زمستان 1391

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                              فهرست مطالب                                           صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول : کلیات تحقیق  

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… 4

1-3 سؤال آغازین …………………………………………………………………………………………. 6

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………….. 6

1-5 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… 7

1-6 مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 8

1-7 مدل عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………. 9

1-8 فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………….. 10

1-9  قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 10

1-10 محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 11

1-11  تعریف‌ مفهومی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………….. 11

1-12  تعریف‌ عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………….. 14

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول : ارزیابی عملکرد

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 19

2-2 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد …………………………………………………………….. 19

2-3 تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………. 20

2-4 دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………………………………………… 21

2-5 فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 23

2-6 مدل‌ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد …………………………………………………….. 25

2-7 نظام اداری ایران…………………………………………………………………………………….. 33

2-7-1 پیدایش بوروکراسی دولتی نوین …………………………………………………………. 35

2-7-2 نظام اداری ایران پس از انقلاب اسلامی ………………………………………………… 37

2-8 لزوم تحول در نظام اداری ایران  ………………………………………………………………… 43

2-9 محورهای ‌ده برنامه تحول در نظام اداری کشور ……………………………………………… 43

عنوان                                              فهرست مطالب                                           صفحه

2-10 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول نظام اداری ……………………… 47

2-10-1 استقرار و توسعه دولت الکترونیک ……………………………………………………… 47

2-10-1-1 دولت الکترونیک …………………………………………………………………… 47

2-10-1-2 نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک …………………………………… 49

2-10-1-3 استقرار دولت الکترونیک …………………………………………………………. 50

2-10-1-4 بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران ……………………………………. 52

2-10-1-5 دورکاری …………………………………………………………………………….. 54

2-10-1-6 مزایای دورکاری ……………………………………………………………………. 55

2-10-1-7 افراد مناسب دورکاری……………………………………………………………… 58

2-10-1-8 درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران …………………………………………… 59

2-10-1-9 نظرسنجی الکترونیکی ……………………………………………………………… 59

2-10-1-10 امضای دیجیتال؛ شاه‌کلید ورود به دولت الکترونیک……………………….. 60

2-10-2 ساماندهی نیروی انسانی……………………………………………………………………. 62

2-10-2-1 آمایش سرزمین و انتقال هدفمند نیروی انسانی از ستاد به شهرستان‌ها …….. 63

2-10-2-2 سامانه کارمند ایران …………………………………………………………………. 64

2-10-3 اصلاح ساختارها و تمرکز زدایی………………………………………………………… 65

2-10-3-1 واگذاری وظایف تصدی‌گری ……………………………………………………. 65

2-10-4 استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارتقاء بهره وری………………………………. 66

2-10-4-1 نظام قیمت تمام شده ………………………………………………………………… 66

2-10-4-2 نظام پیشنهادها، ابزار مدیریت مشارکتی………………………………………….. 69

2-10-4-3 نظام جامع مدیریت عملکرد  ………………………………………………………. 74

2-10-4-4 سیستم‌های ارزیابی عملکرد………………………………………………………… 74

2-10-4-5 مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد ……………………………………… 76

2-10-4-6 مستندسازی……………………………………………………………………………. 79

2-10-4-7 استاندارد فضای اداری ……………………………………………………………… 81

2-10-5  برقراری سلامت نظام اداری………………………………………………………………. 81

2-10-5-1 مبارزه با رشوه و فساد اداری ……………………………………………………….. 81

2-10-6 توانمندسازی منابع انسانی………………………………………………………………….. 86

عنوان                                              فهرست مطالب                                           صفحه

2-10-6-1 توانمند‌سازی…………………………………………………………………………… 86

2-10-7 خدمت‌رسانی‌به مردم و شهروندمداری…………………………………………………… 88

2-10-7-1 رضایت مردم از عملکرد کارکنان…………………………………………………. 88

2-10-7-2 استاندارد ارائه خدمات ……………………………………………………………… 89

2-10-7-3 مرکز ارتباطات مردمی ……………………………………………………………… 89

2-10-7-4 استقرار میز خدمت …………………………………………………………………… 90

2-10-7-5 سفرهای استانی ریاست جمهوری ………………………………………………… 91

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-11 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 94

2-11-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………… 94

2-11-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………….. 95

 

فصل سوم: روش­ تحقیق

3-1 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………. 100

3-2 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………. 100

3-3 ابزار جمع‌آوری اطلاعات ………………………………………………………………………. 103

3-4 مقیاسهای پرسشنامه ………………………………………………………………………………. 104

3-5 روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات ……………………………………………………. 105

