(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه   2

1-1- بیان مسأله.. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سؤال های تحقیق.. 10

1-5- فرضیه های تحقیق.. 11

1-6- مدل تحقیق.. 10

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 11

1-8- تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-9- ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه   15

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 16

2-1- مفهوم اعتماد سازمانی.. 16

2-2- تعریف اعتماد سازمانی.. 18

2-3- اهمیت اعتماد سازمانی.. 22

2-4- انواع اعتماد سازمانی.. 24

2-5- رابطه بین اعتماد و کنترل.. 27

2-6- پیامدهای کمبود اعتماد.. 28

2-7- اعتماد سازی.. 32

2-8- پیامدهای اعتماد با سطوح بالا.. 36

2-9- تعریف دانش.. 37

2-10-        انواع دانش‏ 38

2-11-            اهمیت دانش.. 39

2-14-            مدیریت دانش.. 40

2-15-                                دسته بندی های دانش سازمانی.. 43

2-16-                    اهداف مدیریت دانش.. 46

2-17-                   مزایای مدیریت دانش.. 47

2-18-……………………………………………………………… چرخه حیات مدیریت دانش.. 48

2-18-1-                            خلق دانش (تسخیر یا تولید دانش).. 48

2-18-2-…………………………… سازماندهی دانش (اعتبار بخشی دانش).. 51

2-18-3-……………….. ذخیره دانش (کدگذاری یا رسمی سازی دانش).. 51

2-18-4-                              توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش).. 52

2-18-5-……………………………………. کاربرد دانش (استفاده از دانش).. 53

2-19-                                     تعریف و مفهوم خلاقیت و نوآوری.. 54

2-20-                       انواع نوآوری و منابع آن.. 56

2-21-            فرآیند نوآوری.. 57

2-22-                                                       تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی   60

2-23-                                           روشهای اعمال نوآوری در بخش دولتی.. 61

2-24-                                            طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی   64

2-25-                                      انگیزه های نوآوری در بخش دولتی.. 67

بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 69

2-26-                     پیشینه تحقیقات داخلی.. 69

2-27-                       پیشینه تحقیقات خارجی.. 71

بخش سوم- تاریخچه قلمرو مکانی (بیمه آسیا).. 74

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه   80

3-1- روش شناسی تحقیق.. 80

3-2- فرآیند تحقیق.. 81

3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 82

3-4- جامعه آماری تحقیق.. 82

3-5- روش نمونه گیری.. 83

3-6- قلمرو تحقیق.. 83

3-7- ابزار سنجش.. 84

3-7-1- بخش سنجش اعتماد سازمانی.. 85

3-7-2- بخش سنجش انتقال دانش.. 85

3-7-3- بخش سنجش خلق دانش.. 85

3-7-4- بخش سنجش نوآوری سازمانی.. 86

3-8- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 86

3-8-1- روایی پرسشنامه.. 87

3-8-2- پایایی پرسشنامه.. 87

3-9- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه   91

4-1- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 92

4-1-1- جنسیت.. 92

4-1-2- سن.. 93

4-1-3- تأهل.. 94

4-1-4- تحصیلات.. 95

4-1-5- نوع استخدام.. 96

4-1-6- سابقه خدمت.. 97

4-2- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 98

4-2-1- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   98

4-2-2- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   100

4-2-3- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   102

4-2-4- بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   103

4-2-5- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   105

4-2-6- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه   110

5-1- نتایج فرضیه های تحقیق.. 110

5-1-1- بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   110

5-1-2- بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   111

5-1-3- بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   111

5-1-4-  بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   112

5-1-5- بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   112

5-1-6- بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا رابطه وجود دارد.   112

5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 113

5-2-1- پیشنهادهای اجرایی.. 113

5-2-2- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 115

5-3- محدودیت‏های تحقیق.. 116

منابع و مآخذ.. 117

فهرست منابع فارسی.. 118

فهرست منابع انگلیسی.. 121

پیوست ها و ضمائم.. 124

چکیده انگلیسی.. 159

فهرست جدول ها

   عنوان                                                                                           صفحه

جدول 2-1: چهار راهبرد نوناكا و تاكیوچی (1995) در تولید دانش سازمانی   49

جدول 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش.. 50

جدول 3-1: طیف لیكرت.. 85

جدول 3-2: بخش اعتماد سازمانی.. 85

جدول 3-3ک بخش انتقال دانش.. 85

جدول 3-4: بخش خلق دانش.. 86

جدول 3-5: بخش نوآوری سازمانی.. 86

جدول 3-6: آلفای كرونباخ پرسش‌نامه‌ها.. 88

جدول 4-1: توزیع جنسیت.. 92

جدول 4-2: توزیع سن.. 93

جدول 4-3: توزیع تأهل.. 94

جدول 4-4: توزیع تحصیلات.. 95

جدول 4-5: توزیع نوع استخدام.. 96

جدول 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 97

جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 98

جدول 4-8- رابطه بین اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   98

جدول 4-9- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. . 99

جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و انتقال دانش در بیمه آسیا   99

جدول 4-11- رابطه بین اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   100

