7-2-2 . وزن در شعر کودک… 39

1-7-2-3 . انواع شعر کودک… 40

1-7-2-3-1 . لالایی ها 40

1-7-2-3-2. متل ها 40

1-7-2-3-3 . شعرهای غنایی.. 40

1-7-2-3-4 . قصه های منظوم. 40

1-9. پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک… 41

1-9-1 . تاریخچه ادبیات کودک در جهان. 44

1-9-2. ادبیات کودک در سرزمین های عربی.. 48

2 . فصل دوم :سرآغاز و شکل گیری ادبیات کودک در  مصر. 50

2-1. بنیان گذاران ادبیات کودک در مصر. 51

2-1-1 . رفاعه رافع طهطاوی پیشتاز ادبیات کودک در جهان عرب… 51

2-1-1-1 . طهطاوی از دیدگاه أدبا 52

2-1-1-1-1 . عبدالغنی حسن و نقد کتاب المرشد الأمین.. 52

2-1-1-1-2 . علی مبارک آگاه به فضل و مرتبه علمی طهطاوی.. 53

2-1-1-1-3 . روضه المدارس ؛ جرقه آغازین ادبیات کودک… 54

2-1-2 . محمد عثمان جلال سردمدار ادبیات افسانه ای.. 56

2-1-2-1 . نمونه ای از آثار منظوم محمد عثمان جلال. 57

2-1-2-1-2 . هدف عثمان جلال از ترجمه آثار لافونتین.. 61

2-1-2-1-2 . دیوان الیواقظ اثری خاص برای کودکان. 62

2-1-3 . جایگاه عبدالله فریج در شکل گیری شعر کودک… 63

2-1-4 . مصطفی کامل  داعیه گسترش ادبیات تعلیمی.. 64

2-1-5 . احمد شوقی بنیانگذار قصه منظوم کودکانه. 65

2-1-5-1 . اعمال و آثار احمد شوقی در حیطه ادبیات کودک… 67

2-1-5-1 . طرح یک پرسش… 68

2-1-5-3 . احمد شوقی از دیدگاه محمد غنیمی هلال. 70

2-1-6 . فعالیت های دیگر در زمینه ادبیات کودک… 71

2-1-7 . علی فکری و اعتقاد به نقش تکالیف درسی در تکامل شخصیت کودک… 72

2-1-8 . ابراهیم عرب ؛ ارائه مضامین عالی با مفاهیم ساده 72

2-1-8-1 . تبعیت ابراهیم عرب از روش ادبیان پیشین.. 73

2-1-8-2 . دیوان آداب العرب ؛ اثری تربیتی و تهذیبی.. 74

2-1-9 . محمد هراوی شاعری معتقد به ادبیات کودک… 76

2-1-9-1 . محمد هراوی از دیدگاه اهل قلم. 76

2-1-9-2 . آثار هراوی در زمینه ی ادبیات کودک… 77

2-9-2-1 . دیوان سمیر الأطفال قدیمی ترین اثر مستقل و خاص کودکان. 77

2-1-9-3 . اسباب و رموز موفقیت هراوی.. 78

2-1-9-4 . نمونه ای از اشعار هراوی.. 79

2-1-10 . کامل الکیلانی عامل تغییر در نگرش جامعه نسبت به ادبیات کودک… 79

2-1-10-1. فعالیت های ادبی کامل کیلانی.. 81

2-1-10-2 . منابع و عوامل فرهنگی در قصه های کامل کیلانی.. 82

2-1-10-3 . نقش و اهمیت داستان در آموزش کودکان. 82

2-1-10-4 . انگیزه های فعالیت کامل کیلانی در ادبیات کودک… 84

2-1-10-5. نمونه ای از اشعار کامل کیلانی.. 86

2-1-11 .  نتیجه فصل.. 87

فصل سوم : سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه. 89
3-1 . ترانه های عامیانه اولین سرچشمه ادبیات کودک در سوریه. 89

