دانلود پایان نامه : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
گرایش :بازاریابی بین الملل
عنوان : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)
 
دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع:
بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: 1391-1390

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده     1
فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1- طرح تحقیق .    3
1-1-1- مقدمه .    3
1-1-2- بیان مسأله.    6
1-1-2-1- موانع فرهنگی .    7
1-1-2-2- موانع اقتصادی     7
1-1-2-3- موانع فنی     8
1-1-2-4- موانع عرضه ای در خدمات .    8
1-1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق .    11
1-1-3-1- فرهنگ بیمه     12
1-1-3-2- بیمه در شریعت اسلام     13
1-1-4- اهداف تحقیق     15
1-1-5- سوالات تحقیق     15
1-1-6- فرضیات تحقیق .    16
1-1-7- متغیرهای تحقیق     16
1-1-8- چارچوب مفهومی تحقیق .    17
1-1-9- تعریف واژگان تخصصی تحقیق .    18
1-1-10- روش شناسی تحقیق .    19
1-1-10-1- روش تحقیق     19
1-1-10-2- روش گردآوری اطلاعات و داده ها     20
1-1-10-3- جامعه آماری     21
1-1-10-4- روش نمونه گیری     21
1-1-10-5- حجم نمونه .    21
1-1-11- قلمرو تحقیق     22
1-1-11-1- قلمرو موضوعی تحقیق .    22
1-1-11-2- قلمرو مکانی تحقیق     22
1-1-11-3- قلمرو زمانی تحقیق     22
1-1-12- مشکلات و محدودیتهای تحقیق .    22

