شرکت در مورد نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز خود می باشد که در این تحقیق به بررسی اثر انتخاب یک نوع خاص از روش های تامین مالی (صکوک) (به عنوان متغیر مستقل) بر تغییرات قیمت سهام می پردازیم.

جامعه‌ی آماری این پژوهش کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و مالزی در بازه زمانی 2010 الی 2014  می‌باشد که با توجه به شرایط تعیین‌شده برای آن، تعداد 60 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج تحقیق به این صورت بود که تمامی فرضیات مورد بررسی رد شد که نشان‌دهنده‌ی توان پیش‌بینی کنندگی ضعیف متغیر تحقیق می‌باشد. جهت سنجش ارتباط بین متغیر‌ها از رویکرد اقتصاد‌سنجی برش زمانی و تست یک نمونه ای تی استیودنت و نرم‌افزارهای Eviews و SPSS استفاده شد.

واژگان کلیدی: مالیه اسلامی، نظریه‌های ساختار سرمایه، ابزار تامین مالی اسلامی (صکوک)، بتای سهام

 

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری.. 6

1-3-2 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-5-1 فرضیه اصلی.. 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی.. 8

1-6 متغیرهای تحقیق.. 8

1-7 روش تحقیق.. 9

1-7-1 جامعه آماری.. 9

1-7- 2 چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه‌گیری.. 9

1-7-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات… 10

1-7-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 10

1-8  قلمرو تحقیق.. 10

1-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق.. 11

1-9-1 صکوک. 11

1-9-2 بازده تا سررسید. 11

1-9-3 سررسید. 12

1-9-4 حجم انتشار. 12

1-9-5 نوسان قیمت سهام. 12

2-1 مقدمه. 15

2-2 تئوری‌های ساختار سرمایه. 15

2-2-1 نظریه سنتی ساختار سرمایه. 16

2-2-2- نظریه بی تفاوتی ساختار سرمایه. 16

2-2-3- نظریه توازن. 19

2-2-4-  نظریه سلسله مراتب… 21

2-3 اصول تامین مالی اسلامی.. 22

2-3-1 تاریخچه بانکداری اسلامی.. 22

2-3-1-1 بانکداری اسلامی مصر. 23

2-3-1-2 بانکداری بدون ربای ایران. 23

2-3-1-3 بانک دبی اسلامی.. 23

2-3-1-4 بانک اسلامی اردن. 23

2-3-1-5 بانک توسعه اسلامی.. 24

2-3-1-6 بانک الجزیره عربستان. 24

2-3-1-7 بیت‌التمویل کویت… 24

2-3-1-8 بانکداری اسلامی سودان. 24

2-3-1-9 بانکداری اسلامی پاکستان. 25

2-3-1-10 بانکداری اسلامی مالزی.. 25

2-3-2          شیوه‌های تأمین مالی از دیدگاه اسلام. 25

2-3-2-1 قرض الحسنه. 26

2-3-2-2 قراردادهای بیع (فروش) 29

2-3-2-3  اجاره به شرط تملیک. 35

2-3-2-4- جعاله. 38

2-3-2-5 استصناع. 41

2-3-2-6 مشارکت. 43

2-3-2-7 مضاربه. 48

2-4 پیشینه تحقیق.. 52

2-4-1 تحقیقات داخلی.. 52

2-4-2 تحقیقات خارجی.. 53

2-5 جمع‌بندی.. 54

3-1مقدمه. 56

3-2 روش کلی تحقیق.. 56

3-3 فرضیات تحقیق.. 57

3-4 مدل مفهومی پژوهش… 58

3-5 متغیرهای تحقیق.. 59

3-6جامعه آماری.. 61

3-7چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه‌گیری.. 62

3-8 روش جمع‌آوری داده‌ها 63

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 63

3-9-1 آمار توصیفی. 64

3-9-2 تجزیه و تحلیل تی استیودنت (معنی دار بودن ضریب رگرسیون). 65

3-9-3 تجزیه و تحلیل تی استیودنت یک نمونه‌ای (معنی دار بودن وجود بازده غیرنرمال). 65

3-10 جمع‌بندی.. 66

4-1 مقدمه. 69

4-2 معرفی الگو. 70

4-3 تست وجود رابطه بین نوسان بازده هر سهم با نوسان بازده بازار. 70

4-4 محاسبه بازده غیرنرمال روزانه و آزمون معنی داری این مقدار. 73

4-5 محاسبه بازده غیرنرمال تجمعی (AAR) و آزمون معنی داری این مقدار. 81

4-5-1 محاسبه بازده غیرنرمال تجمعی (AAR) و آزمون معنی داری این مقدار برای بورس تهران. 85

4-5-2 محاسبه بازده غیرنرمال تجمعی (AAR) و آزمون معنی داری این مقدار برای بورس مالزی. 88

4-6 آزمون وجود رابطه بین سه مولفه انتشار صکوک و نوسان قیمت سهم. 90

4-6-1 آزمون وجود رابطه بین سه مولفه انتشار صکوک و نوسان قیمت سهم برای بورس تهران. 92

4-6-2 آزمون وجود رابطه بین سه مولفه انتشار صکوک و نوسان قیمت سهم برای بورس مالزی. 93

4-7 خلاصه فصل چهارم. 95

5-1 مقدمه. 97

5-2 بررسی فرضیه‌ها 97

5-3 پیشنهاد‌ات تحقیق.. 98

5-3-1 پیشنهاد‌ات کاربردی.. 98

5-3-2 پیشنهاد‌ات برای تحقیقات آتی.. 99

5-4 محدودیت‌های تحقیق.. 100

منابع. 101

پیوست… 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...