2-5 هدف های طرح……………………………………………………………………………………..41

2-5-1  اهداف جزئی…………………………………………………………………………………… 43

2-6  تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………….52  

2-7  تعریف تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..52

2-8  ویژگی ها و شروط تحلیل محتوا …………………………………………………………………55

2-9 انواع تحلیل محتوا………………………………………………………………………………….57

2-10 محتوای آشکار و محتوای پنهان………………………………………………………………..58

2-11 تاریخچه تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………60

2-11-1 اصل اهمیت ……………………………………………………………………………………61

2-11-2 اصل اعتبار ……………………………………………………………………………………61

2-11-3 اصل علاقه……………………………………………………………………………………..62

2-11-4 اصل سودمندی…………………………………………………………………………………63

2-11-5 اصل قابلیت یادگیری ………………………………………………………………………….63

2-11-6 اصل انعطاف پذیری……………………………………………………………………………64

2-12  پیشینه تحقیق درایران ………………………………………………………………………….65

2-13  پیشینه تحقیق در جهان………………………………………………………………………….67

 

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1  مقدمه ………………………………………………………………………………………………70  

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..70

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….71

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………….71

3-5 روش نمونه گیری و افراد مورد مطالعه………………………………………………………….72

3-6 روش های تحلیل آماری……………………………………………………………………………74  

3-7 روش تحلیل محتوای کتاب های درسی……………………………………………………………75

3-8 مراحل تحلیل محتوای کتاب های درسی ………………………………………………………….76

3-8-1 اعتباریابی  ………………………………………………………………………………………77

3-8-2 اجرای پژوهشی………………………………………………………………………………….77

3-9   مراحل انجام تحلیل محتوا…………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………..80  

4-2  آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………80

4-3  آمار  استنباطی  ……………………………………………………………………………………86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه ………………………………………………………………………………………………91

5-2  یافته های پژوهش   ………………………………………………………………………………92

5-3  محدودیت ها و مشکلات…………………………………………………………………………..98

5-4پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………..99

5-5   پیشنهادات باتوجه به یافته های پژوهش  ……………………………………………………102

5-5-1 پیشنهاد به پژوهشگران آتی   ……………………………………………………………….103

5-6 خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………….106

5-6 منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………109

                                                  

فهرست نمودار                                                             

 فهرست  جداول

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-2-1 نمودار………………………………………………………………………………………….116

4-2-2  //……………………………………………………………………………………………….117

4-2-3  //……………………………………………………………………………………………….118

4-2-4  //  ……………………………………………………………………………………………..120

4-2-1 جدول……………………………………………………………………………………………122

4-2-2  //……………………………………………………………………………………………….122

4-2-3 // ……………………………………………………………………………………………….123

4-2-4 //………………………………………………………………………………………………..123

 


چکیده

برای اعتلای کیفی و کمی آموزش وپرورش ونوآوری های علمی در   عرصه تعلیم و تربیت بایدمتناسب با برنامه های آموزشی درسطح  جهانی وفهم موثر آن تلاش کرد و با برنامه ها و مولفه های جهانی  همسو جهت شد .مــــولفه های جهانی شدن فرآیندرو به گسترشی است ک تمامی عرصه   هارا درنــــوردیده و شناسایی مولفه های جهانی،دراین راستا جهان را دهکده ای نمـوده که درآن همه چیز دردنیای بین الملل وجوامع درحال تغییر وانتقال است. در دنیای امروز عقیده براین  است که بایدتفکرو ایده آموزش جهانی را باتوجه به تحولات وپیچیدگی جهان در نظام آموزشی فراهم نمود و با شناخت هدف های مولفه های آمــــوزش جهانـی ازجمله آگـــــاهی از نظام ها،آگاهی ازچشم انداز ، مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی را بعنوان  مبنای حرکت درمحتوای کتاب های مورد تدریس نظام آموزشی کشور گنجاند تا اولین گام موثر دراین جهت به صـــــــورت عملی  برداشت .لــــــذادراین پژوهش ،پژوهشگر بدنبال تحلیل محتوای کتاب مطــــالعات اجتماعی وجغرافیـا براساس مولفه های جهانی بوده است .

