برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
استفاده از مهاربندها به عنوان سیستم مقاوم جانبی در سازه‌های فولادی یکی از متداولترین روش‌ها برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله می‌باشد. یکی از نقاط ضعف این سیستم مقاومت فشاری عضو مهاربندی و کمانش آن در نتیجه کاهش باربری عضو می‌باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور مهاربند مقاوم در برابر کمانش این مشکل حل شده‌است. این قاب‌ها نوع جدیدی از سیستمهای مهاربندی همگرا(CBF) هستند و بیشتر به صورت قطری و شورون(7و8) کاربرد دارد و عملا به صورت ضربدری استفاده نمی‌شود. به همین دلیل در این تحقیق ایده‌‌ای برای استفاده از این سیستم به صورت ضربدری و مقایسه آن با سیستم مهاربندی تک قطری در دو قاب یک دهنه با ابعاد یکسان تیر و ستون در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس (ABAQUS) برای هر دو شکل مهاربند مدل‌سازی و برای صحت‌سنجی نرم‌افزار یک نمونه آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ضربدری طول مهاربند فشاری را کوتاه می‌کند. در نتیجه ابعاد غلاف نسبت به تک قطری کوچکتر می‌شود و تحت بارگذاری چرخه‌ای دارای جذب انرژی بیشتری نسبت به تک قطری می‌باشد.
واژه‌های کلیدی:
مهاربند کمانش‌ناپذیر ضربدری،  مهاربند همگرا،  سیستم مقاوم جانبی، بارگذاری چرخه‌ای، جذب انرژی

 

فهرست عناوین
صفحه
1   ‌ فصل اول  مقدمه 1
1‌.1‌   سیستم دیوارهای برشی بتنی 2
1‌.2‌ سیستم دیوارهای برشی فولادی 3
1‌.3‌ سیستم قابهای خمشی 3
1‌.4‌ سیستم مهاربندی فولادی 4
1‌.4‌.1‌   انواع مهاربندیها 5
1‌.5‌ اجزای مهاربند کمانش‌ناپذیر متداول 6
1‌.6‌ اهداف و دامنه پژوهش 7
2   فصل دوم پیشینه و مرور تحقیقات انجام شده 8
2‌.1‌ بررسی عملکرد لرزه‌ای قابهای مهاربندی‌ شده در برابر کمانش 11
2‌.1‌.1‌   معرفی مدل‌های مورد مطالعه 11
2‌.1‌.2‌   طراحی قاب 12
2‌.1‌.3‌   اهداف عملکردی 13
2‌.1‌.4‌   معیار‌های پذیرش 13
2‌.2‌ استفاده ازBRB به عنوان میراگر هیسترسیس 15
2‌.2‌.1‌   ارایه نتایج تحلیل 17
2‌.3‌ میراگر BRB 18
2‌.3‌.1‌   تعیین سختی میراگر 18
2‌.4‌ مقایسه رفتار مهاربندی های مقاوم در برابر کمانش با مهاربندهای متداول 20
2‌.4‌.1‌   رفتار غیرالاستیک مهاربندها 20
2‌.4‌.1‌.1‌…………………… مشخصات مدل های مورد مطالعه و بارگذاری آنها 21
2‌.4‌.1‌.2‌…………………………………………………………. نتایج تحلیل بار فزاینده 21
2‌.5‌ بررسی ورق‌های اتصال در مهاربند‌های کمانش‌ناپذیر 23
2‌.5‌.1‌  کمانش ورق و محل حداکثر تنش روی آن 24
2‌.5‌.2‌   مدل ‌سازی قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر 26
2‌.6‌ مزایا و معایب مهاربند کمانش ناپذیز 27
3    فصل سوم صحت سنجی 29
3‌.1‌ مشخصات مدل آزمایشگاهی 30
3‌.2‌ مشخصات نمونه شبیه‌سازی شده 32
3‌.3‌ مقایسه نمودارها 35
4   فصل چهارم مدل سازی و طراحی مهاربند کمانش ناپذیر 37
4‌.1‌ تحلیل پایداری مهاربند‌های شکل پذیر 38
4‌.1‌.1‌   تحلیل بر اساس تئوری‌های پایداری 38
4‌.2‌ معرفی مدل 40
4‌.2‌.1‌  محاسبه طول غلاف 41
4‌.2‌.2‌   مدل المان محدودی در آباکوس ABAQUS 42
4‌.2‌.2‌.1‌…………………………………………………………………………………… تیر و ستون 43
4‌.2‌.2‌.2‌…………………………………………………………………………. طراحی گاست پلیت 44
4‌.2‌.2‌.3‌  هسته مهاربند 47
4‌.2‌.2‌.4‌…………………………………………………………………………………………………. غلاف 47
4‌.2‌.2‌.5‌…………………………………………………….. صفحه مرکزی در اتصال X شکل 48
5   فصل پنجم نتایج و بحث و بررسی 50
5‌.1‌ نمودارهای پوش‌اور نمونه‌های اصلاح شده 56
5‌.2‌ بارگذاری چرخه‌ای 61
6   فصل ششم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 66
منابع و مراجع 70
73………………………………………………………………………….ABSTRAC
 

