چکیده

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………. 7

اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………. 11

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………. 13

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………… 14

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 15

تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………… 16

فصل دوم : بررسی پیشینه های پژوهش

تعریف هنر…………………………………………………………………………….. 20

طبقه بندی هنر…………………………………………………………………………. 21

روانشناسی هنر………………………………………………………………………… 24

هنر درمانی…………………………………………………………………………….. 26

هنر درمانی برای كودكان و نوجوانان………………………………………………… 28

نوروپسیكولوژی هنر………………………………………………………………….. 31

نیمكره های مغز و خلق هنر…………………………………………………………… 33

اثر ضایعات وارد بر نیمكره راست مغزی در ترسیم و نقاشی……………………….. 34

آثار آسیب و ضایعه وارد بر نیمكره چپ در ترسیم و نقاشی………………………….. 35

رابطه هنر ، ‌خلاقیت و ریاضی……………………………………………………….. 35

اختلالات یادگیری……………………………………………………………………… 37

علل اختلالات یادگیری………………………………………………………………… 38

ریاضی و حساب نارسایی……………………………………………………………… 39

مبانی نوروپسیكولوژی حساب نارسایی……………………………………………….. 40

نظریه های مرتبط با اختلالات یادگیری و حساب نارسایی……………………………. 41

نظریه غلبه طرفی مغز………………………………………………………………… 41

نظریه پردازش آگاهی ها و اطلاعات…………………………………………………. 42

مشكلات كودكان حساب نارسا…………………………………………………………. 43

میزان شیوع حساب نارسایی در دانش آموزان و ملاك های تشخیص DSM IV برای اختلال حساب نارسایی   44

مهارت های پردازش اطلاعات بینایی…………………………………………………. 44

مهارت های بینایی – فضایی………………………………………………………….. 45

گروه مهندسی برق گرایش مخابرات (M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور، برای پنج سال آتی (87 – 1383) در سطح 260 شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید و به چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت در خواهد آمد. بدیهی است، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت. در محاسبه این بار ترافیکی، بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از    طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت و همراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابت می شود، نیز لحاظ گردیده است. پس از اعمال بار ترافیکی نقاط SC/PC به برنامه محاسبه ماتریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانال مراکز SC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز در پایان سال 1387 می باشد. http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d9%87-%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b3/da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%a8/پس از محاسبه میزان افزایش Line (خطوط مشترکین)، Trunk (خطوط بین مراکز) و Port (مجموع Line و Trunk) لازم در مراکز شهری و بین شهری، حجم سوییچ های اضافه شده به شبکه در پایان سال 1387 مشخص خواهد گردید. از آنجا که مشترکین افزود ه شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند ، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود ، میزان هر یک از این ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است. همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفاده نمود. 1- مقدمه در ابتدا با توجه به نتایج پیش بینی تقاضای سرویس تلفنی ثابت و همراه در پنج سال آتی (سال های 87 -1383)، اطلاعات مربوط به افزایش تعداد تلفن های ثابت و همراه در این 

