3-25-15 پولاد82
3-26امامزاده های شهرستان نور: 83
3-26-1 آرامگاه امامزاده رضا: 83
3-26-2 آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. 83
3-26-3آرامگاه امامزاده سید اسکندر: 83
3-26-4 آرامگاه امامزاده کیامیثم: 83
3-26-5  آرامگاه امامزاده محمد بردون: 84
3-26-6 آرامگاه امامزاده محمد زکریا: 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85
4-1 تجزیه و تحلیل آماری داده ها 864-2  بررسی مشخصه های فردی پژوهش. 87
4-3-فرضیات تحقیق: 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 100
5-1 نتایج مشخصات فردی  پژوهش. 101
5-2 نتایج فرضیات پژوهش. 101
5-3 محدودیت ها پژوهش: 103
5-4 پیشنهادات پژوهش: 103
منابع وماخذ. 105
پیوست: 108
پرسشنامه. 109
فهرست شکلها
شکل3-1 جنگل حرا 53
شکل3-2 غار نمکدان. 55شکل3-3 دره ستارگان. 58
شکل3-4 پارک جنگلی کشیل 73
شکل3-5 آب بندان نور. 74
شکل3-6 ساحل دریای نور. 75
شکل3-7 آبشار حرم آب 76
شکل3-8 آبشار آب پری 77
شکل3-9 الیمالات 78
شکل3-10 خانه نیمایوشیج 79
شکل3-11 روستای لاویج 81
شکل3-12 فیل سنگی 82
 
فهرست نقشه هانقشه 3-1 موقعیت جغرافیایی جزیره قشم. 32
نقشه   3-2 موقعیت جغرافیایی استان مازندران. 60
نقشه 3 -3 تقسیمات سیاسی شهرستان نور. 63
 
فهرست جداول
جدول 4-1  فروانی بر اساس جنسیت 87
جدول 4-2  فروانی بر اساس تاهل 88
جدول 4-3  فروانی بر اساس سن 89
جدول 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات 91
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 فراوانی بر اساس جنسیت 87
نمودار 4-2  فروانی بر اساس تاهل 88
نمودار 4-3  فروانی بر اساس سن 90
نمودار 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات 92
چکیده:
تا به حال پژوهشهای گسترده ای در رابطه با انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران انجام شده و ثابت شده که رابطه بسیار نزدیکی بین شخصیت گردشگر و انگیزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در این زمینه تحقیقاتی هم در ایران انجام شده است، ولی نه به این تفسیر و عنوان. کمبود یک تحقیق هدفمند و مؤثر در این زمینه در ایران، انگیزه اصلی از انجام این پایان نامه است.در این تحقیق، کلیه گردشگرانی که در سال 1391به مناقط شمالی و جنوبی ایران مسافرت کرده اند شامل جامعه پژوهش می باشند. از سویی در تحقیق حاضر بروی جامعه ای از گردشگران تآکید گشته که در طی این مدت در هتلهای شهر نور و جزیره قشم اقامت داشته اند. به دلیل فراوان بودن تعداد هتلها و تعداد گردشگران مقیم در آنها طی 1391 از مفروضات روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره مند شده ایم. از این رو بین هتلهای موجود در این دو  شهر  در مرحله اول 10 هتل را به صورت تصادفی انتخاب نموده سپس از بین گردشگران مقیم در هر هتل در مرحله دوم 10 نفر به قید قرعه انتخاب شده اند. در نتیجه جامعه آماری متشکل از 100 نفر نمونه جمع آوری شد.و پس از اتمام مرحله گرد آوری اطلاعات داده های بدست آمده خلاصه،دسته بندی و پردازش شدند.انچه در مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها مهم است این بود که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق،پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده،مورد تجزیه تحلیل قرر دهد.به همین منظور محقق در این مرحله از تحقیق با توجه به روش تحقیق و ماهیت تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های کمی و آماری توصیفی واستنباطی و آزمون تی مستقل با بهره گرفتن از نرم افزارspss  استفاده کرد.مقدمه:

صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دردنیا به حساب می آید.بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی، رشد بخش 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :