4-3-2 معادله پیوستگی……………………………………………………………………………………………………………….. 38
4-3-3 اصل بقاء اندازه حرکت(قانون دوم نیوتن) 40
4-3-3-1-اصل بقاء اندازه حرکت برای سیالات نیوتنی. 40
4-3-3-2- اصل بقاء اندازه حرکت برای سیالات غیر نیوتنی. 44
4-4-اصل بقاء انرژی (قانون اول ترمودینامیک) 49
4-4-1-اصل بقاء انرژی برای سیالات نیوتنی. 45
4-4-2-اصل بقاء انرژی برای سیالات غیر نیوتنی……………………………………………………. 48
4-5-معادله‌های بی‌بعد………………………………………………………………………………………………………………… 48
4-6-محاسبه عدد ناسلت……………………………………………………………………………………………………………. 49
4-7-شرایط مرزی………………………………………………………………………………………………………………………. 504-3-2 معادله پیوستگی……………………………………………………………………………………………………………….. 38
4-3-3 اصل بقاء اندازه حرکت(قانون دوم نیوتن) 40
4-3-3-1-اصل بقاء اندازه حرکت برای سیالات نیوتنی. 40
4-3-3-2- اصل بقاء اندازه حرکت برای سیالات غیر نیوتنی. 44
4-4-اصل بقاء انرژی (قانون اول ترمودینامیک) 49
4-4-1-اصل بقاء انرژی برای سیالات نیوتنی. 45
4-4-2-اصل بقاء انرژی برای سیالات غیر نیوتنی……………………………………………………. 48
4-5-معادله‌های بی‌بعد………………………………………………………………………………………………………………… 48
4-6-محاسبه عدد ناسلت……………………………………………………………………………………………………………. 49
4-7-شرایط مرزی………………………………………………………………………………………………………………………. 50
4-8-شبیه سازی و مدل‌سازی مساله 51
4-8-1-شبکه بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 51
4-8-2-مدل سازی و شبیه سازی.. 52
4-8-2-1-خواندن شبکه در فلوئنت……………………………………………………………………………………………. 52
4-8-2-2-ارائه مقیاس و واحدهای مناسب شبکه در فلوئنت.. 53
4-8-2-3-نمودار باقیمانده معادلات پیوستگی ، اندازه حرکت و انرژی………………………………………… 54
4-8-2-4-تصویر خام شبکه در نرم افزار فلوئنت.. 55
4-9-اعتبار سنجی……………………………………………………………………………………………………………………….. 55

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-گرفتن نتایج از نرم افزار 63
5-1-1- نتایج مدل سازی.. 63
5-1-2- بررسی میدان فشار در مبدل. 63
5–1-3-بررسی میدان دما در مبدل. 63
5-1-4- بررسی توزیع سرعت در مبدل حرارتی. 71
5-2-5- بررسی عملکرد سیال در دماهای متفاوت ورودی.. 74
5-2-نمودار Plot xy : 77
5-3- نمودار Histogram (پلکانی): 78
5-4-بررسی تغییرات عدد ناسلت.. 78
5-5-بررسی اثرات مشخصات سیالات غیرنیوتنی. 81
5-5-1-بررسی پروفیل سرعت در مقاطع مختلف استوانه 81
5-6-تأثیر تغییرات گام طولی بر روی افت فشار 85
5-7-تأثیر تغییرات گام عرضی بر روی تغییرات فشار 86
5-8- نمودارهای نقطه ای xyplotدر نقطه ای به نام point5 86
5-9- نتیجه گیری.. 93
5-10-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….. 94
مراجـع: 95
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….98

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 الگوهای مختلف برای تنش برشی سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان………………………………… 21
جدول 3-2 ضرایب معادلات n و k بر حسب t………………………………………………………………………………… 34