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق    23
2-1- مقدمه     24
2-1-1- بیمه در فرهنگ ملی ایران .    24
2-1-2- مفهوم بیمه .    25
2-1-3- پیدایش فکر بیمه و تاریخچه آن در جهان .    26
2-1-4- تاریخچه بیمه در ایران .    27
2-1-5- نقش بیمه در جامعه     28
2-1-6- انواع بیمه     29
2-1-7- نظریه سوداگران و توسعه تجارت ماورای بحار     30
2-1-8- ریسک پذیری و بیمه     30
2-1-9- نظریه مطلوب انتظاری     31
2-1-10- دلیل منطقی برای خرید بیمه .    32
2-2- آشنایی با بیمه ایران .    34
2-2-1- قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران     34
2-2-1-1- فصل اول – تشکیل و موضوع     34
2-2-1-2- جامعه مؤسسان .    36
2-2-1-3- فصل دوم – شورای عالی بیمه     37
2-2-1-4- فصل سوم – هیات عامل .    38
2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان     39
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف     40
2-2-2- راهبردها و اهداف .    41
2-2-3- شعبات     41
2-2-4- عناوین فعالیت های بیمه ایران     42
2-2-4-1- بیمه شخص ثالث     42
2-2-5- قوانین و مقررات بیمه .    50
2-2- 5 -1- معاملات بیمه     50
2-2-5-2- فسخ و بطلان     51
2-2- 5-3- مسولیت بیمه گر .    53
2-2-6- نمودار سازمانی و نیروی انسانی     56
2-2-6-1- نیروی انسانی سال 90     57
2-2-6-2- نیروی انسانی سال 89     58
2-3- پیشینه تحقیق     59
2-3-1- مقدمه .    59
2-3-2- تعریف نام و نشان تجاری     61
2-3-3- تاریخچه نام تجاری .    62
2-3-3-1- نگرشی بر تحول نام تجاری در جهان     62
2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده در موضوع نام و نشان تجاری و ارزش ویژه نام و نشان تجاری .    65
2-4-1- ارزش ویژه نام و نشان تجاری .    70
2-4-1-1- تعاریف ارزش ویژه نام و نشان تجاری     70
2-4-1-1-1- ارزش برند و چگونگی ارزیابی آن     71
2-4-1-1-2- ارزش ویژه برند .    72
2-4-1-2- مدلهای ارزش ویژه نام و نشان تجاری .    73
2-4-1-2-1- مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر .    73
2-4-1-2-1-1- آگاهی از نام و سمبل تجاری .    73
2-4-1-2-1-2- کیفت درک شده .    74
2-4-1-2-1-3- مجموعه ای از تداعی گرها     75
2-4-1-2-1-4- پایگاه مشتری (اندازه و وفاداری)     75
2-4-1-2-1-5- دیگر داراییهای اختصاصی نام تجاری     75
2-4-1-2-2- مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر .    76
2-4-1-2-3- دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر .    77
2-4-1-3- ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری     80
2-4-1-4- خلق ارزش برای شرکت توسط ارزش ویژه نام و نشان تجاری     80
2-4-1-5- جایگاه ارزش ویژه نام تجاری در نظام امور شرکتها .    80
2-5- مبانی رفتار مصرف کننده .    84
2-5-1- تعریف رفتار مصرف کننده .    84
2-5-2- نام تجاری و فرآیند خرید مصرف کننده .    85
2-5-2-1- حل مسأله گسترده .    86
2-5-2-2- کاهش ناسازگاری .    87
2-5-2-3- حل مسأله محدود     88
2-5-3- مدل های رفتار مصرف کننده .    88
2-5-3-1- مدل اقتصاد خرد     89
2-5-3-2- مدل اقتصاد کلان .    89
2-5-3-3- مدل های نوین .    89
2-5-3-3-1- مدل نیکوزیا .    89
2-5-3-3-2- مدل رفتار خرید هوارد – شث     91
2-5-3-3-3- مدل انگل – لاک ول – مینارد .    93
2-5-3-3-4- مدل رفتار مصرف کننده هاوکینز .    96
2-6- نشان دادن رابطه معنی دار بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری برتمایل مشتریان    97
2-6-1- رابطه بین وفاداری به نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان .    97
2-6-1-1- وفاداری، خرید جبری و حساسیت نام ونشان تجاری     97
2-6-1-2- استراتژی وفاداری به نام تجاری     98
2-6-1-3- ارزش استراتژیک یک پایگاه مشتری .    98
2-6-2- رابطه بین کیفیت درک شده  نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان .    99
2-6-2-1- ابعاد کیفیت درک شده .    100
2-6-2-2- خلق ارزش به وسیله کیفیت درک شده .    101
2-6-3- رابطه بین تداعی گرهای نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان     102
2-6-3-1- انواع تداعی گرها     103
2-6-3-2- نقش تداعی گرها و تأثیر آن بر مشتریان     105
2-6-4- رابطه بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تمایل مشتریان     106
2-6-4-1- هرم آگاهی .    106
2-6-4-2- چگونگی تأثیر آگاهی از نام تجاری بر تمایل مشتریان .    107
2-7- مدل نظری تحقیق .    108
2-8- متغیرهای پژوهش وتعریف عملیاتی آنها .    109
فصل سو م: روش شناسی تحقیق     117
3-1- مقدمه     118
3-2- روش تحقیق     119
3-2-1- جامعه آماری تحقیق    122
3-2-2- روش نمونه گیری .    123
3-2-3- حجم نمونه     124
3-2-4- ابزار گردآوری داده ها (ابزار سنجش) .    126
3-2-4-1- پرسش نامه     126
3-2-4-2- قابلیت اعتماد (پایایی)     130
3-2-4-3- اعتبار (روایی) پرسشنامه     131
3-2-4-4- پایایی پرسشنامه     131
3-2-4-5- مقیاسهای مورد استفاده     132
3-2-4-6- روش تجریه و تحلیل داده ها .    133
3-3- منابع جمع آوری اطلاعات     135
3-3-1- منابع ثانویه .    135
3-3-2- منابع اولیه     136
فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‏ها، تحلیل توصیفی داده‏ها،‏تحلیل تبیینی‏داده‏ها و آزمون فرضیات    137
4-1- مقدمه .    138
4-2- آمار توصیفی داده ها     139
4-2-1- آمار توصیفی جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) .    139
4-2-1-1- بررسی مشخصات جامعه آماری (جنسیت، سن و تحصیلات) .    139
4-2-1-2- توزیع فراوانی میزان وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی گرها، آگاهی نسبت به نام و نشان تجاری     143
4-2-1-3- توزیع فراوانی میزان تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای     147
4-2-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی بعد کیفیت درک شده .    148
4-2-3- نتایج حاصل از آمار توصیفی اهمیت عوامل در استفاده از خدمات بیمه ای     150
4-3- آمار استنباطی     151
4-3-1- مقدمه .    151
4-3-2- بررسی نرمال بودن داده ها     152
4-3-3- اولویت بندی عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری .    154
4-3-4- اولویت بندی مولفه های بعد کیفیت درک شده     155
4-3-5- اولویت بندی مولفه های موثر در استفاده از خدمات بیمه ای .    156
4-3-6- فرضیه اصلی تحقیق     157
4-3-7- فرضیات فرعی تحقیق     159
4-3-7-1- فرضیه فرعی اول تحقیق .    159
4-3-7-2- فرضیه فرعی دوم تحقیق .    161
4-3-7-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق .    163
4-3-7-4- فرضیه فرعی چهارم تحقیق .    165
4-3-8- رتبه بندی تأثیرگذاری مولفه های ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای .    167
فصل پنجم : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات     169
5-1- مقدمه     170
5-1-1- مقایسه پیشینه تحقیق با نتایج تحقیق .    170
5-2- نتیجه گیری .    175
5-2-1- آزمون فرضیات     175
5-2-1-1- نتایج آزمون فرضیات فرعی فرضیه اول .    175
5-2-1-2- آزمون فرضیه اصلی اول .    176
5-2-2- سایر یافته های تحقیق .    176
5-2-2-1- ضریب اهمیت هر کدام از چهار عامل (وفاداری، کیفیت درک شده، تداعی‏گرها و آگاهی از نام ونشان تجاری) از نظر پاسخ دهندگان .    176
5-2-2-2- اهمیت و اولویت عوامل تشکیل دهنده کیفیت در بیمه ایران .    177
5-2-2-3- اولویت عوامل مؤثر در استفاده از خدمات بیمه ای .    177
5-2-2-4- رتبه بندی تأثیر گذاری عوامل ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای     177
5-3- پیشنهادها     178
5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق .    178
5-3-2- پیشنهاد به سایر محققان .    181

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...