پاییز 1395
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهداف تحقیق: 5
1-4-سوالات تحقیق: 5
1-5-فرضیه های تحقیق: 6
1-6-روش تحقیق: 6
1-7-ساختار تحقیق: 7
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 8
2-1-پیشینه تحقیق 9
2-2-مبانی نظری 12
2-2-1-علوم جرم یابی 12
2-3-2-واحدهای جرم یابی 13
2-3-1-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی 14
2-3-1-1-در برابر پلیس 14
2-3-1-2-در برابر مقام قضایی 15
2-3-1-3-بزه دیده 16
2-3-2-وظایف واحدهای جرم یابی 17
2-3-2-1-مدیریت منابع انسانی 17
2-3-2-2-تضمین رعایت اصول اخلاقی 18
2-4-روش های کشف جرم 19
2-4-1-روش های قدیمی در کشف جرم 19
2-4-1-1- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان 19
2-4-1-2-داغ کردن مجرمان با فلزات 20
2-4-1-3-دِفیله 20
2-4-2-روش های نوین در کشف جرم 21
2-4-2-1-تشخیص هویت 21
2-4-2-1-1-تشخیص هویت از رهگذر گواهان 22
2-4-2-1-2-عکاسی 22
2-4-2-1-3-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم 23
2-4-2-1-4-انگشت نگاری و تشخیص هویت 24
2-4-2-2-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم 26
2-4-2-2-1-بررسی و مستندسازی 26
الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم 27
ب)عکس‌برداری از صحنه جرم 28
ج)تهیه کروکی صحنه جرم 29
2-4-2-2-2-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم 29
2-5- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم 31
2-5-1-مفهوم پیشگیری 31
2-5-2-انواع پیشگیری از جرم 33
2-5-2-1-پیشگیری اولیه 33
2-5-2-2- پیشگیری ثانویه 33
2-5-2-3-پیشگیری ثالث 34
2-5-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 35
2-5-2-4-1- پیشگیری وضعی 35
2-5-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 37
2-5-3-توسعه علمی جرایم و پیشگیری 40
2-5-3-1-جرم به عنوان یک معضل 40
2-5-3-2-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل 43
2-5-3-3-فرصت ارتکاب جرم 44
2-5-3-4-تحلیل منافع بزهکار 45
2-5-3-5-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50
3-1-مقدمه: 51
3-2- روش تحقیق 52
3-2-1- نوع و روش تحقیق 52
3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 52
3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل: 53
3-2-3-1) شیوه اجرا: 53
3-2-3-2) واحد تحلیل 54
3-2-4- قلمرو تحقیق 55
3-2-4-1- قلمرو مکانی 55
3-2-4-2- قلمرو زمانی 55
3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 55
3-3- شناسایی متغیرها 56
3-3-1- متغیر وابسته 56
3-3-2- متغیر مستقل 56
3-4- جامعه آماری و نمونه 57
3-4-1- جمعیت آماری 57
3-4-2- جامعه نمونه آماری 57
3-5-روایی و پایایی تحقیق 58
3-5-1- روایی ابزار سنجش 58
3-5-2- پایایی ابزار سنجش 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59
4-1-توصیف داده ها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

60
4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 60
4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 62
4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 64
4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 65
4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 68
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 70
4-3- آمار استنباطی 72
4-4- خلاصه فصل چهارم: 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1- نتیجه گیری 82
5-2-پیشنهادات: 85
منابع و مآخذ: 86
پیوست: 89
 
چکیده:
با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها 220 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 19 سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روشهای نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...