ارتقا کیفت خدمات خود می باشند. در گام اول سازمانها برای ارتقا کیفیت خدمات نیازمند نیروی انسانی خبره می باشند. پزوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات دانشگاه شاهد،انجام گردید.برای این منظور تاثیر هشت کارکرد مدیریت نیروی انسانی(انتخاب واستخدام،آموزش،مسیر شغلی و ارتقا، امنیت شغلی ،ارزیابی عملکرد،پاداش دهی،مشارکت در تصمیم گیری ،طراحی شغل)بر کیفیت خدمات دانشگاه(کیفیت خدمات هیئت علمی،و کارمندان) مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی ،پیمایشی است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق شامل “کارکردهای مدیریت منابع انسانی” و کیفیت خدمات استفاده شد. پس از برآورد نمونه تحقیق با  بهره گیری از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری طبقه ای برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.از آزمون های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، (آنوا) ،همبستگی پیرسون، برازش مدل، تحلیل عاملی تأییدی،ضریب مسیر برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد . از آزمون برازش برای تبیین مدل مفهومی تحقیق انجام پذیرفت. نتایج آزمون برازش نشان دهنده وضعیت مطلوب مدل میباشد.نتایج آزمون همبستگی نشان دهنده این است که متغیر های انتخاب و استخدام، امنیت شغلی در سطح اطمینان 99درصد، و همچنین متغیر های ارزیابی عملکرد، پاداش­دهی و طراحی شغلی در سطح اطمینان 95 درصد بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. این در حالی است که متغیر های آموزش، مسیر شغلی، و مشارکت  تاثیری بر کیفیت خدمات نداشته اند.

 

وازگان کلیدی تحقیق: کارکردهای مدیریت منابع انسانی، کیفیت خدمات، ابعاد کیفیت خدمات

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                          صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1) بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

3-1) اهمیت و ضرورت نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

4-1) اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

5-1) اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5-1) هدف کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

2-5-1) اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

6-1) فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6-1) فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

2-6-1) فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

7-1) تعریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1) تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-7-1) تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

1-2)  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

بخش اول : مدیریت دانش

2-2) مفهوم دانش و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2-2) هرم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-2) انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

3-2-2) تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-2-2) جامعه پذیری از دانش ضمنی به دانش ضمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-2-2)  بیرونی سازی از دانش ضمنی به دانش صریح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-3-2-2) انتشارسازی یا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

4-3-2-2) درونی سازی (از دانش صریح به دانش ضمنی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

4-2-2) شکاف دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

3-2)  سازمان دانش مدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

1-3-2) ایجاد سازمان دانش مدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-2) خطرات و دام‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                          صفحه

4-2) مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

1-4-2) تعاریفی از مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-2) رشد و توسعه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

1-2-4-2) کوچک سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-2-4-2) توسعه تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-4-2) فرآیندهای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

1-3-4-2) شناسایی دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-4-2)  تحصیل دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3-4-2)  خلق دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

4-3-4-2)  ذخیره سازی و سازماندهی دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

5-3-4-2)  تسهیم و انتقال دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

6-3-4-2) کاربرد دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

4-4-2) مزایای مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

5-2) مدل‌های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

1-5-2) مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-5-2) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-5-2) مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-5-2) مدل راهبردی مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

5-5-2) مدل زنجیره ارزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

6-5-2) مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

7-5-2) مدل چرخه حیات دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

بخش دوم : نوآوری سازمانی

6-2) مفهوم نوآوری سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

7-2) مؤلفه های نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-7-2)انگیزه درونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-7-2) منابع نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-7-2) مدیریت نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

8-2) موانع خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

9-2) عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

1-9-2) عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-2)  عوامل سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...