3-2 . توجه به یادگیری کودک در عصر عباسی.. 91

3-3 . الف باء اولین اثر خاص کودکان کشور سوریه. 92

3-4. شعر تعلیمی در کشور سوریه. 92

3-5 . ترجمه در کشور سوریه. 93

3-5-1. پیشینه تألیف کتب درسی.. 94

3-6 . پیشتازی شعر بر قصه در ادبیات کودک در کشور سوریه. 96

3-7 . احیای قصه در ادبیات کودک… 98

3-7-1. نمونه هایی از داستان های اولیه. 99

3-7-1-1 . نقد و بررسی داستان. 100

3-7-2 . پیشگامان احیای قصه در ادبیات کودک سوریه. 101

3-7-2-1. سلیمان عیسی و آثار او در زمینه ادبیات کودک… 101

3-7-2-1-1 . نمونه از اشعار و قصاید سلیمان عیسی.. 102

3-7-2-1-2 . دنیای کودکان  در آثار سلیمان عیسی.. 104

3-7-2-2 . زکریا تامر ؛ نویسنده ای با ایده هایی نو و اهداف متعالی.. 105

3- 7-2-2-1 . نمونه ای از قصه های تعلیمی زکریا تامر. 106

3-7-2-3 . رزق الله حسون  و ترجمه حکایت های کیدلوف روسی.. 108

3-7-2-4 . لینا کیلانی و آثار ارزشمند او برای کودکان. 109

3-7-2-5 . جرجیس شلحت مترجم حکایت های اسقف فنلون. 110

3-8 . تحول در نویسندگی ادبیات عرب سوریه. 113

3-9 . نقش مراکز انتشاراتی اثر گذار در توسعه ادبیات کودک… 115

   3-10 . نتیجه فصل …………………………………………………………………………………….116

فصل چهارم: سیر تاریخی ادبیات کودک در عراق.. 118
4-1 . بیانگذاران ادبیات کودک در عراق.. 120

4-1-1 . نمونه ی شعر از احمد حقی حلی.. 122

4- 2 . شعر کودکان کشور عراق.. 122

4-3. داستان های کودکانه کشور عراق.. 123

4-3-1 . نمونه ای از داستان ذکری لعیبی.. 124

4-4 . نمایش کودکانه کشور عراق.. 128

4-5 . مطبوعات کودکان کشور عراق.. 128

4-5-1 . نمونه شعر از یاسین نبیل.. 131

4-6. لغت نامه ها و دایره المعارف خاص کودکان. 133

4-7 . نقش مراکز انتشاراتی در توسعه ادبیات کودک… 133

4-8 . ترانه های کودکانه کشور عراق.. 134

4-9 . ادبیات کودک در عراق ، تجربه ای بدون مطالعه دقیق و برنامه ریزی صحیح.. 135

4-9-1 . تدریس کتب مدارس… 136

4-9-2 . از بین بردن درک و خیال کودک عراقی.. 137

4-10 . نتیجه فصل.. 138

نتیجه گیری.. 141

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………….144

مقدمه

 

 

 

 
http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%http://zusahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%85/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%8http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87-2/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%8http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%bhttp://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%af/1%d8%b3%db%8c-4/6%d8%b3%db%8c-2/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88/8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d9%84/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/87%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa/a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87/http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%88/b%d9%8a%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-46/88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c/.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87/8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85/82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa/a7%d8%ba%d8%aa-%d8%ae%d8%a7/

 

 

ب) تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

ادبیات کودک شاخه ای جدید از ادبیات است که جهت ارتقای رشد شخصیت و پرورش قوای ذهنی و باروری استعدادهای بالقوه کودک و به فعلیت رساندن آنها نقش کلیدی دارد . جهت تحقق این امر ، عرضه مفاهیم و تعالیم مورد نظر در قالب عباراتی ساده و در عین حال جذاب و متناسب با درک و فهم کودک و رعایت شرایط سنی و قوای ذهنی او حائز اهمیت است . ضمن اینکه ارائه اهداف ادبیات کودک به روش های مختلف و متنوع و بکارگیری خلاقیت و ابداع و ابتکار از مهمترین عوامل موفقیت در ایجاد رابطه با کودک و القای معارف به قلب و جان او و نیل اهداف مورد نظر خانواده و مربیان می باشد .

قصه ، شعر ، موسیقی ، نمایش ، تئاتر و سینما و سپس روزنامه ، مجله و تألیف کتب خاص کودکان و ایجاد تنوع و نوآوری در مؤلفات و آثار خاص کودکان ما را در رسیدن به اهداف خود یاری می دهد . کشورهای اروپایی و بخصوص فرانسه از دیرباز به اهمیت وجود ادبیاتی خاص کودک و توجه و عنایت ویژه به این قشر از افراد که خود متولیان امور فردای جامعه خواهند بود ، پی برده و در این زمینه ضمن اقدام به موقع ، آثار ارزنده و متنوعی برای کودکان خود و مردان فردای جامعه خود فراهم آوردند . همچون سایر کشورهای جهان ، کشورهای عربی نیز در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با این نوع ادبیات آشنا شدند . و در این میان کشور مصر با ترجمه آثار ادیبان فرانسه پیشتاز سایر کشورهای عربی بوده است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...