نظربه روند روبه رشد تجدید ساختار شبکه های توزیع در سالهای اخیر، موضوع استفاده از منابع تولید پراکنده (DG) – به دلیل مزایایی چون کاهش تلفات توزیع، آزادسازی ظرفیت خطوط، بهبود پروفایل ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، دوستی با محیط زیست و … – به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اما به رغم مزایای فوق الذکر در صورت انتخاب ناصحیح تعداد، ظرفیت و مکان برای DG، ممکن است مشکلات شبکه مضاعف گردد. لذا برای بهره برداری بهینه از شبکه ی توزیع و بهبود ساختار آن لازم است تعداد، ظرفیت و مکان DG به صورت بهینه انتخاب گردد. برای تأمین این هدف بایستی پارامترهای تلفات، میزان ظرفیت آزاد خطوط، پروفایل ولتاژ، قابلیت اطمینان و… قبل و بعد از نصب DG در کلیه حالات ممکن بررسی و بهترین پاسخ انتخاب شود. اما نظربه پیچیدگی و زمانبری این مسأله، ما در حل آن از الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل، که از رفتار هوشمندانه زنبورهای عسل در طبیعت به منظور جستجوی شهد الهام گرفته شده است، بهره میگیریم. همچنین با توجه به اهمیت زیاد تلفات توزیع در کشور (که بیش از 20 % میباشد)، ما در این پایان http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%http://zusahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87/http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%88/b%d9%8a%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-46/88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c/.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87/8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85/82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa/a7%d8%ba%d8%aa-%d8%ae%d8%a7/ نامه تنها شاخص های تلفات و ظرفیت آزاد خطوط شبکه توزیع را در نظر میگریم و با توجه به تأثیر این پارامترها بر قابلیت اطمینان شبکه، در صورت بهبود این پارامترها، قابلیت اطمینان نیز افزایش خواهد یافت.
در فصل اول پس از بازنگری پیشینه این مسأله، هدف از نگارش این پایان نامه تبیین میگردد.
در فصل دوم تعاریفی در مورد تولید پراکنده، انواع و تکنولوژی آن ارایه میگردد. در فصل سوم شرح مختصری در مورد انواع شبکه های توزیع، تاثیرات مثبت و منفی تولید پراکنده بر شبکه توزیع، داده میشود و وضعیت در ایران بررسی میگردد. در فصل چهارم مدلهای تولید پراکنده و پخش بار جاروب رفت و برگشت که ابزاری جهت تعیین شاخص ها در حل مسأله میباشد، تبیین میگردند؛ شاخصهای
انتخابی، یعنی کاهش تلفات و آزادسازی ظرفیت خطوط، تشریح و فرموله شده و در نهایت توابع هدف مسأله معرفی میشوند.
در فصل پنجم الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عسل (BCO)، به عنوان ابزار حل مسأله، معرفی و سابقه آن بررسی میگردد.
فصل ششم شامل اعمال این الگوریتم به مسأله مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه DG و مطالعات عددی در مورد شبکه 33 باسه IEEE و ارایه نتایج حاصل از اعمال الگوریتم به مسأله است. نهایتا در فصل هفتم به جمع بندی مطالب پرداخته و پیشنهادهایی ارایه میگردد.
فصل اول
پیشینه مسأله و هدف از تحقیق
1-1) پیشینه مسأله
امروزه با تغییر و پیشرفت روزافزون در صنعت برق شاهد بروز تحولات عمدهای هستیم که تحت عنوان کلی تجدید ساختار صنعت برق مطرح میگردند، انقلابی که ارتباط ما را با بازار برق تغییر میدهد. تجدید ساختار در صنعت برق، پیشرفتهای تکنولوژیکی و محدودیت هایی در ساخت و نصب پستهای فوق توزیع و توزیع و همچنین خطوط انتقال، افزایش هزینه سوختهای فسیلی و نگرانیهای مربوط به پایان پذیر بودن و اثرات مخرب زیست محیطی آنها موجب دگرگونی قوانین و معیارهای اقتصادی در سیستم قدرت شده است. این تغییرات، فرآیند طراحی و بهره برداری از سیستم را تحت تاثیر قرار داده و موجب گردیده است که اهداف، معیارها و محدودیتهای جدیدی در این پروسه ها وارد شود. با پیشرفت تکنولوژی، افزایش راندمان و کاهش قیمت فناوریهای مرتبط با تولیدات پراکنده و نیز هماهنگی این تولیدات با معیارهای اقتصادی سیستمهای قدرت انتظار میرود این منابع نقش فزایندهای را در صنعت برق بازی کنند. این فواید گرایش بیشتری به سمت منابع تولید پراکنده به عنوان جایگزینی برای رساندن انرژی الکتریکی به مشترکین ایجاد کرده است. در سال های اخیر مطالعات زیادی در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع انجام شده است به نحوی که این مطالعات بسته به اهداف تحقیقات، روش بهینه سازی، مدلسازی بار و دیگر پارامترهای موثر در این زمینه با یکدیگر متفاوتند. در این فصل برای آگاهی بیشتر در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده و پیشینه موضوع، مطالعات انجام شده در زمینه تخصیص و جایابی منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع به صورت خلاصه در جدول (1-1) آورده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...