مهارت های تجزیه و تحلیل بینایی…………………………………………………….. 46

مهارت های بینایی – حركتی………………………………………………………….. 47

نقص و ضعف در مهارت های پردازش اطلاعات بینایی…………………………….. 48

مشكلات كودكان حساب نارسا در مهارت های پردازش اطلاعات بینایی…………….. 50

فرآیند یادگیری ریاضی در كودكان حساب نارسا……………………………………… 53

راهبردهای آموزش مفاهیم ریاضی به كودكان حساب نارسا………………………….. 54

نقش هنر در پردازش و ادراك بینایی………………………………………………….. 55

رشد نقاشی و ترسیم و ناتوایی های یادگیری………………………………………….. 57

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………. 59

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………. 63

نمونه و روش نمونه برداری………………………………………………………….. 63

روش پژوهش………………………………………………………………………….. 63

ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… 64

آزمون پیشرفته رشد ادراك بینایی فراستیگ…………………………………………… 65

آزمون ریاضی ایران – كی مت………………………………………………………. 65

آزمون آندره ری……………………………………………………………………….. 66

روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………… 67

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………… 69

روش های آماری………………………………………………………………………. 70

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………. 95

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………….. 101

پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………….. 102

پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………….. 102

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان حساب نارسا انجام شد . جامعه پژوهش عبارت بود از همه دانش آموزان حساب نارسای پایه های دوم و سوم دبستان که در منطقه 3 شهر تهران درس می خواندند. روش نمونه گیری به صورت غربالگری بود. نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه های دوم و سوم دبستان بود . ابزار مورد استفاده عبارت بودند از : آزمون ریاضیات ایران کی مت ، فراستیگ و آندره ری و روش اجرای پژوهش روش نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نتایج با استفاده از روشهای آمار توصیفی و مدل آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش هنرهای تجسمی بر تمامی مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی به غیر از درک ثبات شکل مؤثر بوده بطوری که تفاوت معناداری بین سه گروه نقاشی، سفال و کنترل وجود دارد.

مقدمه :

هنر مانند دانش و فلسفه وسیله ای است برای شناخت واقعیت علم و نقش تخیلی در هنر بیش از علم است و نقش تعقل و انتزاع در علم بیش از هنر است. هر اثر هنری تجلی تازه ای از پیكار دائم انسان ها با طبیعت است كه برای شناخت بیشتر صورت گرفته و در این پیكار هر لحظه آفرینش تازه ای در هنر به وجود می آید و هر كدام از پدیده های هنری یا نظریه های مربوط به هنر با این فرض آغاز می شود كه انسان در برابر شكل ،‌ سطح و حجم اشیائی كه حاضر به حواس او باشند واكنش نشان می دهد و بعضی از آرایش ها در تناسب شكل ، سطح و حجم اشیاء لذت بخش شده و حس تشخیص روابط لذت بخش یا همان حس زیبایی شناختی را در فرد القا می كند. در هر صورت ،‌ هنر بیان هر آرمانی است كه هنرمند توانسته باشد آن را به صورت تجسمی تحقق بخشد (گاردنر[1] ، 1980، به نقل از سعدی پور و فرامرزی 1379 ،‌سعدی پور ،‌1380).

شیلر[2] جامعه شناس آلمانی و هربرت اسپنسر[3] معتقدند كه هنر و انواع آن ناشی از غریزه بازی اند در صورتی كه مارشال[4] معتقد است كه هنر به هر شكل كه باشد برای تزیین و جلب نظر دیگران پدید آمده است و به اعتقاد افرادی چون فروید[5] هنرها همگی از عقده های جنسی سرچشمه می گیرند. در واقع تمامی این نظریه ها به نوعی هنر را به غریزه نسبت می دهند و به اعتقاد برخی نیز آفرینش هنر یا هنر آفرینی نوعی بازی است که برای كسب قدرت و تسلط بر مقتضیات زندگی به كار می رود و افرادی چون گروس به این اصل اعتقاد داشتند و بیان كردند كه هنر از تجلیات غریزه بازی است (آریان پور ، 1370 ،‌آرین ، 1378).

كهن ترین شكل های شناخته شده هنر به نقاشی تعلق دارد. نخستین نمونه های شناخته شده شعر به عصری بس متأخر تعلق دارد در پی منشأ هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی كه از نقاشی های غارنشینان عصر دیرینه سنگی به ما شناخته شده است ، برجسته ترین نكته ماهیت فوق العاده نمایشی آنهاست و از آن زمان تا كنون همواره هنرمندان در زمینه هنرهای تجسمی چون نقاشی و مجسمه سازی برای تجسم تخیل خود مهارتی را به كار می برند كه آفرینش خود را به زیبایی های فریبندگی ظاهری به وحدت كمال رسانیده كه اینها همه از ذهن آگاه آنها سرچشمه می گیرد(آرنولد ، 1976 ،‌به نقل از فرامرزی ،‌1363).

