شرکت­ها نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. همچنین ارزیابی عملکرد و تعیین میزان رقابت‌پذیری شرکت­ها به توسعه صنعت مربوطه نیز کمک می‌کند. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی و رتبه ­بندی شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ می‌باشد. برای انجام این پژوهش از 5 شاخص میزان درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، هزینه تأمین مالی منابع لیزینگ و نسبت بدهی استفاده شده است که این شاخص‌ها بر اساس مطالعات پیشین، نظر خبرگان و در نهایت انجام آزمون آماری انتخاب گردیدند و پس از جمع‌آوری صورت‌های مالی شرکت‌های لیزینگ، مقدار هر شاخص محاسبه‌شده و در مدل­های مربوطه قرار گرفته است. از دو مدل DEA و AHP/DEA تقاطعی برای تعیین کارایی شرکت­ها و رتبه ­بندی آنها استفاده شده است. جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکت­های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی در بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1391 می­باشد. پس از انجام محاسبات لازم، کارایی کل شرکت­ها تعیین شد و در هر سال رتبه ­بندی کاملی انجام شد و نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می‌دهد که مدل AHP/DEA تقاطعی نسبت به مدل DEA کلاسیک می‌تواند رتبه ­بندی کامل­تری را در خصوص واحدهای مورد بررسی ارائه دهد و در نهایت شرکت­های مورد بررسی می­توانند با مراجعه به نتایج پژوهش حاضر جایگاه خود در صنعت لیزینگ را تشخیص داده و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند، به علاوه شرکت­های لیزینگ ناکارا می­توانند با بررسی وضعیت شرکت­های لیزینگ کارا نسبت به بهبود شاخص­های عملکردی و ارتقاء کارایی خود اقدام کنند. از طرف دیگر سهامداران می­توانند سهام شرکتی را که طی سال­های مورد بررسی عملکرد بهتری داشته است را خریداری کنند.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، لیزینگ، روش تحلیل پوششی داده­ها، روش AHP/DEA تقاطعی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول کلیات تحقیق:.. 1

1-1    مقدمه.. 2

1-2    بیان مسئله.. 3

1-3    اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4    هدف‌های تحقیق.. 6

1-5    سؤال‌های تحقیق.. 6

1-6    روش‌شناسی تحقیق.. 7

1-7    جامعه آماری.. 7

1-8    ابزارهای گردآوری (داده‌ها) اطلاعات.. 7

1-9    قلمرو تحقیق.. 7

1-10                                               تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق.. 8

1-11 جمع بندی.. 11

1-12 چهارچوب کلی پژوهش.. 12

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق:.. 13

2-1 مقدمه.. 14

2-2 ارزیابی عملکرد.. 14

2-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد.. 14

2-2-2 تاریخچه ارزیابی.. 16

2-2-3 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد.. 17

2-2-4 دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد.. 19

2-2-5 فرآیند ارزیابی عملکرد.. 21

2-2-6 مدلها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد.. 24

2-3 لیزینگ.. 31

2-3-1 تشریح مختصر عملیات لیزینگ در ایران.. 31

2-3-2 تاریخچه لیزینگ در ایران.. 33

2-3-3 انواع روش‌های لیزینگ.. 34

2-3-4 مزایای تأمین مالی از شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانکها.. 39

2-3-5 مزایای لیزینگ.. 40

2-3-6 نقش لیزینگ در توسعه اقتصادی کشورها.. 41

2-3-7 انواع شرکت‌های لیزینگ از نظر نوع مالکیت.. 42

2-3-8 منابع مالی شرکت‌های لیزینگ.. 43

2-3-9 شیوه محاسباتی اقساط ماهیانه در شرکت‌های لیزینگ.. 44

2-3-10 محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شرکت‌های لیزینگ.. 45

2-4 تحلیل پوششی داده‌ها (DEA).. 46

2-4-1 دو مشخصه اساسی برای الگوی (DEA) 47

2-4-2 مزایای روش DEA.. 48

2-4-3  محدودیت های الگوی (DEA) در مقایسه با سایر الگوها.. 49

2-4-4 رابطه تعداد ورودیها و خروجی ها  با تعداد DMUها.. 49

2-5 رویکرد AHP/DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم گیرنده.. 50

2-6. روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده.. 53

2-7 پیشینه تحقیق.. 55

2-8 جمع بندی.. 72

فصل سوم روش تحقیق:.. 73

3-1 مقدمه.. 74

3-2 روش‌شناسی تحقیق.. 75

3-3 مدل مفهومی تحقیق.. 76

3-4 جمعیت آماری و نمونه پژوهش.. 78

3-4-1 جامعه آماری.. 78

3-5 انتخاب متخصصین.. 79

3-6 جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های لیزینگ.. 79

3-7 روش گردآوری اطلاعات : 79

3-8 قلمرو تحقیق.. 80

3-9 چگونگی انتخاب متغیرها.. 80

3-10 تعریف مفهومی و نحوه محاسبه شاخص‌ها.. 81

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 83

3-12 معرفی شرکت‌های لیزینگ مورد بررسی.. 83

3-13 جمع بندی.. 98

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:.. 99

4-1 مقدمه:.. 100

4-2 نحوه انتخاب شاخص‌ها و اولویت‌بندی آنها.. 100

4-3 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1387.. 102

4-3-1 محاسبه کارایی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA.. 104

4-3-2 رتبه‌بندی شرکت‌های کارا با مدل AHP/DEA سینوانی استرن و همکاران.. 105

4-3-3 رتبه‌بندی شرکت‌های کارا با مدل AHP/DEA تقاطعی.. 109

4-3-3-2 گام دوم: محاسبه وزن‌های واحدها توسط AHP. 111

4-4 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1388.. 115

4-5 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1389.. 120

4-6 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1390.. 126

4-7 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در سال 1391.. 132

4-8 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در بازه زمانی 1387 تا 1391.. 138

4-9 جمع بندی.. 143

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات:.. 144

5-1 مقدمه.. 145

5-2 چگونگی انتخاب متغیرها.. 145

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 145

5-4 بحث و نتیجه گیری.. 146

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 149

5-6  محدودیتهای تحقیق.. 150

منابع……….. 151

پیوست ها.. 160

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول (2-1): ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی (اسنپ و همکاران، 41:1994) 20

جدول (2-2). ماتریس تقاطعی.. 54

جدول (2-3):بررسی مطالعات انجام شده در حوزه ارزیابی عملکرد و مطالعات انجام شده در صنعت لیزینگ… 66

جدول (4-1): رتبه‌بندی حاصل از آزمون فریدمن برای کل شاخص‌ها 100

جدول (4-2) : رتبه‌بندی شاخص‌ها بر حسب وزنشان (به صورت نزولی) 101

جدول (4-3) مقادیر شاخص‌ها برای هر شرکت در سال 1387. 103

جدول (4-4): کارایی به دست آمده برای شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل DEA برای سال 1387. 104

جدول (4-5) ماتریس مقایسات زوجی حاصل از مرحله اول در سال 1387. 108

جدول (4-6): ماتریس تقاطعی برای واحدهای کارا در سال 1387. 110

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...