تابستان 93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 7

1-4 سوالات پژوهش…. 7

1-4-1 سوال اصلی.. 7

1-4-2 سوالات فرعی.. 7

1-5 اهداف تحقیق.. 7

6-1 فرضیات… 8

1-6-1 فرضیه اصلی.. 8

1-6-2 فرضیات فرعی.. 8

1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 8

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-9 متغیرهای پژوهش…. 10

1-10 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 11

1-11 قلمرو تحقیق.. 12

1-11-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

1-11-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-11-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 12

فصل دوم

ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 14

2-2 تعاریف غیر رسمی.. 14

2-3 تعاریف رسمی.. 15

2-4 استرس بعنوان عامل استرس زا 15

2-5 استرس به عنوان ناراحتی.. 15

2-6 استرس به عنوان یک پاسخ بیولوژیکی.. 15

2-7 استرس شغلی.. 16

2-8 علل استرسهاس شغلی.. 17

2-9 ملاحظات کلی در کنترل استرسهای شغل.. 17

2-10 ماهیت فشار روانی واسترس شغلی.. 18

2-11 دیدگاه های نظری استرس…. 21

2-11-1 استرس به عنوان پاسخ درونی.. 21

2-11-2 عوامل محیطی استرس…. 22

2-11-3 استرس به عنوان کنشی متقابل.. 22

2-12 ابعاد استرس شغلی.. 23

2-13 اثرات استرس شغلی.. 24

2-14 علل و منابع فشارهای روانی.. 24

2-14-1 عوامل و منابع فشار زای سازمانی.. 24

2-14-1-1 رئیس یا مدیر. 25

2-14-1-2 ابهام نقش…. 26

2-14-1-3  اضافه نقش یا پُرنقشی.. 26

2-14-1-4 تفریط نقش…. 26

2-14-2 عوامل و منابع فشارزای محیطی (برون سازمانی). 27

2-14-3 عوامل و منابع فشارزای فردی.. 28

2-15 عوامل ایجاد کننده استرس شغلی از دیدگاه لازاروس…. 28

2-15-1 شرایط کاری.. 28

2-15-2 ابهام نقش…. 28

2-15-3 تعارض شغلی.. 29

2-15-4 ویژگیهای شغل.. 29

2-15-5 مسئولیت… 29

2-15-6 روابط با مافوق.. 30

2-15-7 روابط با زیردستان.. 30

2-15-8 روابط با همکاران.. 31

2-15-9 خطاها و اشتباهات کاری.. 31

2-15-10 تکنولوژی.. 32

2-15-11 فرهنگ محیط کار. 32

2-15-12 مشکلات شخصی یا خانواد‌گی.. 32

2-15-13 خصوصیات فردی.. 33

2-15-14 عدم امنیت شغلی.. 33

2-15-15 سایر عوامل.. 34

2-16 علائم (نشانه های) استرس شغلی.. 34

2-16-1 نشانه های روانی.. 35

2-16-2 نشانه های جسمانی.. 35

2-16-3 نشانه های رفتاری.. 35

2-17 راهکارهایی برای تقلیل استرس و بهبود سلامت روانی.. 36

2-18 تعدیل‌کننده های استرس شغلی.. 39

2-19 راه های کنترل استرس شغلی.. 39

2-20 پیشگیری از استرس شغلی.. 40

2-21 مراحل پیشگیری از استرس شغلی.. 40

2-22 مهارت هایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان.. 41

2-23 مفهوم رفتار سازمانی.. 42

2-24 ابعاد رفتار سازمانی.. 43

2-25 عوامل موجد رفتار سازمانی.. 45

2-26 مزایا و پیامدهای رفتار سازمانی.. 46

2-27 رفتار سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان.. 47

2-28 فرسودگی شغلی.. 47

2-29 رابطه عدالت سازمانی و رفتار سازمانی.. 48

2-30 ویژگی های کلیدی رفتار. 49

2-31 عوامل تأثیر گذار بر رفتار سازمانی.. 50

2-32 طبقه‌بندی ابعاد چندگانه رفتار سازمانی.. 52

2-33 مفاهیم مرتبط با رفتار سازمانی.. 53

2-33-1 اعتماد. 53

2-33-2 مشروعیت… 54

2-33-3 تقابل.. 54

2-33-4 عدالت سازمانی.. 54

2-34 عواملی که رفتارسازمانی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند.. 56

2-34-1 رضایت شغلی.. 56

2-34-2 رهبری تحول آفرین.. 56

2-34-3 درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب… 56

2-34-4 حمایت سازمانی.. 57

2-34-5 تحقق قراردادهای روانشناختی، عدالت سازمانی و اعتماد. 57

2-34-6 خصوصیات و خصلت‌های شخصی کارکنان.. 58

2-35 سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار سازمانی را تشویق و ترغیب می‌کنند.. 58