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل3-1-حرکت برشی آرام بین دو صفحه موازی برای سیال نیوتنی در حالت پایدار……………………………… 17
شکل3-2-طبقه بندی سیالات غیرنیوتنی………………………………………………………………………………………………. 19
شکل3-3-منحنی جریان سیالات مستقل از زمان……………………………………………………………………………………. 20
شکل3-4-منحنی لگاریتمی جریان سیال شبه پلاستیک………………………………………………………………………….. 23
شکل3-5-تغییرات ویسکوزیته –شدت برش سیالات غیرنیوتنی فاقد تنش تسلیم ……………………………………. 24
شکل 3-6-منحنی های جریان سیالات غیرنیوتنی تابع زمان در آزمایشات منفرد پایدار……………………………… 25
شکل 3-7-نمودار تغییرات ویسکوزیته نسبت به زمان سیال وابسته به زمان……………………………………………… 26
شکل 3-8 نمودار شاخص پایدار سیال K بر حسب درجه حرارت t در غلظت های مختلف……………………. 33
شکل 3-9-نمودار شاخص رفتار ساختاری سیال n بر حسب درجه حرارت t در غلظت های مختلف………. 33
شکل 4-1-چهار لوله با آرایش هم خط در معرض جریان یکنواخت با سرعت U و درجه حرارت T0……… 37
شکل 4-2- حجم کنترل برای بدست آوردن معادله پیوستگی…………………………………………………………………. 39
شکل 4-3-المانی برای بدست آوردن اصل بقاء اندازه حرکت……………………………………………………………….. 41
شکل 4-4-المانی برای بدست آوردن اصل بقاء انرژی…………………………………………………………………………… 45
شکل 4-5-شبکه رسم شده در نرم افزار انسیس…………………………………………………………………………………… 52
شکل 4-6-شبکه خوانده شده در نرم افزار فلوئنت………………………………………………………………………………. 53
شکل4-7-نمودار باقیمانده در نرم افزار فلوئنت……………………………………………………………………………………. 54
شکل 4-8-تصویر خام شبکه ایجاد شده در انسیس………………………………………………………………………………. 55
شکل 4-9-تأثیر گام عرضی(SL) بر روی پروفیل سرعت در رینولدز80=Re………………………………………….. 56
شکل 4-10-میدان سرعت در اطراف چهار لوله درون مبدل…………………………………………………………………… 57
شکل 4-11-میدان فشار در اطراف چهار لوله درون مبدل حرارتی…………………………………………………………. 57
شکل 4-12-توزیع دما در مبدل حرارتی در اطراف چهار لوله درون مبدل……………………………………………….. 58
شکل 4-13-تأثیر گام عرضی (SL) بر روی خطوط همدما در رینولدز80=Re………………………………………… 59
شکل 4-14-تأثیر گام عرضی در توزیع دمای سیال درون مبدل………………………………………………………………. 60
شکل 5-1-نمای نزدیک‌تر در توزیع فشار در سرعت 1414/0 متر بر ثانیه……………………………………………… 64
شکل 5-2-نمایش توزیع فشار در اطراف چهار لوله در سرعت 1414/0متر بر ثانیه…………………………………. 65
شکل 5-3-توزیع فشار در اطراف چهار لوله در سرعت 7 متر بر ثانیه…………………………………………………….. 66
شکل 5-4-توزیع فشار در صفحه خروجی مبدل حرارتی………………………………………………………………………. 66
شکل 5-5-نمایش توزیع فشار در سرعت 14 متر بر ثانیه………………………………………………………………………. 67
شکل 5-6-توزیع دما درون مبدل در سرعت ورودی 1414/0 متر بر ثانیه………………………………………………. 68
شکل 5-7-توزیع دما در اطراف چهار لوله در سرعت ورودی 1414/0 متر بر ثانیه………………………………….. 68
شکل 5-8-توزیع دما در اطراف چهار لوله در سرعت ورودی 2449/0 متر بر ثانیه………………………………….. 69
شکل 5-9-توزیع دما در صفحه عمودی وسط مبدل حرارتی………………………………………………………………….. 69
شکل 5-10-توزیع فشار استاتیک در صفحه خروجی مبدل حرارتی……………………………………………………….. 70
شکل 5-11-توزیع دما در اطراف چهار لوله در سرعت ورودی 14 متر بر ثانیه……………………………………….. 70
شکل 5-12-توزیع سرعت در صفحه خروجی مبدل حرارتی…………………………………………………………………. 71
شکل 5-13-توزیع سرعت سیال در صفجه ورودی مبدل حرارتی…………………………………………………………… 72
شکل 5-14-توزیع سرعت سیال در صفحه عمودی وسط مبدل حرارتی (بین لوله‌های چپ و راست)……….. 72
شکل 5-15-پروفیل سرعت سیال نیوتنی در صفحه ورودی مبدل حرارتی………………………………………………. 73
شکل 5-16-پروفیل سرعت سیال نیوتنی در صفحه خروجی مبدل حرارتی…………………………………………….. 74
شکل 5-17-توزیع دما در اطراف چهار لوله درون مبدل ……………………………………………………………………….. 75
شکل 5-18-توزیع سرعت سیال در اطراف چهار لوله ………………………………………………………………………….. 75
شکل 5-19-توزیع دما در اطراف چهار لوله مبدل حرارتی…………………………………………………………………….. 76
شکل 5-20-نمودار تغییرات فشار در جابجایی بین 8-تا8 متر………………………………………………………………. 77
شکل 5-21 نمودار تغییرات مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر………………………………………………….. 77
شکل 5-22-نمودار تغییرات فشار استاتیک بر حسب پاسکال(نمودار پلکانی)…………………………………………. 78
شکل 5-23 نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 5=Re…………………………………………… 79
شکل 5-24-نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 10=Re……………………………………….. 79
شکل 5-25-نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 15=Re……………………………………….. 80
شکل 5-26-نمودار تأثیر رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 20=Re……………………………………………………. 80
شکل 5-27-نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 50=Re……………………………………….. 81
شکل 5-28-پروفیل سرعت در ورودی لوله در 20=Re ………………………………………………………………………. 82
شکل 5-29-پروفیل سرعت قبل از لوله جلویی در 20=Re…………………………………………………………………… 82
شکل 5-30-پروفیل سرعت روی لوله جلویی در 20=Re……………………………………………………………………… 83
شکل 5-31-پروفیل سرعت بین لوله ها در رینولدز 20=Re………………………………………………………………….. 83
شکل 5-32-پروفیل سرعت روی لوله عقبی در 20=Re……………………………………………………………………….. 84
شکل 5-33-پروفیل سرعت بعد از لوله عقبی در 20=Re……………………………………………………………………… 84
شکل 5-34-تأثیر گام طولی بر روی تغییرات فشار در مرکز لوله با 75=Re……………………………………………. 85
شکل 5-35-تأثیر گام عرضی بر روی تغییرات فشار در مرکز لوله با 75=Re………………………………………….. 85
شکل 5-36-نمودار فشار استاتیک بر حسب پاسکال در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی و خروجی
و point5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
شکل 5-37-نمودار فشار استاتیک بر حسب پاسکال در جابجایی 8-تا8 متر برای کل محیط پیوسته…………. 87
شکل 5-38-نمودار فشار استاتیک برحسب پاسکال در جابجایی 8-تا 8 متر برای دیواره‌های چهار لوله و دیواره مبدل و point5 88
شکل 5-39-نمودار فشار استاتیک بر حسب پاسکال در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی تا خروجی
مبدل حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
شکل5-40-نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای کل محیط پیوسته …………………………….. 89
شکل 5-41-نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی و خروجی و point5………….. 89
شکل 5-42-نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای دیواره های چهار لوله و point5……… 90
شکل 5-43 نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا8 متر برای ورودی تا خروجی مبدل حرارتی……….. 90
شکل 5-44-نمودار مقدار دما در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی و خروجی و point5………………… 91
شکل 5-45-نمودار مقدار دما در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای دیواره های چهار لوله و دیواره مبدل حرارتی
و point5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
شکل 5-46-نمودار مقدار دما در جابجایی بین 8-تا8 متر برای کل محیط پیوسته……………………………………. 92

