قارچ بیمارگر Rhizoctonia solani به ‌دلیل دامنه میزبانی بالا، قدرت تهاجم بالا و دوام زیاد یکی از مهم‌ترین عوامل بیماریزای گیاهی محسوب می‌‍شود. به‌ منظور کنترل بیولوژیک قارچ R.solani AG-4 عامل مرگ گیاهچه لوبیا با باکتری‌های آنتاگونیست از سه منطقه آب و هوایی ایران (پرباران، متوسط و کم باران) نمونه‌برداری شد و 850 جدایه خالص گردید. پس از بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری‌های جدا شده از مناطق مختلف و باکتری‌های کلکسیون گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی‌عصر (عج) در شرایط آزمایشگاه 165 جدایه دارای قدرت بازدارندگی بودند. پس از انجام تست‎های بیوشیمیایی 24 جدایه سودوموناس فلورسنت به ‌همراه 6 جدایه کلکسیون PF-5، CHA0، CHA89(gac/A mutant)،UTPF101، P3 و P3-15 برای تست گلخانه به‌منظور انتخاب دو جدایه جهت فرمولاسیون انتخاب شدند. پس از پنج هفته شدت بیماری و شاخص‌های رشدی (وزن تر وخشک ریشه و اندام هوایی) بررسی گردید. دو جدایه VUP50 و CHA0 به ‌دلیل تاثیر مناسب بر شاخص‌های رشد و کاهش بیماری برای فرمولاسیون در حامل‌های تالک، پیت، پودر سیب، خاک‌اره پسته و پوست پسته انتخاب شدند. پس از پنج هفته فرمولاسیون تالک + CHA0 با 85 و 75 درصد تاثیر بر وزن تر و برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید خشک ریشه با شاهد اختلاف معنی‌دار داشت. خاک‌اره + VUP50و پسته + CHA0 با 46 و 28 درصد تاثیرگذاری بر وزن تر و خشک اندام هوایی با شاهد اختلاف معنی‌دار داشتند. فرمولاسیون‌های تالک، خاک‌اره، پسته + VUP50تالک و خاک‌اره + CHA0 سبب کاهش 70 درصدی شدت بیماری شدند. نتایج تعیین جمعیت پس از یک ماه نشان داد فرمولاسیون پیت و خاک‌اره با جمعیت 1011 کلنی در بیشترین میزان جمعیت را داشتند.

کلمات کلیدی:biological control، formulation، Pseudomonas fluorescens، لوبیا

فصل اول

مقدمه

پاتوژن‌های گیاهی بر روی سلامت گیاهان اثر می‌گذارند و تهدید مزمنی برای تولیدات کشاورزی در کل اکوسیستم‌ها می‌باشند. تولیدات کشاورزی سخت‌تر از دهه‌های گذشته شده است (Compant et al., .(2005 علی‌رغم استفاده از تمامی یافته‌های گیاهپزشکی و ابزارهای موجود برای محافظت از گیاهان در حدود یک سوم از محصولات کشاورزی توسط آفات و بیماری‌ها از بین می‌رود (Nakkeeran et al., 2005). استفاده از مواد شیمیایی تاثیرات مثبتی داشته و کمک زیادی به افزایش و بهبود محصولات غذایی کرده است.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...