1-2 مروری بر کارهای گذشته. 3
1-3 هدف و موضوع تحقیق.. 9
1-4 روش تحقیق.. 10
1-5 مروری بر فصل‌ها 11

فصل دوم: نانوسیالات
2-1 مقدمه. 13
2-2 مواد مورد استفاده در نانوسیالات.. 14
2-3 ویژگی­های نانوسیالات.. 15
2-4 روابط حاکم بر خواص نانوسیال. 17
2-4-1 ضریب هدایت حرارتی.. 17
2-4-2 ویسکوزیته نانوسیالات.. 22
2-4-3 سایر خواص نانوسیالات.. 23

فصل سوم: محیط متخلخل
3-1 مقدمه. 25
3-2 توصیف محیط‌های متخلخل.. 26
3-3 روش‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی.. 28
3-4 معادلات حاکم در محیط متخلخل.. 33
3-5 جمع‌بندی.. 38

فصل چهارم: هیدرو دینامیک مغناطیسی
4-1 مقدمه. 40
4-2 هیدرودینامیک مغناطیسی چیست؟. 40
4-3 تاریخچهای از هیدرودینامیک مغناطیسی.. 43
4-4 معادلات حاکم بر الکترودینامیک… 46
4-4-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز. 46
4-4-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی.. 48
4-4-3 قانون آمپر. 50
4-4-4 قانون فارادی.. 51
4-4-5 شکل کاهش یافته‌ی معادله‌ی ماکسول در هیدرودینامیک مغناطیسی.. 52

فصل پنجم: معادلات حاکم و شرایط مرزی
5-1 مقدمه. 55
5-2 معادلات حاکم و شرایط مرزی.. 55

فصل ششم: حل معادلات حاکم
6-1 روش حل تشابهی.. 59
6-2 بی‌بعدسازی معادلات.. 61
6-3 حل معادلات.. 63

فصل هفتم: ارائه نتایج
7-1 مقدمه. 67
7-2 صحت‌سنجی برنامه‌ی کامپیوتری.. 67
7-3 بررسی میدان سرعت، دما و غلظت.. 70
7-4 بررسی انتقال حرارت.. 83
7-5 بررسی انتقال جرم. 88

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
8-1 نتیجه‌گیری.. 93
8-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده 95

فهرست منابع. 96
پیوست‌ها 100
فهرست جدول‌ها
جدول 2-1 : مدل‌های ارائه شده برای هدایت حرارتی نانوسیال. 18
جدول 2-2: مقدار ضریب برای نانوسیالهای بر پایه سیال آب.. 21
جدول 3-1: تخلخل و نفوذپذیری چند محیط متخلخل.. 31
جدول 4-1: معادلات الکترودینامیک… 52
جدول 4-2: معادلات الکترودینامیک نهایی.. 53
جدول 6- 1: خواص ترموفیزیکی نانوذرات و آب.. 63
فهرست شکل‌ها
شکل 1- 1: شماتیک مسئله مورد بررسی.. 9
شکل 3-1: یک نمونه محیط متخلخل طبیعی 27
شکل 3-2: یک نمونه محیط متخلخل استفاده شده در کاربردهای صنعتی.. 28
شکل 3-3: حجم معیار اولیه از محیط متخخل اشباع شده 29
شکل 3-4: حجم معیار اولیه در محیط متخلخل.. 30
شکل3-5: حجم کنترل در نظر گرفته شده 34
شکل 6-1: تغییرات پروفیل سرعت در راستای xبر روی صفحه مسطح. 59
شکل 7-1: مقایسه‌ی پروفیل سرعت در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. 68
شکل 7-2: مقایسه‌ی پروفیل دما در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. 68
شکل 7-3: مقایسه‌ی پروفیل غلظت در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. 69
شکل 7-4: مقایسه‌ی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تغییرات عدد ناسلت با عدد بویانسی در مطالعه حاضر و کار مورثی و همکاران. 69
شکل 7-5: مقایسه‌ی تغییرات عدد شروود با عدد بویانسی در مطالعه حاضر و کار مورثی و همکاران. 70
شکل 7-6: تغییرات پروفیل سرعت با کسر حجمی .. 71
شکل 7-7: تغییرات پروفیل دما با کسر حجمی .. 71
شکل 7-8: تغییرات پروفیل غلظت با کسر حجمی.. 72
شکل 7-9: تغییرات پروفیل سرعت با عدد گراشف و شار جرمی.. 73
شکل 7-10: تغییرات پروفیل دما با عدد گراشف و شار جرمی.. 73
شکل 7-11: تغییرات پروفیل غلظت با عدد گراشف و شار جرمی.. 74
شکل 7-12: تغییرات پروفیل سرعت با عدد هارتمن و شار جرمی.. 75
شکل 7-13: تغییرات پروفیل دما با عدد هاتمن در شارهای جرمی مختلف.. 75
شکل 7-14: تغییرات پروفیل غلظت با عدد هارتمن در شارهای جرمی مختلف.. 76

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...