2-35-1 استخدام و جذب… 58

2-35-2 ارزیابی عملکرد و جبران پرداخت… 60

2-36 عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رفتار سازمانی.. 62

2-36-1 فرهنگ سازمانی.. 62

2-36-2 شخصیت و وضعیت روحی.. 63

2-37 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی.. 64

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 مقدمه. 70

3-2 روش تحقیق.. 70

3-3 جامعه آماری.. 71

3-4 نمونه آماری.. 71

3-5 حجم نمونه آماری.. 71

3-5-1 روایی نمونه آماری.. 72

3-5-2 تناسب حجمی نمونه آماری.. 72

3-6 دوره زمانی تحقیق.. 72

3-7 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات… 72

3-7-1 مشاهده. 73

3-7-2 مصاحبه. 73

3-7-3 پرسشنامه. 73

3-8 روایی.. 74

3-9 پایایی.. 75

3-10 متغیرهای پژوهش…. 76

3-10-1 انواع متغیرها 77

3-10-2 نامگذاری متغیرها 77

3-10-2-1 متغیر مستقل.. 77

3-10-2-2 متغیر وابسته. 77

3-10-2-3 متغیر تعدیل کننده. 78

3-10-2-4 متغیر کنترل.. 78

3-10-2-5 متغیر مداخله‌گرپ… 78

3-10-2-6 متغیر میانجی.. 78

3-11 روش تحقیق.. 78

3-11-1 روش تحقیق از نظر هدف… 78

3-11-2 روش تحقیق از نظر مسیر. 79

3-11-3 روش کتابخانه ای.. 80

3-11-4 روش میدانی.. 80

3-11-5 روش تحقیق مورد استفاده. 80

3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 80

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه. 83

4-2 آزمون جمعیت شناختی نمونه. 83

4-2-1 سن.. 83

4-2-2 تحصیلات… 84

4-2-3 جنسیت کارکنان.. 85

4-2-4 سابقه کاری.. 86

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 86

4-4 بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش ضریب همیستگی پیرسون.. 87

4-4-1 بررسی فرضیه اصلی.. 87

4-4-2 بررسی فرضیه فرعی اول.. 88

4-4-3 بررسی فرضیه فرعی دوم. 88

4-4-4 بررسی فرضیه فرعی سوم. 88

4-4-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم. 89

4-5 رتبه بندی متغیرها 89

4-6 آزمون تحلیل واریانس متغیرها 90

4-6-1 آزمون تحلیل واریانس متغیر ها بر اساس فاکتور تحصیلات… 90

4-6-2 آزمون تحلیل واریانس متغیر ها بر اساس سابقه کاری.. 91

4-6-3 آزمون تحلیل واریانس متغیر ها بر اساس سن.. 92

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 93

5-2 خلاصه فصول قبل پژوهش…. 96

5-2-1 تحلیل یافته های توصیفی.. 96

5-2-2 تحلیل یافته های استنباطی.. 97

5-3 نتیجه گیری.. 98

5-4 محدودیت ها 98

5-5 پیشنهاد هایی در ارتباط با تحقیق (جمعیت هلال احمر ایران). 99

5-6 پیشنهادهای عمومی.. 99

5-7 پیشنهاد برای تحقیق های بعدی.. 100

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین.. 102

پیوست ها 103

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

جدول 3 – 1.. 76

جدول 4 – 1 جدول فراوانی سن…. 84

جدول 4 – 2 جدول فراوانی تحصیلات….. 84

جدول 4 – 3 جدول فراوانی جنسیت….. 85

جدول 4 – 4 جدول فراوانی سابقه کاری…. 86

جدول 4 – 5 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه اصلی…. 87

جدول 4 – 6.. 87

جدول 4 – 7 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی اول… 88

جدول 4 – 8 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم.. 88

جدول 4 – 9 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم.. 89

جدول 4 – 10 آزمون ضریب همیستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم.. 89

جدول 4 – 11 نتایج آزمون فریدمن…. 90

جدول 4 – 12 آزمون فریدمن و میانگین رتبه عوامل… 90

جدول 4 – 13 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس تحصیلات….. 91

جدول 4 – 14 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سابقه کاری…. 92

جدول 4 – 15 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سن…. 93

جدول 4 – 16 نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس جنسیت….. 93

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

نمودار 4 – 1.. 84

نمودار 4 – 2.. 85

نمودار 4 – 3.. 85

نمودار 4 – 4.. 86

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

شکل 1 – 1 استخراج شده از مدل اورگان و مدل کوپر.. 11

شکل 2 – 1 مفاهیم مرتبط با رفتار سازمانی…. 53

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...