فهرست اشکال
صفحه
شکل ‏1‌.‌‌1 رفتارکلی مهاربندمعمولی و مهاربندBRB تحت بارگذاری چرخه‌ای 5
شکل ‏1‌.‌‌2 اجزای سازندهBRBF 6
شکل ‏2‌.‌‌1 نمودار برش پایه – تغییر مکان بام سازه دارای مهاربندی ضربدری: الف- چهار طبقه ب- شش طبقه 22
شکل ‏2‌.‌‌2 ناحیه ویتمور و تورنتن 24
شکل ‏3‌.‌‌1 مشخصات هندسی مدل 30
شکل ‏3‌.‌‌2 پروتکل بارگذاری مدل 31
شکل ‏3‌.‌‌3 المان پوسته‌ای S4R 32
شکل ‏3‌.‌‌4 پروتکل بارگذاری در آباکوس 34
شکل ‏3‌.‌‌5 مدل شبیه سازی شده 34
شکل ‏3‌.‌‌6 مدل مش بندی 35
شکل ‏3‌.‌‌7 مقایسه نمودارها 36
شکل ‏4‌.‌‌1 رفتار شماتیک عضو مهاربندی 38
شکل ‏4‌.‌‌2 المان مش‌بندی شده تیر 43
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />شکل ‏4‌.‌‌3 ناحیه ویتمور و تورنتون 44
شکل ‏4‌.‌‌4 المان مش بندی شده صفحه اتصال اولیه 46
شکل ‏4‌.‌‌5 المان مش بندی شده صفحه اتصال ثانویه 46
شکل ‏4‌.‌‌6 المان مش بندی شده هسته 47
شکل ‏4‌.‌‌7 المان مش بندی شده غلاف 48
شکل ‏4‌.‌‌8 المان مش بندی شده صفحه مرکزی اولیه 48
شکل ‏4‌.‌‌9 المان مش بندی شده صفحه مرکزی ثانویه 49
شکل ‏5‌.‌‌1 مدل اولیه تک قطری 52
شکل ‏5‌.‌‌2 مدل اولیه X شکل 52
شکل ‏5‌.‌‌3 نحوه اتصال با صفحه مرکزی 54
شکل ‏5‌.‌‌4 نحوه اتصال با صفحه مرکزی 54
شکل ‏5‌.‌‌5 مدل ضربدری اصلاح شده 55
شکل ‏5‌.‌‌6 مدل تک قطری اصلاح شده 55
شکل ‏5‌.‌‌7 پوش اور مدل تک قطری اصلاح شده 56
شکل ‏5‌.‌‌8 پوش اور مدل X شکل اصلاح شده 56
شکل ‏5‌.‌‌9 کمانش عضو فشاری 57
شکل ‏5‌.‌‌10  کمانش در مودهای بالاتر در هسته فولادی 58
شکل ‏5‌.‌‌11  اعمال جابه‌جایی به هسته عضو فشاری 59
شکل ‏5‌.‌‌12  اعمال جابه‌جایی به هسته عضو مهاربندی 60
شکل ‏5‌.‌‌13  نمودار پوش اور مدل ضربدری همراه با کمانش هسته در مدهای بالا 60
شکل ‏5‌.‌‌14  کمانش هسته در مد‌های بالا 61
شکل ‏5‌.‌‌15  کمانش هسته در مدهای بالا تحت بارگذاری چرخه‌ای 62
شکل ‏5‌.‌‌16  الگوی بارگذاری ATC-24 62
شکل ‏5‌.‌‌17  الگوی بارگذاری در آباکوس 63
شکل ‏5‌.‌‌18  نمودار هیسترزیس تک قطری 63
شکل ‏5‌.‌‌19  نمودار هیسترزیس ضربدری شکل 64
شکل ‏5‌.‌‌20 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور تک قطری 65
شکل ‏5‌.‌‌21 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور ضربدری شکل 65
 
 

فهرست جداول
صفحه
جدول ‏3‌.‌1  نتایج آزمایش کشش 31
جدول ‏3‌.‌2  مشخصات تنش-کرنش فولاد مصرفی 33
جدول ‏4‌.‌1  مشخصات مصالح 42
 
 
 
 
 
 
فهرست علائم
Py      مقاومت جاری شدن
Pe    مقاومت کمانشی الاستیک
Ω     فاکتور اضافه مقاومت
Υ    ضریب تنش مجاز
Maxμ شکل پذیری نهایی مهاربند
Cμ    شکل‌پذیری تجمعی
σ      انحراف معیار
Pbr       نیروی مهاربند
Abr     سطح مقطع ناحیه تسلیم شونده
α     نسبت مقاومت نهایی به حداکثر بار
Kbr      سختی محوری مهاربند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...