نتایج حاصل از تحلیل داده ها از روش بازده غیر عادی تعدیل شده بازار بیانگر تفاوت معنادار بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام با بازده بازار در یک روز پس از عرضه اولیه است.همچنین نتایج حاصله از تحلیل داده ها از روش های  بازده خرید و نگهداری تعدیل شده و روش ثروت نسبی در 36 ماه پس از عرضه نشان دهنده بازده بهتر بازار نسبت به بازده عرضه های اولیه سهام در این ماه است.بعبارتی بازدهی بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام در 36 ماه بعد از عرضه کمتر از بازده بازار است.

از میان شش متغییر مورد بررسی (عمرشرکت ، اندازه شرکت ، نسبت اهرمی ، نسبت قیمت به ارزش دفتری ، بازده کوتاه مدت و دوره گرم و سرد ) تنها نسبت اهرمی اثر منفی و معناداری بر بازده غیر عادی داشت.

 

کلمات کلیدی :

عرضه عمومی اولیه سهام ،بازده بلند مدت، بازده بازار ثانویه ،بازده غیر عادی تعدیل شده بازار، معیار بازده خرید و نگهداری تعدیل شده ، ثروت نسبی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

1                فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1           بیان مسأله. 2

1-2           هدف های تحقیق.. 4

1-3           اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1           فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق.. 7

1-5           تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق.. 7

2                فصل دوم:  پیشینه پژوهش… 10

2-1           مقدمه. 11

2-2           عرضه های عمومی اولیه سهام. 11

2-3           دلایل عرضه های اولیه سهام. 14

2-3-1          دستیابی به سرمایه برای رشد و گسترش فعالیت… 14

2-3-2          ارزشگذاری اوراق بهادار توسط بازار و نه نهادهای خاص (به ویژه نهادهای دولتی) .. 14

2-3-3          افزایش نقدشوندگی از طریق تقویت تقاضا برای سهام شرکت در بازار. 15

2-3-4          بهبود ارزشگذاری شرکت به دلیل افزایش معاملات و رشد آگاهی نسبت به آن. 15

2-3-5          دستیابی به اطلاعات مفید با بهره گرفتن از تحلیلگران بازار. 15

2-3-6          امکان تنوع بهینه سهامداری به دلیل برخورداری از چارچوب تنظیمی و نظارتی.. 16

2-3-7          اعتماد بیشتر شرکا، تأمین کنندگان و مشتریان. 16

2-3-8          افزایش وفاداری کارکنان کلیدی.. 17

2-3-9          افزایش کارایی شرکت… 17

2-4           روش های عرضه عمومی سهام. 18

2-4-1          روش حراج (مزایده) 18

2-4-2          روش عرضه با قیمت ثابت… 19

2-4-3          روش ثبت دفتری.. 20

2-5           عرضه عمومی اولیه در ایران. 23

2-6           موضوعات مطرح در عرضه اولیه سهام. 25

2-7           شواهد تجربی درباره قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه در کوتاه مدت    26

2-8           فرضیه‌های تبیین کننده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه. 31

2-8-1          فرضیه نفرین برنده 33

2-8-2          فرضیه چشم و ‌هم چشمی‌ 34

2-8-3          فرضیه ریسک گریزی موسسات تامین کننده سرمایه. 34

2-8-4          فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی.. 34

2-8-5          فرضیه قدرت انحصاری 35

2-8-6          فرضیه شهرت (‌اعتبار) موسسات تامین کننده سرمایه. 35

2-8-7          فرضیه حباب سفته بازی.. 36

2-8-8          فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی.. 36

2-8-9          فرضیه علامت ‌دهی.. 36

2-8-10        فرضیه بازارهای «سهام جدید داغ» 37

2-8-11        ‌فرضیه «عکس‌العمل بیش از اندازه» 38

2-8-12        فرضیه افشای اطلاعات… 38

2-8-13        فرضیه فشار قیمت… 38

2-8-14        فرضیه بازارهای کارا 39

2-8-15        فرضیه پراکندگی مالکیت… 39

2-9           شواهد تجربی درباره بازده منفی سهام عرضه های اولیه در بلند مدت… 42

2-10         تئوری‌های تبیین کننده بازده منفی سهام شرکت‌های جدیدالورود در بلندمدت… 46

2-10-1        فرضیه «گرایشات و ‌علایق زودگذر» 46

2-10-2        فرضیه اختلاف عقاید. 47

2-10-3        فرضیه روزنه فرصت 47

2-10-4        فرضیه انتشاردهندگان سهام. 48

2-11         رویکردهای ارزشگذاری سهام. 48

2-11-1        رویکرد ارزشگذاری مستقیم (رویکرد تنزیل جریان های نقدی) 49

2-11-2        رویکرد ارزشگذاری نسبی (رویکرد ضرایب شرکت های مشابه و قابل مقایسه) 51

2-11-3        رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر دارایی ها 52

2-12         ارزشگذاری و عوامل عملکرد نامتعارف سهام جدید. 53

2-13         مروری بر تحقیقات پیشین.. 57

2-13-1        مطالعات انجام شده در ایران. 57

2-13-2        مطالعات انجام شده در سایر کشورها 60

2-14         خلاصه. 65

3                فصل سوم: روش تحقیق. 66

3-1           مقدمه. 67

3-2           جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 67

3-3           فرضیه های تحقیق.. 71

3-3-1          فرضیه اصلی: 71

3-3-2          فرضیه های فرعی: 71

3-4           تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق.. 72

3-4-1          روش بازده غیرعادی تعدیل شده بازار (MAAR ) 72

3-4-2          روش بازده خرید و نگهداری تعدیل شده (MABHR ) 74

3-4-3          روش ارزش نسبی (WR ) 76

3-4-4          متغییرهای تاثیر گذار بر بازده بلند مدت سهام. 77

3-5           روش گردآوری داده ها 78

3-6           قلمرو تحقیق.. 79

3-6-1          قلمرو موضوعی: 79

3-6-2          قلمرو مکانی/سازمانی: 79

3-6-3          قلمرو زمانی: 79

3-7           روش های آماری مورد استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها 79

4                فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1           مقدمه. 82

4-2           جمع آوری داده ها 82

4-3           توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه. 83

4-4           آمار تحلیلی.. 84

4-4-1          مراحل عمومی آزمون فرض آماری.. 84

4-5           روش های آماری آزمون فرضیه ها 85

4-5-1            آزمون فرضیه 1: 85

4-5-2            آزمون فرضیه 1: 91

5                فصل 5:  نتیجه گیری و پیشنهادها 97

5-1           مقدمه. 98

5-2           نتیجه گیری.. 98

5-3           پیشنهادات… 99

6                فهرست منابع. 100

7                پیوست.. 103

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 شواهد تجربی بین المللی درباره بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه. 28

جدول ‏2‑2 خلاصه فرضیات مطرح شده در مورد بازده سهام جدید (IPO) 40

جدول ‏2‑3 شواهد تجربی بین المللی درباره بازده بلند مدت غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه در کشورهای مختلف دنیا 43

جدول ‏3‑1 لیست شرکت های نمونه تحقیق.. 68

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...