چکیده:
امروزه از سیستم­های مختلفی استفاده می­شود که در آن­ها برای انتقال حرارت از جریان سیال عمود بر یک دسته لوله استفاده شده است. از جمله پرکاربردترین این سیستم­ها می­توان به مبدل­های حرارتی راکتورهای هسته­ای و خنک­کاری پره توربین اشاره کرد. در این سیستم­ها بسیاری از سیالات استفاده شده که خواص رئولوژیکی غیرنیوتونی دارند؛ در این پژوهش به کمک دینامیک سیالات محاسباتی دو بعدی، رفتار جریان سیال غیر نیوتونی قاعده توانی در محدوده رینولدز 20 تا 50، در جریان عمود بر چهار لوله موازی بررسی شده­است. برای ایجاد هندسه و شبکه­بندی از نرم­افزار انسیس و برای حل معادلات حاکم با روش حجم http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%http://zusahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%85/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%8http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87-2/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%8http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%bhttp://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-21/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b0%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88/1%d8%b3%db%8c-4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%85%d8%af%d9%84%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3/6%d8%b3%db%8c-2/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88/8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d9%84/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/87%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa/a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87/http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%88/b%d9%8a%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-46/88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c/.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87/8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85/82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa/a7%d8%ba%d8%aa-%d8%ae%d8%a7/ محدود و تحلیل دینامیکی نتایج از نرم­افزار فلوئنت استفاده شده­است. در این پایان نامه بررسی عددی سیالات غیر نیوتنی قاعده توانی در روی دسته لوله‌های با آرایش مستطیلی و همین‌طور شرایط هیدرودینامیکی و حرارتی با شرایط مرزی دمای ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است و لذا ضمن بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار، اثرات پارامترهای رئولوژیکی سیال غیرنیوتنی در مبدل‌های حرارتی در این پایان نامه مورد توجه می‌باشد. در این راستا معادله پیوستگی، معادلات اندازه حرکت، معادله انرژی همراه با معادله اساسی رئولوژیکی به طور همزمان حل شده است. نتایج حاصل از این مدلسازی نشان می‌دهد با افزایش شاخص رفتار سیال، تنش برشی زیاد شده است و انتقال حرارت زیاد می‌شود و همچنین با افزایش گام عرضی عدد ناسلت زیاد شده و باعث افزایش انتقال حرارت می‌شود. در نهایت روابط اعداد بی­بعد رینولدز و نوسلت تعیین و تاثیر پارامترهای رئولوژیکی بر رژیم جریان بررسی شد‌ه است. نتایج بیانگیر این است که در مقادیر ثابت عدد رینولدز، با افزایش مقدار پرانتل، مقدار ناسلت افزایش می‌یابد که علت آن کاهش ضخامت لایه مرزی گرمایی در آن سطر می‌باشد. در مقادیر ثابت عدد پرانتل با افزایش شاخص رفتار سیال مقدار ناسلت افزایش می‌یابد و در تغییرات ناسلت ناچیز بوده و از تغییرات ناسلت افزایش پیدا می‌کند.