جدول 4-12- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا.. . 100

جدول 4-13- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و خلق دانش در بیمه آسیا   101

جدول 4-14- رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   102

جدول 4-15- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 102

جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   103

جدول 4-17- رابطه بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا.. 103

جدول 4-18- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا.. 104

جدول 4-19- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا   104

جدول 4-20- رابطه بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   105

جدول 4-21- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 106

جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ انتقال دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   106

جدول 4-23- رابطه بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   107

جدول 4-24- مشخص‏كننده‌های كلی تحلیل رگرسیونی تأثیر خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 107

جدول 4-25- ضریب رگرسیونیِ خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   108

 فهرست نمودارها

   عنوان                                                                                           صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسیت.. 92

نمودار 4-2: توزیع سن.. 93

نمودار 4-3: توزیع تأهل.. 94

نمودار 4-4: توزیع تحصیلات.. 95

نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام.. 96

نمودار 4-6: توزیع سابقه خدمت.. 97

نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر انتقال دانش در بیمه آسیا.. 99

نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر خلق دانش در بیمه آسیا   101

نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی متغیر اعتماد سازمانی بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 103

نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی متغیر انتقال دانش بر خلق دانش در بیمه آسیا   105

نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی متغیر انتقال دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا.. 106

نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمه آسیا   108

فهرست شکل ها

   عنوان                                                                                           صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (2013).. 10

شکل 2-1: ارزیابی دو طرفه از قابلیت اعتماد.. 30

شکل 2-2: پیوستار اعتماد.. 30

شکل 2-3: مدل راهنمای تعیین سطح اعتماد:.. 32

شکل 2-4: ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد.. 35

شکل 2-5: روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی.. 45

شکل 2-6: تبارشناسی نوآوری.. 56

شکل 2-7: فرایند پنج مرحله ای فرآیند نوآوری.. 58

شکل 2-8: مدل چهار مرحله ای بیکروسونی.. 59

شکل 2-9: مدل عمومی وارکینگ (1990).. 59

شکل 2-10: طبقه بندی انواع نوآوری در بخش خدمات.. 66

شکل 2-11: عوامل انگیزاننده نوآوری.. 68

 فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه
مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده‌ای محور مطالعه سازمانها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمانها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه ها سست‌تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج‌ها و تفاسیر در مورد انگیزه‌ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محوری سازمانها است که رشد وحیات آنها را تضمین می نماید. اهمیت آن به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمانها می‌باشند. اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می‌آورد. وجود اعتماد  منجر به شکل گیری ارتباطات سازنده در میان اعضای سازمان می شود ، باعث خلق دانش شده و انتقال دانش را در سازمان تسهیل می نماید. همچنین وجود اعتماد در بین افراد از یکسو و از سوی دیگر  فراهم بودن شرایط و بستر برای انتقال دانش و خلق دانش در سازمان منتج به نوآوری کارکنان خواهد شد. با توجه به موارد مطرح شده می توان ادعا نمود که تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی  در بیمه آسیا شهر تهران می باشد.

در این فصل به بررسی كلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.

1-1-    بیان مسأله
اعتماد[1] یكی از موضوعات مهم در روابط انسانی و زندگی سازمانی است (یلماز[2]،2008) . به طور كلی اگرچه رعایت مقررات اداری و ساختاری سازمان وروابط اداری بسیار مهم است، اعتماد  هم میان افراد سازمان امری مهم و قابل توجه است. اعتماداساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط كاری می باشد و در واقع تمام روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود و نكته مهم این است كه مدیریت و كاركنان باید به اهمیت اعتماد و چگونگی  ایجاد ،ترویج و ارتقاء آن در سازمان توجه نمایند (فیتذ روی[3]،2007).

همچنین دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (تسانگ هو[4]، 2010). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد(ویگ، 1999).

از دیگر سو در عصر حاضر سازمان ها به صورت فزایند های با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند. بنابراین، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند كه خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به  بیان دیگر، با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تكنولوژیك، اجتماعی، فرهنگی و … در عصر حاضر، سازمان هایی موفق و كارآمد محسوب می شوند كه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی كرده و قادر باشند كه این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت كنند. با وجود این، مشاهدات و مطالعات نشان می دهد كه بسیاری از سازمان ها نه تنها نوآور و خلاق نیستند بلكه حتی در هماهنگی با تحولات و پیشرفت ها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه‌های ناكارآمد سنتی اداره می شوند(آقاداود و همکاران، 1389: 10).

از سویی در متون مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می بینند. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود(مانتس و همکاران[5] ، 2004: 209). نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد، زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه‌های جدید برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نوآوری ، دنیایی که در آن زندگی می کنیم چهره ای کاملاً متفاوت خواهد داشت. امروزه با توجه به شرایط رقابتی، سازمان ها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمان ها به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و زمینه های اجرای آن و به کارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد. برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازد، نوآوری (ایجاد، انتقال،


متن کامل در سایت

متن کامل پایان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش مقطع کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها (فصل اول پایان نامه ها) و امکان خرید پایان نامه

40y.ir

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...