ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22بهره وری جزئی ………………………………………………………………………………………………..22
بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………..23واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ………………………………………… 27
2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA……………………………………………………………… 28

اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه
2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29

نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
روش تحقیق در بررسی کیفی …………………………………………………………………………………………35
روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری
4-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
4-2-2- استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40

روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
4-9-2- روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ……………………………………………………………………………………….50
4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ……………………………………………………………………….51
4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52

نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
4-13-1- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73

مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
فهرست مطالب
عنوان                                                                                          شماره صفحه
فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی
5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76

روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………76
آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..77
تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….77
5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………..77

معرفی پارامترهای جدول N.HR …………………………………………………………………………77
مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل N.HR ………………………………………………………81
تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………84
فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی
6-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….87

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..87
روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………87
آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..88
تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….88
6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………..88
6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ………………………………………………………………………..88

معرفی پارامترهای مدل. P.S……………………………………………………………………………………90
روش محاسبه ماتریس P.S ………………………………………………………………………………….91
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه

تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….98
7-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..98
7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………99
7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری …………………101

عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………101
عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ………………………………………………………………………………103
عوامل مهم توسعه تیم پروژه ………………………………………………………………………………104
عوامل مهم مدیریت تیم پروژه …………………………………………………………………………….105
7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور …………………………………………………….108
7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ……………………………………………………………………..109
7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..112
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………113
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….115
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..116
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..123
فهرست جداول
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری  ………………………………………………………………………………………………………………………..20
(جدول 4-1): رابطه t با درصد احتمال صحت گفتار ………………………………………………………………………………………………………….40
(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز  ……………………………..44
(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری …………………………………………………………………………………..47
(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی …………………………………………………………………………………..52
(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ……………………………………………………….53
(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده …………………………………………………55
(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ………………………………………………………………………………55
(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………55
(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس میزان تجربه در هر گروه ………………………………………………………………………………….56
(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس میزان سن در هر گروه ……………………………………………………………………………………56
(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه …………………………………………………………………………56
(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..57
(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی ……………………………………………………………………………..57
(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………………..58
(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………61
(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………62
(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری …………………………………………..62
(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ……………………………………………………65
(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ……………………………………………………….68
(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران …………………………………………………..70
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………73
(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه 1 ……………………………………………………………………………………..77
(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی  P.N.HR …………………………………………………………………………………………78
(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ………………………………………………………………………..88
(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی)…………………88
(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) ……………………………89
(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ……………………………..89
(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) ……………………………90
(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………….92
(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………..92
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت …………………………………………………………………………………………..55
(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………………….56
(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..57
(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ………………………….82
(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ……………………………………….82
(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) ………………………………………….83
(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ………………………………………..83
(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ………………………………..84
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                شماره صفحه
(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………….10
(شکل1-2):  نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………………………..11
(شکل1-3):  چرخه حیات پروژه های عمرانی ………………………………………………………………………………………………………………….13
(شکل3-1):  سلسله مراتبی از فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..37
(شکل4-1):  منابع اطلاعاتی جهت تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..42
(شکل 4-2): دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………46
(شکل 4-3): شکل فرمول مثلثی ………………………………………………………………………………………………………………………………………51
(شکل 4-4): طیف لیکرت در حالت فازی ………………………………………………………………………………………………………………………..52
(شکل 6-1): ماتریس  HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………………….91
(شکل6-2) : وضعیت کیفیت بهره وری 3 شرکت بر روی ماتریس HR.P.S  ……………………………………………………………………..93
(شکل 6-3): وضعیت بهره وری تهاجمی …………………………………………………………………………………………………………………………94
(شکل 6-4): وضعیت بهره وری محافظه کارانه …………………………………………………………………………………………………………………95
(شکل 6-5): وضعیت بهره وری رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………95
(شکل 6-6): وضعیت بهره وری تدافعی …………………………………………………………………………………………………………………………..96


چکیده :
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام P.N.HR ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1و3 قرار گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام HR.P.S ارائه گردید. این مدل وضعیت بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
 
 
 
 
واژه های کلیدی :
بهره وری منابع انسانی، پروژه، ساخت و ساز شهری، عدد فازی، استاندارد PMBOK
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات  تحقیق
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...