هنرمندان تجسمی نظیر نقاشان ، طراحان و مجسمه سازان كه در كارها و آثار هنری شان خلاقیت و زیبایی شناسی خاصی وجود دارد اغلب در زمینه حل مسائل ریاضی و مفاهیم آن نیز خلاقیت نشان می دهند. این افراد اغلب دانشمندان و محققین را ترغیب می كنند كه پروژه ها و طرح های پژوهشی خود را با دیدگاهی تازه و جدید بررسی كنند. بر خلاف قوانین سخت و بعضاً خشك علمی ،‌ قوانین مربوط  به هنر از زیبایی و انعطاف پذیری خاصی برخورداربوده و هنرمندان آزاد و موفق آزادانه به ذهن و فكر خویش اجازه پرواز داده و این آزادی فكر و اندیشه همراه با خلاقیت موجود در مغز آنها به عنوان یك فرایند جریان یافته و به خلق آثار بزرگ و اساسی و حل مسائل پیچیده علمی كمك می كند. هنر همواره ذهن خالق خویش را منعكس كرده . این انعكاس با خلاقیت و ادارك هنر رابطه مستقیمی دارد (زایدل[6] كاشر[7] ،‌2005).

هنر كه پدیده ای است همراه با خلاقیت موجب بهبود و تغییرات در ادراك و شناخت افراد می شود و كل این فرایند در مغز رخ می دهد به گونه ای كه نوروپسیكولوژیست ها همواره در جستجوی  پاسخ به این مسأله كه چگونه سازماندهی  و پردازش اطلاعات در مغز می تواند بر فرایند درك هنر مؤثر باشد و بالعكس بررسی ها و مطالعات گوناگونی انجام داده اند. پژوهشگران بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند كه جنبه ها و ابعاد گوناگون سازماندهی مغز نقش مهمی را در خلق هنر و درك آن ایفا می كند و تجربه ادراكی هنر از طریق فرایند فعالی كه دربرگیرنده اطلاعات حسی ، پردازش آنها ، یادآوری تجربیات گذشته و انگیزه ها و اهداف فعلی است ایجاد می شود. بر اساس یافته ها و پژوهش های گوناگونی كه  نوروپسیكولوژیست ها در این زمینه انجام داده اند مشخص شده كه انتقال دهنده های شیمیایی در مغز به ویژه «سروتونین»ها در خلاقیت ، درك و بیان هنر مؤثرند. نقش این انتقال دهنده ها و مواد شیمیایی موجود در مغز در خلاقیت افراد به ویژه افرادی كه با كارهای هنری ، تجسم ، تخیل و ادراك فضایی سرو كار دارند از طریق كالبدشكافی و بررسی مغز برخی افراد هنرمند یا ریاضی دان بدست آمده است. یافته های این پژوهش ها حاكی از آن است كه سطح سروتونین در مغز این افراد طبیعی و گاهی بالاتر از حد طبیعی است. بعضی دیگر از نوروپسیكولوژیست ها همین مطالعات را علاوه بر ریاضی دانان و هنرمندان روی مغز افراد عادی كه گاهی كارهای هنری و عملیات تجزیه و تحلیل و محاسبه را انجام می دهند ، انجام داده و یافته های بررسی های آنها مشابه نتایج قبلی بود(زایدل و همكاران ،2005 ، لووی[8] ، 2004 ، اوتسكا[9] ، 1996).

ریاضیات برای عامه مردم موضوع مهمی تلقی شده و در واقع این فعالیت ذهنی كه دارای سیستم های پیچیده ای از مفاهیم بینایی ، ‌فضایی و هندسی است بسیار انتزاعی است و شكست در یادگیری مفاهیم و مهارت های بنیادی آن بسیار آزار دهنده است و همواره دانش آموزان در مدارس با ترس از شكست در یادگیری ریاضی  مواجه اند و گاه از اولین سال ورود به مدرسه این ترس آغاز شده و گاهی هرگز پایان نمی پذیرند. طی سه دهه اخیر تعداد دانش آموزان كه دارای مشكلات در یادگیری ریاضی هستند رشد چشمگیری پیدا كرده و حدود 6 درصد كودكانی كه در سنین مدرسه هستند در فرآیند یادگیری ریاضی مشكلاتی دارند و حالتی كه سبب به وجود آمدن مسائل دائمی در محاسبه فرایند عددی می شود اغلب به عنوان «حساب نارسایی» نامیده می شود(سوسا[10]،‌2001 ،‌به نقل از استكی ، 1386 ، كاپلان و سادوك ،‌2008).

مطالعات نشان داده كه دسته ای از كودكان با نارسایی های ویژه ،‌در یادگیری « حساب  نارسا[11]» هستند. حساب نارسایی ، اساساً عبارت است از نا توانایی در انجام مهارت های

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...