فصل اوّل:
کلیــات

در علم مکانیک سیالات دو نگرش نظری و تجربی وجود دارد که به بررسی رفتار دینامیکی سیال می‌پردازد. در نگرش نظری، هیدرودینامیک، علم مکانیک سیالات، با معادلات حرکت اویلر در مورد یک سیال ایده‌آل فرضی شروع شده و تا حد قابل‌توجهی در اواخر قرن نوزدهم پیشرفت نمود. بطوریکه در مواردی جوابگوی موضوعات مکانیک سیالات بود.ولی در عرصه علم هیدرولیک که متکی بر تجربیات آزمایشگاهی می‌باشد، علم کلاسیک هیدرودینامیک در تعارض با نتایج تجربی بوده بطوریکه با رشد تکنولو‍ژی دیگر معادلات حرکت اویلر جوابگوی مسائل علمی در زمینه سیالات نبود. بدیهی است که علت اختلاف بین نتایج هیدرودینامیک کلاسیک و علم هیدرولیک مبتنی بر تجربه، صرف نظر کردن از اصطکاک سیال می‌باشد. با ارائه معادلات حرکت سیالات با اصطکاک (معادلات ناویر- استوکس[1]) راه حل حرکت سیالات توام با اصطکاک با استفاده از علوم ریاضی و روش‌های عددی ارائه شده، هموار شده است. حل معادلات حاکم در مکانیک سیالات یکی از مطرح ترین مسائل در علوم مهندسی است. در ابتدا دو شاخه مختلف دینامیک سیالات با همدیگر ترکیب شده و روابط زیادی بین تجربه و نظری به دست آمد و راه را برای توسعه موفقیت آمیز مکانیک سیالات باز نمود. با استفاده از اصول نظری و برخی آزمایش‌های ساده، پرانتل اثبات نموده که جریان در اطراف یک جسم جامد را می‌توان به دو ناحیه تفکیک نمود. لایه بسیار نازک در مجاورت جسم (لایه مرزی[2]) که در آن اصطکاک نقش مهمی دارد و ناحیه خارج از این لایه که می‌توان از اصطکاک صرفنظر نمود. بدین ترتیب او اولین قدم را جهت یکی ساختن تئوری و عمل برداشت. در اغلب موارد فرمولبندی قوانین پایه مکانیک سیالات، به صورت معادلات دیفرانسیل جزئی[3] در می‌آید که بیشترمعادلات به صورت دیفرانسیل پاره‌ای مرتبه دوم ظاهر می‌شوند و بنابراین در مکانیک سیالات و انتقال حرارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. عموماً، معادلات حاکم در مکانیک سیالات یک مجموعه معادلات پاره‌ای غیرخطی و وابسته را ایجاد می‌کنند که باید در یک قلمرو ناهموار با شرایط اولیه و مرزی مختلف حل شوند. در بیشتر موارد، حل تحلیلی معادلات مکانیک سیالات بسیار محدوداست. با اعمال شرایط مرزی، این محدودیت‌ها بیشتر می شود. مکانیک سیالات تجربی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز یک میدان جریان خاص را فراهم کند. در هرحال به علت محدودیت‌های تجهیزاتی، مانند اندازه نمونه آزمایش و تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین مشکلات ناشی از عدم تشابه کامل با میدان جریان واقعی، کسب اطلاعات آزمایشگاهی در بیشتر میدان‌های جریان غیرعملی است.
به هرحال از نتایج آزمایشگاهی برای اثبات درستی حل معادلات ریاضی استفاده می‌شود. پس در طراحی، نتایج آزمایشگاهی و نتایج محاسباتی معادلات در کنار یکدیگر بکار می‌روند. روشی که در سال‌های اخیر رواج زیادی یافته، در واقع روش دینامیک سیالات عددی است. البته تحلیل عددی از گذشته های دور دراز مطرح بوده است. در هر حال پیشرفت های بدست آمده در امر ساخت کامپیوترها که سبب افزایش حافظه و کارایی شده، امکان حل معادلات مکانیک سیالات را با استفاده از روش‌های عددی مختلفی فراهم کرده است. برخلاف مکانیک سیالات تجربی، شرایط جریان در ابعاد و اندازه‌های آن به راحتی قابل تغییرند تا اهداف طراحی مختلفی را بتوان برآورده کرد.]1[.
در طول سالیان اخیر، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی برای رفع نیازهای بشر، توسعه روز افزونی یافته‌اند. در فرآیند تولید محصولات در این صنایع، عموماً با سیالات جدیدی مواجه می‌شوند که رفتار برشی آنها را با استفاده از روابط مربوط به سیالات نیوتنی نمی‌توان بررسی نمود. از طرفی شمار زیادی از سیالاتی که در صنعت کاربرد داشته و دارای مشخصه «برش رقیق[4]» و«برش غلیظ[5]» می‌باشند، سیال قاعده توانی[6] نامیده می‌شود. تعدادی از این سیالات معروف در صنعت از قبیل محلول‌ها و مذاب‌های پلیمری جامدات معلق در مایعات، امولسیون‌ها و موادی که دو خاصیت ویسکوز و الاستیک را توامان دارند و به ویسکو الاستیک‌ها معروف هستند و پلاستیک‌های گداخته شده، پلیمرها، جسم خمیر مانند و غذاها، رفتار سیال غیر نیوتنی از خود نشان می‌دهند. بررسی این سیالات موجب پیدایش علم جدیدی به نام رئولوژی[7] شده است.
در صنایع زیادی که از سیالات غیر نیوتنی استفاده می‌شود. از آن جمله می‌توان به صنایع تولید مانند لاستیک‌ها، پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی، صابون‌ها و شوینده‌ها، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع داروسازی، پزشکی، انرژی اتمی، کارخانه‌های سیمان، صنایع غذایی، صنایع چوب و کاغذ، مواد شیمیایی سبک و سنگین اشاره نمود. همچنین برخی از
4-8-شبیه سازی و مدل‌سازی مساله 51
4-8-1-شبکه بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 51
4-8-2-مدل سازی و شبیه سازی.. 52
4-8-2-1-خواندن شبکه در فلوئنت……………………………………………………………………………………………. 52
4-8-2-2-ارائه مقیاس و واحدهای مناسب شبکه در فلوئنت.. 53
4-8-2-3-نمودار باقیمانده معادلات پیوستگی ، اندازه حرکت و انرژی………………………………………… 54
4-8-2-4-تصویر خام شبکه در نرم افزار فلوئنت.. 55
4-9-اعتبار سنجی……………………………………………………………………………………………………………………….. 55