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………. 105

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات  

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 107

4-2 توصیف آماری مشخصات فردی آزمودنی‌ها ……………………………………………….. 107

4-3 توصیف آماری سؤالات پرسشنامه  …………………………………………………………… 112

4-4 توصیف آماری و مقایسه میانگین‌ متغیرهای تحقیق ………………………………………… 114

4-5 تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری ……………………………………………………. 115

 

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 125

5-2 بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………. 125

عنوان                                              فهرست مطالب                                           صفحه

5-3 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………… 129

5-3-1 پیشنهادها براساس نتایج تحقیق ………………………………………………………… 129

5-3-2 پیشنهادهایی برای محققان آینده ………………………………………………………. 131

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………. 132

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………. 137

 

پیوست­ها

الف) پرسشنامه ………………………………………………………………………………………….. 135

ب) خروجی‌‌های نرم‌افزار SPSS ………………………………………………………………….. 144

ب-1) نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق…………………… 144

ب-2) نتایج آزمون پارامتریک t تک‌گروهی برای مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق ……… 145

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 149

صفحه اول انگلیسی …………………………………………………………………………………….. 150

 

 

 

عنوان                                              فهرست جداول                                          صفحه

جدول 1-1: مدل عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………… 9

جدول 1-2: زمان‌بندی مراحل انجام تحقیق………………………………………………………….. 11

جدول 2-1 : ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی.. 22

جدول 3-1: جامعه آماری به تفکیک ادارات کل استان آذربایجان‌غربی ……………………. 101

جدول 3-2: نمونه آماری به تفکیک سهم هر اداره در نمونه آماری ………………………….. 103

جدول 3-3 : تعداد سؤالات پرسشنامه به تفکیک شاخص‌ها …………………………………… 104

جدول 3-4: درجه‌های ارزشیابی در پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی………….. 104

جدول 3-5 : آزمون پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………….. 105

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت……………….. 107

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال تأهل…………………… 108

جدول 4-3: توزیع و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سن………………………………. 109

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات ……. 110

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت ………… 111

جدول 4-6 : توصیف آماری سؤالات پرسشنامه…………………………………………………… 112

جدول 4-7 : آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………….. 114

جدول 4-8: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان عملکرد ادارات کل استان آذربایجان غربی   116

جدول 4-9: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر استقرار و توسعه دولت الکترونیک……………………………………………………………………………….. 117

جدول 4-10: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر ساماندهی  نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-11: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر اصلاح ساختارها و تمرکز زدایی……………………………………………………………………………… 119

جدول 4-12: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارتقاء بهره وری……………………………………………………. 120

جدول 4-13: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر برقراری سلامت نظام اداری……………………………………………………………………………………… 121

جدول 4-14: آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر توانمندسازی منابع انسانی……………………………………………………………………………… 122

جدول 4-15 : آزمون t تک‌گروهی برای تعیین میزان بالابودن عملکرد ادارات کل استان آذربایجانغربی از نظر خدمت‌رسانی‌به مردم و شهروندمداری………………………………………………………………. 123

جدول 5-1: جمع‌بندی یافته‌های تحقیق ……………………………………………………………. 128

عنوان                                              فهرست نمودارها                                      صفحه

نمودار شماره 4-1: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت…………………………… 108

نمودار شماره 4-2: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال تأهل………………………………. 109

نمودار شماره 4-3: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سن………………………………… 110

نمودار شماره 4-4: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات………………… 111

نمودار شماره 4-5: درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه خدمت……………………. 112

 

 

 

 

عنوان                                              فهرست شکل‌ها                                          صفحه

شکل1-1: مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………….. 8

شکل شماره 2-1: مدل کارت امتیازی متوازن……………………………………………………….. 26

شکل شماره 2-2 : مدل EFQM…………………………………………………………………….. 28

شکل شماره 2-3 : تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان سروکوال…………… 30

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی براساس شاخص‌های عمومی برنامه‌های تحول نظام اداری به منظور بهبود کیفیت و ارتقاء بهره‌وری سازمان می‌باشد. دراین راستا براساس شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (سطح استانی) ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال 1390، یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 4478 نفر از کارکنان ادارات کل استان آذربایجان غربی بوده که به کمک فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 354 نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب گردید. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی بصورت مقطعی بوده و اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 30 سوال است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پرسشنامه‌ها، جمع‌آوری و اطلاعات حاصله با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک‌گروهی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های نهایی تحقیق نشان می‌دهد که میزان عملکرد ادارات کل استان آذربایجان‌غربی پائین‌تر از متوسط شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌هایی اجرایی است.

واژگان کلیدی: شاخص‌های عمومی ارزیابی ‌عملکرد، سازمانهای دولتی، برنامه‌های تحول نظام اداری، ادارات کل استان آذربایجان‌غربی.

 

 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...