گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان 105
بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری105
بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی.106
گفتار دوم : دعاوی افراز منافع .108بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالب بیع زمانی109
الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.110
ب – نمونه پرونده قضائی: 111
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
ج – رای دادگاه:113
د- تحلیل رای دادگاه:114
بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی 115
الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه117
ب- نمونه پرونده قضائی.119
ج- رای دادگاه: 119بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع: .120
الف– نمونه کاربردی121
ب- نمونه پرونده قضائی:123
ج–رای دادگاه….124
نتیجه.125
نظر پیشنهادی126
منابع و ماخذ.127
چکیده انگلیسی131
چکیده
 
افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را  می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را  بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://gold.kowsarblog.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کامن لا : دانلود پروپوزال، پایان نامه، سمینار با موضوع کامن لا


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...