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-گرفتن نتایج از نرم افزار 63
5-1-1- نتایج مدل سازی.. 63
5-1-2- بررسی میدان فشار در مبدل. 63
5–1-3-بررسی میدان دما در مبدل. 63
5-1-4- بررسی توزیع سرعت در مبدل حرارتی. 71
5-2-5- بررسی عملکرد سیال در دماهای متفاوت ورودی.. 74
5-2-نمودار Plot xy : 77
5-3- نمودار Histogram (پلکانی): 78
5-4-بررسی تغییرات عدد ناسلت.. 78
5-5-بررسی اثرات مشخصات سیالات غیرنیوتنی. 81
5-5-1-بررسی پروفیل سرعت در مقاطع مختلف استوانه 81
5-6-تأثیر تغییرات گام طولی بر روی افت فشار 85
5-7-تأثیر تغییرات گام عرضی بر روی تغییرات فشار 86
5-8- نمودارهای نقطه ای xyplotدر نقطه ای به نام point5 86
5-9- نتیجه گیری.. 93
5-10-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….. 94
مراجـع: 95
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….98

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 الگوهای مختلف برای تنش برشی سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان………………………………… 21
جدول 3-2 ضرایب معادلات n و k بر حسب t………………………………………………………………………………… 34

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل3-1-حرکت برشی آرام بین دو صفحه موازی برای سیال نیوتنی در حالت پایدار……………………………… 17
شکل3-2-طبقه بندی سیالات غیرنیوتنی………………………………………………………………………………………………. 19
شکل3-3-منحنی جریان سیالات مستقل از زمان……………………………………………………………………………………. 20
شکل3-4-منحنی لگاریتمی جریان سیال شبه پلاستیک………………………………………………………………………….. 23
شکل3-5-تغییرات ویسکوزیته –شدت برش سیالات غیرنیوتنی فاقد تنش تسلیم ……………………………………. 24
شکل 3-6-منحنی های جریان سیالات غیرنیوتنی تابع زمان در آزمایشات منفرد پایدار……………………………… 25
شکل 3-7-نمودار تغییرات ویسکوزیته نسبت به زمان سیال وابسته به زمان……………………………………………… 26
شکل 3-8 نمودار شاخص پایدار سیال K بر حسب درجه حرارت t در غلظت های مختلف……………………. 33
شکل 3-9-نمودار شاخص رفتار ساختاری سیال n بر حسب درجه حرارت t در غلظت های مختلف………. 33
شکل 4-1-چهار لوله با آرایش هم خط در معرض جریان یکنواخت با سرعت U و درجه حرارت T0……… 37
شکل 4-2- حجم کنترل برای بدست آوردن معادله پیوستگی…………………………………………………………………. 39
شکل 4-3-المانی برای بدست آوردن اصل بقاء اندازه حرکت……………………………………………………………….. 41
شکل 4-4-المانی برای بدست آوردن اصل بقاء انرژی…………………………………………………………………………… 45
شکل 4-5-شبکه رسم شده در نرم افزار انسیس…………………………………………………………………………………… 52
شکل 4-6-شبکه خوانده شده در نرم افزار فلوئنت………………………………………………………………………………. 53
شکل4-7-نمودار باقیمانده در نرم افزار فلوئنت……………………………………………………………………………………. 54
شکل 4-8-تصویر خام شبکه ایجاد شده در انسیس………………………………………………………………………………. 55
شکل 4-9-تأثیر گام عرضی(SL) بر روی پروفیل سرعت در رینولدز80=Re………………………………………….. 56
شکل 4-10-میدان سرعت در اطراف چهار لوله درون مبدل…………………………………………………………………… 57
شکل 4-11-میدان فشار در اطراف چهار لوله درون مبدل حرارتی…………………………………………………………. 57
شکل 4-12-توزیع دما در مبدل حرارتی در اطراف چهار لوله درون مبدل……………………………………………….. 58
شکل 4-13-تأثیر گام عرضی (SL) بر روی خطوط همدما در رینولدز80=Re………………………………………… 59
شکل 4-14-تأثیر گام عرضی در توزیع دمای سیال درون مبدل………………………………………………………………. 60
شکل 5-1-نمای نزدیک‌تر در توزیع فشار در سرعت 1414/0 متر بر ثانیه……………………………………………… 64
شکل 5-2-نمایش توزیع فشار در اطراف چهار لوله در سرعت 1414/0متر بر ثانیه…………………………………. 65
شکل 5-3-توزیع فشار در اطراف چهار لوله در سرعت 7 متر بر ثانیه…………………………………………………….. 66
شکل 5-4-توزیع فشار در صفحه خروجی مبدل حرارتی………………………………………………………………………. 66
شکل 5-5-نمایش توزیع فشار در سرعت 14 متر بر ثانیه………………………………………………………………………. 67
شکل 5-6-توزیع دما درون مبدل در سرعت ورودی 1414/0 متر بر ثانیه………………………………………………. 68
شکل 5-7-توزیع دما در اطراف چهار لوله در سرعت ورودی 1414/0 متر بر ثانیه………………………………….. 68
شکل 5-8-توزیع دما در اطراف چهار لوله در سرعت ورودی 2449/0 متر بر ثانیه………………………………….. 69
