دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت
گرایش : تحول
عنوان : بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.
گرایش : تحول
 
عنوان:
بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان
 
 
استاد راهنما:
دکتر محمد هادی عسگری
 
زمستان92
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنــــــــوان مطالب

صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق                                                                              1         

مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
اهداف تحقیق 6
فرضیه های تحقیق                                                                          7
چهار چوب نظری تحقیق 7
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                8
قلمرو تحقیق 11
فصل دوم  :ادبیات وپشینه تحقیق                                                                    12

2-1)        بخش اول :

2-1-1 )   مقدمه                                                                                     13

2-1-2 )   تعاریف و مفهوم مدیریت دانش                                                       14

2-1-3)    نگاهی بر سیل تحول مدیریت دانش                                                  18

2-1-4 )   اهمیت مدیریت دانش                                                                  21

2-1-5)   نظریه  ها وفرایند های مدلهای مدیریت دانش                                        24

2-1-6 )  اثرات ومزایای مدیریت دانش در سازمان ها                                          26

بخش دوم:

2-2-1)   مقدمه                                                                                      30

2-2-2)  تعریف و مفهوم نوآوری و نوآوری محصول                                           31

2-2-3 )  سیر تحول نوآوری                                                                       43

2-2-4)  اهمیت نوآوری محصول                                                                  35

2 -2-5)  نظریه ها و نوآوری محصول و نوآوری سازمانها                                      38

2-2-6) مدلهای نوآوری                                                                             42

2-2-7)  اثرات نوآوری محصول بر سازمان                                                       46

2-3 )    رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول                                                47

2-4)    پیشینه تحقیق                                                                                53

فصل سوم: روش اجرای تحقیق                                                                      61

3-1 )   مقدمه                                                                                         62

3-2 )   روش تحقیق                                                                                62

3-3)    جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                         63

3-4 )   روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                                        63

3-5 )  روایی و پایایی  گردآوری داده ها                                                         64

3-6 )  روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات                                                  64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات                                                 66

4-1)   مقدمه                                                                                          67

4-2)   بخش توصیفی داده های آماری                                                            67

4-3 )   بررسی نرمال بودن متغیرها                                                                 75

4-4)   بخش استنباطی داده ها واطلاعات                                                         76

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        82

5-1)   مقدمه                                                                                          83

5-2)  خلاصه تحقیق:                                                                                84

5-3)   نتایج آمارتوصیفی                                                                            85

5-4)   نتایج آماراستنباطی                                                                           85

5-5)   محدودیتهای تحقیق                                                                         87

5-6)    پیشنهادات براساس یافته های تحقیق                                                     87

5-7)  پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                              88

منابع فارسی                                                                                           89                                                                                               انگلیسی                                                                                          95

 


فهرست اشکال

شکل (1-1)  مدل تحقیق                                                                            8

شکل (2-1)  مدل چرخشی نوناکا تاکوچی مدیریت دانش                                       26

شکل(2-2)   طبقه بندی نوآوری                                                                     32

شکل(2-3)  مدل تلفیقی پلسک                                                                     43

شکل(2-4)   بخش داخلی موتور فرضی نوآوری                                                 43

فهرست جدول

 


جدول (2-1) گاه شمار مدیریت دانش                                                             20

جدول (2-2)  مدلهای مدیریت دانش                                                              25

جدول (2-3)  طبقه انواع نوآوری سازمانی                                                         34

جدول (4- 1)  توصیف متغیرجنسیت پاسخ دهندگان                                             67

جدول (4- 2)  توصیف سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                                   68

جدول (4- 3)  توصیف متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان                                          69

جدول ( 4-4)  توصیف متغیر نوآوری محصول                                                   70

جدول (4-5)  توصیف متغیر مدیریت دانش                                                       71

جدول ( 4-6)   توصیف متغیر تسهیم دانش داخلی                                              72

جدول (4-7)  توصیف متغیر اکتساب دانش خارجی                                             73

جدول (4-8)  توصیف متغیر اکتشاف دانش                                                       74

جدول ( 4-9)  نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف                                              75

جدول (4-10)  ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و نوآوری محصول                     76

جدول (4-11)  ضریب همبستگی بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول جدول       77

جدول (4-12)  ضریب همبستگی بین اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول            78

جدول (4-13)  ضریب همبستگی بین اکتشاف دانش و نوآوری محصول                     79

جدول (4-14)  نتایج رگرسیون چندگانه                                                           80

                                                                                                                      

فهرست نمودار

نمودار (2-1) گونه شناسی نوآوری محصول                                                       39

نمودار (4- 1)  نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان                                           67

نمودار (4-2)  نمودار میله ای سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                    69

نمودار (4-3)  نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان                                         70

نمودار (4-4)  هیستوگرام متغیر نوآوری محصول                                                 71

نمودار ( 4-5)  هیستوگرام متغیر مدیریت دانش                                                 72

نمودار (4- 6)  توصیف متغیرتسهیم دانش داخلی                                                73

نمودار (4- 7)  توصیف متغیراکتساب دانش خارجی                                             74

نمودار (4- 8)  توصیف متغیراکتشاف دانش                                                       75

ضمائم وپیوست ها:                                                                                    100

ب-1) پرسشنامه تحقیق                                                                          102
ب-2) خروجی رایانه در خصوص تجزیه تحلیل داده ها 103

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...