دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

موضوع

بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

استاد راهنما

دکتر حسین داورزنی

استاد مشاور

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
چکیده   1
مقدّمه   2
فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن   6
گفتار اوّل : واژۀ شرط     6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی   6
الف – معنای لغوی   6
ب – معنای منطقی   6
1 – شرط و مشروط   6
2 – رابطۀ سبب ومسبب   6
3 – رابطۀ علّت و معلول     6
ج – شرط به معنای تعلیق   7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق   7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس   7
1 – شرط در حقوق ایران   7
2 – شرط در حقوق انگلیس     8
ب – شرط در فقه   10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد   10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز   12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم 12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها   12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها   14
بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی   15
الف – رابطه و وابستگی شرط به عقد   15
ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط   15
مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد   16
گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه   16
بند اوّل : در فقه 16
بند دوّم : در حقوق موضوعه   17
الف – شرایط عمومی     17
ب – شرایط اختصاصی     20
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد 20
بند اوّل : شروط صحیح 21
الف – شرط اوّل     21
ب –شرط دوّم 22
ج- شرط سوّم   24
1-ترک فعل مادّی   26
2-شرط فعل حقوقی   27
بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل   27
الف – شرط غیر مقدور   28
ب – شرط بی فایده     28
ج – شرط نا مشروع     29
1 – شرط خلاف قانون   29
2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه   30
بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد   30
الف – شرط خلاف مقتضای عقد   30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود   34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل   35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت   35
بند اوّل : معنی و مفهوم   35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل   35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط   37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط   39
ج – قائلین به تفکیک     40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع   44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم   44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه   44
بند اوّل : شرط حرام     50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی   50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال   50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام   50
ب – الزام به ترک مباح     54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون   57
بند اوّل : شرط خلاف قانون   59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی   59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی   59
ب – شرط خلاف قانون امری   60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی   61
د – سلب حق و حدود آن     62
ه –شرط خلاف قانون در زمان   64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی   67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق   68
گفتار اوّل : اثر اندراج   68
گفتار دوّم : اثر اسقاط   73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط     77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له   79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار   79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار   81
گفتار چهارم : توارث خیار   81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس     83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت   88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی   88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت   89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی   89
بند دوّم : اضرار عمدی   89
بند سوّم : بطلان جزئی شرط   90
مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات   91
گفتار اوّل : شرط در ایقاع   91
بند اوّل : ایقاع خیاری   92
بند دوّم : شرط ضمن ایقاع   93
الف – شروط تابع     93
ب – التزام اضافی     93
گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات   95
بند اوّل : انحلال ایقاع   95
گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء   96
نتیجه گیری   98
فهرست منابع   100
چکیده انگلیسی 105

 

چکیده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.

در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می­باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می­گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...