شکل 5-9-توزیع دما در صفحه عمودی وسط مبدل حرارتی………………………………………………………………….. 69
شکل 5-10-توزیع فشار استاتیک در صفحه خروجی مبدل حرارتی……………………………………………………….. 70
شکل 5-11-توزیع دما در اطراف چهار لوله در سرعت ورودی 14 متر بر ثانیه……………………………………….. 70
شکل 5-12-توزیع سرعت در صفحه خروجی مبدل حرارتی…………………………………………………………………. 71
شکل 5-13-توزیع سرعت سیال در صفجه ورودی مبدل حرارتی…………………………………………………………… 72
شکل 5-14-توزیع سرعت سیال در صفحه عمودی وسط مبدل حرارتی (بین لوله‌های چپ و راست)……….. 72
شکل 5-15-پروفیل سرعت سیال نیوتنی در صفحه ورودی مبدل حرارتی………………………………………………. 73
شکل 5-16-پروفیل سرعت سیال نیوتنی در صفحه خروجی مبدل حرارتی…………………………………………….. 74
شکل 5-17-توزیع دما در اطراف چهار لوله درون مبدل ……………………………………………………………………….. 75
شکل 5-18-توزیع سرعت سیال در اطراف چهار لوله ………………………………………………………………………….. 75
شکل 5-19-توزیع دما در اطراف چهار لوله مبدل حرارتی…………………………………………………………………….. 76
شکل 5-20-نمودار تغییرات فشار در جابجایی بین 8-تا8 متر………………………………………………………………. 77
شکل 5-21 نمودار تغییرات مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر………………………………………………….. 77
شکل 5-22-نمودار تغییرات فشار استاتیک بر حسب پاسکال(نمودار پلکانی)…………………………………………. 78
شکل 5-23 نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 5=Re…………………………………………… 79
شکل 5-24-نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 10=Re……………………………………….. 79
شکل 5-25-نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 15=Re……………………………………….. 80
شکل 5-26-نمودار تأثیر رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 20=Re……………………………………………………. 80
شکل 5-27-نمودار تأثیر شاخص رفتار سیال بر روی عدد ناسلت در 50=Re……………………………………….. 81
شکل 5-28-پروفیل سرعت در ورودی لوله در 20=Re ………………………………………………………………………. 82
شکل 5-29-پروفیل سرعت قبل از لوله جلویی در 20=Re…………………………………………………………………… 82
شکل 5-30-پروفیل سرعت روی لوله جلویی در 20=Re……………………………………………………………………… 83
شکل 5-31-پروفیل سرعت بین لوله ها در رینولدز 20=Re………………………………………………………………….. 83
شکل 5-32-پروفیل سرعت روی لوله عقبی در 20=Re……………………………………………………………………….. 84
شکل 5-33-پروفیل سرعت بعد از لوله عقبی در 20=Re……………………………………………………………………… 84
شکل 5-34-تأثیر گام طولی بر روی تغییرات فشار در مرکز لوله با 75=Re……………………………………………. 85
شکل 5-35-تأثیر گام عرضی بر روی تغییرات فشار در مرکز لوله با 75=Re………………………………………….. 85
شکل 5-36-نمودار فشار استاتیک بر حسب پاسکال در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی و خروجی
و point5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
شکل 5-37-نمودار فشار استاتیک بر حسب پاسکال در جابجایی 8-تا8 متر برای کل محیط پیوسته…………. 87
شکل 5-38-نمودار فشار استاتیک برحسب پاسکال در جابجایی 8-تا 8 متر برای دیواره‌های چهار لوله و دیواره مبدل و point5 88
شکل 5-39-نمودار فشار استاتیک بر حسب پاسکال در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی تا خروجی
مبدل حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
شکل5-40-نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای کل محیط پیوسته …………………………….. 89
شکل 5-41-نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی و خروجی و point5………….. 89
شکل 5-42-نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای دیواره های چهار لوله و point5……… 90
شکل 5-43 نمودار مقدار سرعت در جابجایی بین 8-تا8 متر برای ورودی تا خروجی مبدل حرارتی……….. 90
شکل 5-44-نمودار مقدار دما در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای ورودی و خروجی و point5………………… 91
شکل 5-45-نمودار مقدار دما در جابجایی بین 8-تا 8 متر برای دیواره های چهار لوله و دیواره مبدل حرارتی
و point5…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
شکل 5-46-نمودار مقدار دما در جابجایی بین 8-تا8 متر برای کل محیط پیوسته……………………………………. 92

