2-1-5- تامین اسیدهای اسیدهای آمینه ضروری در جیره ………………………………………………………………………. 21

2-1-5-1- متیونین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-5-2- لایزین………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-6- پریمکس ویتامین –  مواد معدنی……………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-6-1- ویتامین ها در پریمکس 5/0درصد مرغ گوشتی……………………………………………………………………… 28

2-1-6-1- 1- ویتامین A………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-6-1- 2- ویتامین D3……………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-6-1- 3- ویتامین E………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-1-6-1- 4- ویتامین 3K…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-6-1- 5- تیامین (ویتامین 1B…………………………………………………………………………………………………………. 34

2-1-6-1- 6- ریبوفلاوین (ویتامین 2B) ………………………………………………………………………………………………. 34

2-1-6-1- 7- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 (ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ)………………………………………………………………………………………………………. 34

2-1-6-1- 8- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5(ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ) ………………………………………………………………………………………….. 34

2-1-6-1- 9- پیریدوكسین (ویتامین 6B) …………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-6-1- 10- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12 (ﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ) ……………………………………………………………………………………………… 35

2-1-6-1- 11- ﮐﻮﻟﯿﻦ…………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-1-6-2- مواد معدنی کم نیاز در پریمکس 5/0 درصد مرغ گوشتی……………………………………………………….. 37

2-1-6-2-1- منگنز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-1-6-2-2- آهن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-1-6-2-3- روی………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-1-6-2-4- مس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-1-6-2-5- ید …………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-1-6-2-6- سلنیم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-1-7- کوکسیدیواستات………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-1-7-1- سالینومایسین……………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2- کیفیت لاشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-3- فراسنجه های خونی………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-3-1- پروتئین های عمده پلاسما…………………………………………………………………………………………………………. 47

2-3-2- چربی های خون……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-2-1- كلسترول  (Cholesterol ………………………………………………………………………………………………… 48

2-3-2- – تری گلیسیرید (Triglyceride  ) ……………………………………………………………………………………… 49

2-4- میکروارگانیسم­ها در طیور……………………………………………………………………………………………………………… 50

2-4- 1- عوامل مؤثر بر ترکیب جمعیتی میکروفلور دستگاه گوارش……………………………………………………….. 51

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1- موقعیت سالن و محیط پرورش ……………………………………………………………………………………………………. 55

3-2- روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-4- جیره‌های غذایی……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3- 6- روش اندازه‌گیری صفات مختلف  ……………………………………………………………………………………………….. 59

3- 6-1- کیفیت لاشه……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-6-2- اندازه‎گیری فراسنجه‎های بیوشیمیایی خون………………………………………………………………………………… 59

3-6-3- اندازه‎گیری فراسنجه‎های فلور میکروبی…………………………………………………………………………………….. 60

3-7- مدل آماری طرح آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم: نتایج

4- نتایج لاشه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1- صفات لاشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-1- درصد لاشه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-3- درصد سینه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-4- درصد ران ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-5- درصد کبد و صفرا…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-6- درصد چربی محوطه بطنی………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2- صفات بیوشیمیایی خون………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-1- پروتئین کل………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-2- آلبومن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-3- گلوکز………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-4- تری‌گلیسیرید……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-5- کلسترول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-6- HDL………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-2-7- LDL………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4-2-8- اسید اوریک …………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-3- فلور میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-3-1- تعداد  E. Coli……………………………………………………………………………………………………………………….. 65

4-3-2- تعداد لاکتوباسیل ……………………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- صفات لاشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2- فراسنجه های خونی………………………………………………………………………………………………………………………. 68

5-3- فلور میکروبی روده باریک…………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-4- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

4فهرست جداول و نمودارها

نمودار 1- میزان تولید و تجارت انواع گوشت در جهان ………………………………………………………………………….. 4

جدول 1- ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی به تفكیك استان در سال 1389 ( واحد قطعه ) ………………………….. 5

شکل 2- اجزای لاشه طیور………………………………………………………………………………………………………………………

جدول 3-1- دمای سالن در هفته‌های مختلف دوران پرورش جوجه‌های گوشتی……………………………………… 55

جدول 3-2- زمان، نوع و روش واكسیناسیون………………………………………………………………………………………….. 56

جدول 3-3- اجزای جیره غذایی در دوره های مختلف پرورش……………………………………………………………….. 56

جدول 3-4- پریمکس 5/0 % آوای کاسپین شمال گوشتی…………………………………………………………………………. 57

جدول 3-5- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی آمینه گستر …………………………………………………………………………. 57

جدول3-6- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی سوادکوه ……………………………………………………………………………… 58

جدول 3-7- پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی داروسازان……………………………………………………………………………. 58

جدول 4-1- اثر جیره های آزمایشی بر صفات لاشه جوجه های گوشتی در پایان دورة آزمایش………………… 63

جدول 4-2- اثر جیره های آزمایشی بر متابولیت های خون جوجه های گوشتی………………………………………. 65

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...