دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد (M.A)

گرایش :  خصوصی

موضوع :

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما :

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور :

دکتر رمضان دهقان

زمستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

اساساً هدف از طرح دعاوی اعم از حقوقی وکیفری، احقاق حق محکومٌ‌له می‌باشد. عملی شدن این حق جز با اجرای حکم میسر نیست یعنی هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسید حکمی را صادر می‌کند که این حکم باید در عرصه عمل ظهور و آنچه را که به نفع محکومٌ‌له صادر شده اجرا نماید. موضوع این پایان نامه ایفای تعهد از جانب دیگری در حوزه اجرای احکام و اسناد می‌باشد. که به عامل و مفهوم شخص ثالث در آن توجه بسیاری شده است. در یک دعوا طبق قاعده دو طرف اصلی دارد.گاهی ممکن است فردی خارج از طرفین وارد دعوا شده وطرف دعوا قرار گیرد. گاهی هم فردی خارج از طرفین دعوا، به دلیل اینکه حقوقش مورد تضییع واقع شده، وارد دعوا می‌شود. بنا‌براین با توجه به اینکه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحله‌ای ازاجرا وارد شود آثار و تبعات متفاوتی دارد. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بلکه محکومٌ‌له از وجود مال محکومٌ‌‌علیه در نزد شخص ثالث خبر می‌دهد در این صورت به شخص ثالث ابلاغ می‌شود که آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده بر محکومٌ‌له می‌باشد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی نقش حفاظت اموال را بر عهده خواهد داشت. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه است که هیچ دعوایی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده، بلکه شخص ثالث از اموال و دارایی محکومٌ‌علیه مطلع است و به اجرا اطلاع می‌دهد. در واقع ثالث نقش تسهیل کننده در روند اجرا دارد. گاهی هم شخص ثالث در جهت کمک و حمایت از محکومٌ‌علیه اموال خود را به دایره اجرا معرفی می‌کند. (اعم از اینکه مال محکومٌ‌علیه باشد یا مال متعلق به خودش). در اجرای اسناد هم مسئله دخالت دیگری مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدی باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ‌له با اطلاع اداره ثبت می‌تواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینه‌هایی باشد اجرای ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ‌له خواهد داد. همچنین در صورتی که شخص ثالث در اجرای حکم یا سند از محکومٌ‌علیه یا متعهد ضمانت کرده باشد باید از عهده آن بر‌آید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد کرد.

 

کلید واژه: تعهد، وفای به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالث

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد……………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعریف تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد………………………………………………………………………………….. 7

گفتار دوم: ارکان و آثار تعهد…………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول: ارکان تعهد……………………………………………………………………………………………………… 9

بند دوم: آثار تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 9

مبحث دوم: انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 11

بنداول: تعهد به وسیله معین…………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم: تعهد به وسیله نا معین…………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: تعهد به وسیله معمولی…………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر………………………………………………………………………………….. 14

بند سوم: تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 15

بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص……………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف………………………………………………………………………………….. 16

مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد………………………………………………………………………………………. 19

مبحث اول: ایفای تعهد…………………………………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد…………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: وفای به عهد………………………………………………………………………………………………… 23

بنداول: تعریف وفای به عهد……………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: ماهیت وفای به عهد…………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: عناصر وفای به عهد………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: اقاله…………………………………………………………………………………………………………. 29

بند اول: تعریف اقاله……………………………………………………………………………………………………. 30

بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله……………………………………………………………………………………………. 30

بند سوم: موضوع اقاله………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار سوم: ابراء………………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تعریف ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند دوم: ماهیت ابراء……………………………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: شرایط ابراء……………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار چهارم: تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………….. 34

بند اول: تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………….. 34

بند دوم: موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………… 35

بند سوم: آثار تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………. 36

گفتار پنجم: تهاتر……………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: تعریف تهاتر…………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………. 38

گفتار ششم: مالکیت ما فی‌الذمه…………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………. 41

مبحث‌ اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث…………………………………………………………………………………………. 41

گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث……………………………………………………………………………. 42

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن………………………………………………………. 43

گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث:………………………………………………………………………… 43

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی…………………………………………………………………………….. 44

بنداول: در نظام حقوقی کامن لو……………………………………………………………………………………….. 45

بند دوم: در حقوق کشور فرانسه……………………………………………………………………………………….. 45

بند سوم: درحقوق کشور مصر…………………………………………………………………………………………. 46

بند چهارم: در حقوق کشور عراق……………………………………………………………………………………… 46

بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حکم و سند و آثار آن…………………………………………………………………… 47

فصل اول :اجرای حکم و سند به وسیله ثالث……………………………………………………………………………….. 48

مبحث اول: اجرای حکم  و سند در تعهدات مالی…………………………………………………………………………… 48

گفتار اول: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………. 50

بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی وجه…………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه……………………………………………………………………………… 51

گفتار دوم: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی غیر وجه……………………………………………………………….. 52

بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 52

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه…………………………………………………………………………. 53

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محکومٌ‌علیه و متعهد………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وکالت………………………………………………………………………………….. 58

بند اول: اقدام در قالب اذن……………………………………………………………………………………………… 58

بند دوم: اقدام در قالب وکالت………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار……………………………………………………………………………………. 67

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………….. 68

بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 70

بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه……………………………………………… 71

بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه………………………………………. 73

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان…………………………………………………………………………………. 74

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون…………………………………………… 75

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری………………………………… 76

بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل…………………………………………………………….. 77

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف………………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار………………………………………………………………………………………. 78

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث…………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد……………………………………………………………………………… 84

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 85

مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له………………………………………………………………………………. 86

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن…………………………………………………………………………………….. 86

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن………………………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار……………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری…. ………………………………………………………………………………….. 88

پیشنهادات…… ………………………………………………………………………………….. 91

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 93

الف: کتب………………………………………………………………………………………………………………. 93

ب: مقالات…. ………………………………………………………………………………….. 97

ج: قوانین…… ………………………………………………………………………………….. 98

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...