چکیده:
امروزه از سیستم­های مختلفی استفاده می­شود که در آن­ها برای انتقال حرارت از جریان سیال عمود بر یک دسته لوله استفاده شده است. از جمله پرکاربردترین این سیستم­ها می­توان به مبدل­های حرارتی راکتورهای هسته­ای و خنک­کاری پره توربین اشاره کرد. در این سیستم­ها بسیاری از سیالات استفاده شده که خواص رئولوژیکی غیرنیوتونی دارند؛ در این پژوهش به کمک دینامیک سیالات محاسباتی دو بعدی، رفتار جریان سیال غیر نیوتونی قاعده توانی در محدوده رینولدز 20 تا 50، در جریان عمود بر چهار لوله موازی بررسی شده­است. برای ایجاد هندسه و شبکه­بندی از نرم­افزار انسیس و برای حل معادلات حاکم با روش حجم محدود و تحلیل دینامیکی نتایج از نرم­افزار فلوئنت استفاده شده­است. در این پایان نامه بررسی عددی سیالات غیر نیوتنی قاعده توانی در روی دسته لوله‌های با آرایش مستطیلی و همین‌طور شرایط هیدرودینامیکی و حرارتی با شرایط مرزی دمای ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است و لذا ضمن بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار، اثرات پارامترهای رئولوژیکی سیال غیرنیوتنی در مبدل‌های حرارتی در این پایان نامه مورد توجه می‌باشد. در این راستا معادله پیوستگی، معادلات اندازه حرکت، معادله انرژی همراه با معادله اساسی رئولوژیکی به طور همزمان حل شده است. نتایج حاصل از این مدلسازی نشان می‌دهد با افزایش شاخص رفتار سیال، تنش برشی زیاد شده است و انتقال حرارت زیاد می‌شود و همچنین با افزایش گام عرضی عدد ناسلت زیاد شده و باعث افزایش انتقال حرارت می‌شود. در نهایت روابط اعداد بی­بعد رینولدز و نوسلت تعیین و تاثیر پارامترهای رئولوژیکی بر رژیم جریان بررسی شد‌ه است. نتایج بیانگیر این است که در مقادیر ثابت عدد رینولدز، با افزایش مقدار پرانتل، مقدار ناسلت افزایش می‌یابد که علت آن کاهش ضخامت لایه مرزی گرمایی در آن سطر می‌باشد. در مقادیر ثابت عدد پرانتل با افزایش شاخص رفتار سیال مقدار ناسلت افزایش می‌یابد و در تغییرات ناسلت ناچیز بوده و از تغییرات ناسلت افزایش پیدا می‌کند.

فصل اوّل:
کلیــات

در علم مکانیک سیالات دو نگرش نظری و تجربی وجود دارد که به بررسی رفتار دینامیکی سیال می‌پردازد. در نگرش نظری، هیدرودینامیک، علم مکانیک سیالات، با معادلات حرکت اویلر در مورد یک سیال ایده‌آل فرضی شروع شده و تا حد قابل‌توجهی در اواخر قرن نوزدهم پیشرفت نمود. بطوریکه در مواردی جوابگوی موضوعات مکانیک سیالات بود.ولی در عرصه علم هیدرولیک که متکی بر تجربیات آزمایشگاهی می‌باشد، علم کلاسیک هیدرودینامیک در تعارض با نتایج تجربی بوده بطوریکه با رشد تکنولو‍ژی دیگر معادلات حرکت اویلر جوابگوی مسائل علمی در زمینه سیالات نبود. بدیهی است که علت اختلاف بین نتایج هیدرودینامیک کلاسیک و علم هیدرولیک مبتنی بر تجربه، صرف نظر کردن از اصطکاک سیال می‌باشد. با ارائه معادلات حرکت سیالات با اصطکاک (معادلات ناویر- استوکس[1]) راه حل حرکت سیالات توام با اصطکاک با استفاده از علوم ریاضی و روش‌های عددی ارائه شده، هموار شده است. حل معادلات حاکم در مکانیک سیالات یکی از مطرح ترین مسائل در علوم مهندسی است. در ابتدا دو شاخه مختلف دینامیک سیالات با همدیگر ترکیب شده و روابط زیادی بین تجربه و نظری به دست آمد و راه را برای توسعه موفقیت آمیز مکانیک سیالات باز نمود. با استفاده از اصول نظری و برخی آزمایش‌های ساده، پرانتل اثبات نموده که جریان در اطراف یک جسم جامد را می‌توان به دو ناحیه تفکیک نمود. لایه بسیار نازک در مجاورت جسم (لایه مرزی[2]) که در آن اصطکاک نقش مهمی دارد و ناحیه خارج از این لایه که می‌توان از اصطکاک صرفنظر نمود. بدین ترتیب او اولین قدم را جهت یکی ساختن تئوری و عمل برداشت. در اغلب موارد فرمولبندی قوانین پایه مکانیک سیالات، به صورت معادلات دیفرانسیل جزئی[3] در می‌آید که بیشترمعادلات به صورت دیفرانسیل پاره‌ای مرتبه دوم ظاهر می‌شوند و بنابراین در مکانیک سیالات و انتقال حرارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. عموماً، معادلات حاکم در مکانیک سیالات یک مجموعه معادلات پاره‌ای غیرخطی و وابسته را ایجاد می‌کنند که باید در یک قلمرو ناهموار با شرایط اولیه و مرزی مختلف حل شوند. در بیشتر موارد، حل تحلیلی معادلات مکانیک سیالات بسیار محدوداست. با اعمال شرایط مرزی، این محدودیت‌ها بیشتر می شود. مکانیک سیالات تجربی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز یک میدان جریان خاص را فراهم کند. در

 

 
http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%http://zusahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ahttp://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%85/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%8http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87-2/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d9%8http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%bhttp://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%86/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-21/1%d8%b3%db%8c-4/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%85%d8%af%d9%84%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3/6%d8%b3%db%8c-2/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88/8%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d9%84/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/87%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88/http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa/a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87/http://zusa.ir/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%88/b%d9%8a%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af/http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-46/88%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c/.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87/8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85/82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa/a7%d8%ba%d8%aa-%d8%ae%d8%a7/

 

هرحال به علت محدودیت‌های تجهیزاتی، مانند اندازه نمونه آزمایش و تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین مشکلات ناشی از عدم تشابه کامل با میدان جریان واقعی، کسب اطلاعات آزمایشگاهی در بیشتر میدان‌های جریان غیرعملی است.
به هرحال از نتایج آزمایشگاهی برای اثبات درستی حل معادلات ریاضی استفاده می‌شود. پس در طراحی، نتایج آزمایشگاهی و نتایج محاسباتی معادلات در کنار یکدیگر بکار می‌روند. روشی که در سال‌های اخیر رواج زیادی یافته، در واقع روش دینامیک سیالات عددی است. البته تحلیل عددی از گذشته های دور دراز مطرح بوده است. در هر حال پیشرفت های بدست آمده در امر ساخت کامپیوترها که سبب افزایش حافظه و کارایی شده، امکان حل معادلات مکانیک سیالات را با استفاده از روش‌های عددی مختلفی فراهم کرده است. برخلاف مکانیک سیالات تجربی، شرایط جریان در ابعاد و اندازه‌های آن به راحتی قابل تغییرند تا اهداف طراحی مختلفی را بتوان برآورده کرد.]1[.
در طول سالیان اخیر، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی برای رفع نیازهای بشر، توسعه روز افزونی یافته‌اند. در فرآیند تولید محصولات در این صنایع، عموماً با سیالات جدیدی مواجه می‌شوند که رفتار برشی آنها را با استفاده از روابط مربوط به سیالات نیوتنی نمی‌توان بررسی نمود. از طرفی شمار زیادی از سیالاتی که در صنعت کاربرد داشته و دارای مشخصه «برش رقیق[4]» و«برش غلیظ[5]» می‌باشند، سیال قاعده توانی[6] نامیده می‌شود. تعدادی از این سیالات معروف در صنعت از قبیل محلول‌ها و مذاب‌های پلیمری جامدات معلق در مایعات، امولسیون‌ها و موادی که دو خاصیت ویسکوز و الاستیک را توامان دارند و به ویسکو الاستیک‌ها معروف هستند و پلاستیک‌های گداخته شده، پلیمرها، جسم خمیر مانند و غذاها، رفتار سیال غیر نیوتنی از خود نشان می‌دهند. بررسی این سیالات موجب پیدایش علم جدیدی به نام رئولوژی[7] شده است.
در صنایع زیادی که از سیالات غیر نیوتنی استفاده می‌شود. از آن جمله می‌توان به صنایع تولید مانند لاستیک‌ها، پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی، صابون‌ها و شوینده‌ها، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع داروسازی، پزشکی، انرژی اتمی، کارخانه‌های سیمان، صنایع غذایی، صنایع چوب و کاغذ، مواد شیمیایی سبک و سنگین اشاره نمود. همچنین برخی از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...