واژگان کلیدی :آموزش جهانی ،تحلیل محتوای،مطالعات اجتماعی،جغرافیا

 

مقدمه
شناخت جهان نیازمند آگاهی از اهداف و برنامه های درسی در هر نظام آموزشی است و لحاظ کردن اهداف متناسب با مولفه های جهانی در محتوای کتاب های درسی در واقع پی بردن به واقعیت موجود در راستای حرکت موثر برای پیشبرد اهداف آموزشی محسوب می گردد. هر هدفی به منظور اصلاح روش های تاثیر گذار در کتاب های درسی ، نگاه فراگیر را نسبت به جهان پیرامونی آگاه می سازد با درنظر گرفتن این ویژگی آموزش جهانی و شناخت مولفه های آن می تواند چشم انداز واقع بینانه  از جهان را ترسیم نماید و آموخته های فراگیران با توجه به نگاه جهانی شکل می گیرد و فراگیر متوجه می شود که تنها دریک نظام آموزشی بسته محلی دانشی را فرا نمی گیرد و بلکه محتوای کتاب ها آنان را به کوشش بیشتر در رشد و توسعه ملی و فراملی سوق می دهد . پس جهان پیش روی ما ، در حال تحول و   دگر گونی است دانش و علم نوین هرروز در حال تغییر به سوی مطلوب شدن و فراگیر شدن علوم جدید را در پی دارد دراین شرایط ما هم باید با توجه به تحولات و پیچیدگی های جهان امروز ، توانایی فائق آمدن بر آنها را داشته باشیم . این هم میسر نمی شود مگر مولفه های جهانی را در محتوای کتاب های درسی لحاظ نماییم .

لذا نظام آموزشی کارآمد درجهت رشد و شکوفایی علم و دانش در عرصه بین الملل تلاش می کند و فراگیران در عرصه تعلیم وتربیت را با برنامه های فراملی و متناسب با اهداف و مولفه های جهانی در جامعه پرورش می دهد ، در آن صورت طراحی و برنامه ریزی چنین نگرش های عمیق و جهانی ما را در علم روز بسیار کارآمد خواهد کرد . پژوهش ما در راستای برون رفت از ناکارآمدی و نواقصات موجود در نظام آموزشی بوده و تلاش پژوهشگردرجهت رفع این مشکلات بوده است  . به نقل از لی اندرسون ، یکی از پیشگامان این ایده ، آموزش جهانی را همچون آگاهی در باره مسائل جهانی می داند مسائلی که زندگی ما را تحت تاثیر قرارداده است (علاءالدین ،1989).

مولفه های آموزش جهانی ارائه کننده الگوها ، دستورها ، راه کاری لازم برای تجدیدنظر و اصلاح برنامه درسی درسطوح و دوره های مختلف تحصیلی مطابق با مقتضیات و شرایط صورت می دهد و به بیانی دیگر آموزش جهانی تلاش برای ایجاد تغییر در محتوا ، روشها و موقعیت اجتماعی تعلیم و تربیت برای آماده کردن بهتر فراگیران برای شهروندی  در عصر جهانی تعریف می کند. نظام آموزش جهانی یک چارچوب جامع و مشخص برای تحقق اهداف و مهارتهای زندگی بوده و با برنامه های مشخص برای تکامل و تقویت روش زندگی محسوب می گردد( ضرغامی ، 1388).

  

 

1-2 بیان مسئله

برای اعتلای کمی وکیفی نظام آموزش و پرورش و روند روبه رشد و توسعه علم و دانش ، برنامه ریزی متناسب با اهداف و برنامه های آموزش جهانی  در محتوای درسی مدنظر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...