1-4 اهداف تحقیق 7

1-5 قلمرو تحقیق 7

1-6 جامعه آماری 8

1-7 نمونه آماری 8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق 44-11

2-1 مقدمه 12

2-2 مفهوم کارایی 13

2-3 محاسبه کارایی 14

2-4 فارل و اندازه گیری کارایی 17

2-5 تحلیل پوششی داده­ ها 21

2-6 تشریح اصطلاحات رایج در تحلیل پوششی داده ها 22

2-6-1 مضربی و پوششی 22 2-6-2 بازده به مقیاس 23

2-6-3 ورودی محور و خروجی محور 23

2-6-4 شعاعی و غیر شعاعی 25

2-7 مدل های پایه در تحلیل پوششی داده ها 25

2-7-1 مدل نسبت CCR ورودی محور 25

2-7-2 مدل اولیه ( مضربی ) CCR ورودی محور 27

2-7-3 مدل ثانویه ( پوششی ) CCR ورودی محور 28

2-7-4 مدل نسبت CCR خروجی محور 29

2-7-5 مدل اولیه ( مضربی ) CCR خروجی محور 30

2-7-6 مدل ثانویه ( پوششی ) CCR خروجی محور 31

2-7-7 مدل نسبت BCC ورودی محور 31

2-7-8 مدل اولیه ( مضربی ) BCC ورودی محور 32

2-7-9 مدل ثانویه ( پوششی ) BCC ورودی محور 33

2-7-10 مدل نسبت BCC خروجی محور 34

2-7-10 مدل اولیه ( مضربی ) BCC خروجی محور 35

2-7-11 مدل ثانویه ( پوششی ) BCC خروجی محور 36

2-8 تحلیل حساسیت در تحلیل پوششی داده­ ها 37

2-9 حساسیت جواب بهینه نسبت به خطای احتمالی در اندازه گیری داده ها 40

فصل سوم: طراحی مدل ریاضی 99-45

3-1 مقدمه 46

3- 2 معرفی مفهوم جدید: حاشیه امنیت کارایی 47

3-3 تبیین حاشیه امنیت کارایی 48

3-4 چگونگی محاسبه حاشیه امنیت کارایی 53

3- 5 الگوریتم محاسبه حاشیه امنیت کارایی 53

3-5-1 مثال: محاسبه حاشیه امنیت کارایی بر اساس الگوریتم 55

3- 6 مدل ریاضی برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی 64

3-7 مدل ریاضی برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی از طریق تحلیل نموداری 64

3 -7-1 مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی در وضعیت الف iα<β 75 3-7-2 مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی در وضعیت ب iα>β 77

3-7-3 مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی در وضعیت ج iα=β 78

3-7-4 متمم مدل ریاضی محاسبه حاشیه امنیت کارایی 79

3-8 مثال: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری 79

3-8-1 مثال1: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری – وضعیت الف 79

3-8-2 مثال 2 : محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری – وضعیت ب 84

3-8-3 مثال 3 : محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر

تحلیل نموداری – وضعیت ج 86

3- 9 مدل ریاضی توسعه یافته محاسبه حاشیه امنیت کارایی 88

3- 10 محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته 96

3- 10-1 مثال1: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته 96

3-10-2 مثال2: محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی توسعه یافته 97

3-11 اعتبار و روایی تحقیق 98

فصل چهارم: آزمون مدل حاشیه امنیت کارایی با داده­هایی از

دانشگاه علم و فرهنگ 133-100

4-1 مقدمه 101

4- 2 معرفی نمونه مورد مطالعه 101

4- 3 بررسی کارایی واحدهای تصمیم گیری در نمونه مورد مطالعه 104

4- 4 تعیین میزان ورودی­ ها و خروجی­ها برای نمونه مورد مطالعه 107

4- 5 محاسبه حاشیه امنیت کارایی برای نمونه مورد مطالعه برمبنای الگوریتم 3-1 116

4- 6 محاسبه حاشیه امنیت کارایی برای نمونه مورد مطالعه برمبنای

مدل ریاضی توسعه یافته 123

4-7 محاسبه حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی در نمونه مورد مطالعه

به تفکیک دانشکده 125

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 146-134

5-1 مقدمه 135

5-2 خلاصه مسئله تحقیق 135

5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی 137

5-3-1 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک الگوریتم 137

5-3-2 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل ریاضی(با محدودیت

تعداد ورودی ها و خروجی ها) 139

5-3-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل برنامه ریزی خطی 141

5-4 نتیجه گیری از مطالعه موردی 142

5- 5 پیشنهادها برای تحقیقات آینده 143

5-5-1 حذف فرض ثابت بودن استراتژی برای واحد محک سنجش 143

5-5-2 پذیرش تغییر در عملکرد سایر واحدها- پویایی مدل 144

5-5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی بر پایه مدل های غیر کلاسیک 145

5-5-4 استفاده از داده های دقیق تر برای محاسبه کارایی 145

5-5-5 بررسی اثر بازخورد حاشیه امنیت کارایی 145

5-5-6 بسط مفهوم حاشیه امنیت کارایی 146

5-5-7 بررسی حاشیه امنیت کارایی در شرایط منابع مشترک 146

5-5-8 بررسی حاشیه امنیت کارایی در حالت های مختلف 146

5-5-9 بررسی خواص حاشیه امنیت کارایی 146

منابع و مآخذ 157-147

منابع فارسی 148

منابع انگلیسی 151

عنوان صفحه

جدول شماره 3-1 اطلاعات مربوط به ورودی ها و خروجی های 10 واحد تصمیم گیری 56

جدول شماره 3-2 کارایی واحد های تصمیم گیری 57

جدول شماره 3-3 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود164درصدی عملکرد واحد شماره 2 59

جدول شماره 3-4 کارایی واحد های تصمیم گیری بعد از بهبود 165درصدی عملکرد واحد شماره 2 60

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...