این پایان نامه با ایده اولیه بررسی سرمایه اجتماعی در سطح شرکت بیمه البرز و سپس بررسی ارتباط آن با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته ، از سوی محقق انتخاب و نهایتا مصوب گردید.

پس از این مرحله، چارچوب شناخت و مطالعه سرمایه اجتماعی بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال (1998) و در باب ارتباط با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش مدل محمدی و دیگران(2009) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تدوین چارچوب مفهومی و انتخاب مدل مناسب برای تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی گردید، که شرح آن در فصل اول گزارش، با عنوان کلیات تحقیق ارائه شده است.

در فصل دوم به معرفی پیشینه پژوهش های انجام شده و روال تاریخی توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره شده و دیدگاه های صاحب نظرانی چون فوکویاما، بوردیو، کلمن، پاتنم، و پروساک تشریح گردیده است. .

در این تحقیق سرمایه اجتماعی در سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی، و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش درپنج شاخص فرهنگ دانش، ساختار سازمانی، زیرساخت، پشتیبانی از تغییر و نگرش نسبت به تغییر مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است .

تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از 161 نمونه آماری از کارکنان شرکت بیمه البرز ، همبستگی معنادار و مثبت با ضریب همبستگی 791/0، با عدد معناداری 000/0 میان سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش را نشان می دهد که بیان کننده این موضوع است که از عوامل مهم مرتبط با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت  دانش، سرمایه اجتماعی می باشد و باید در بحث استقرار مدیریت دانش توجه فراوانی به آن شود. در این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار Spss مقدار ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) در حجم نمونه30 نفر محاسبه، که این مقدار برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 90% و برای پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش 84% تعیین گردید. در پایان نیز با بهره گرفتن از نتایح حاصله، پیشنهادات لازم به منظور بهبود سرمایه اجتماعی و همچنین ارتقاءآمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش از طریق سرمایه اجتماعی ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

        عنوان                                                                                                               شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1) بیان مسأله 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-3) هدف­های تحقیق 5

1-3-1) هدف اصلی.. 5

1-3-2) هدف­های فرعی 5

1-4) فرضیه ­های تحقیق 5

1-4-1) فرضیه اصلی 5

1-4-2) فرضیه ­های فرعی 5

1-5) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی 6

1-5-1) سرمایه اجتماعی 6

1-5-2) مدیریت دانش 6

1-5-3) آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش…. 7

1-6) متغیر های مستقل و وابسته تحقیق 8

1-6-1) متغیر مستقل.. 8

1-6-2) متغیر وابسته 8

1-7) روش­ شناسی تحقیق.. 8

1-7-1) از نظر روش………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-2) از نظر هدف………………………………………………………………………………………………………………8

1-8) حجم جامعه آماری 8

1-9) حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری 8

1-9-1) محاسبه حجم نمونه .9

1-10) ابزارهای گردآوری اطلاعات ….. 9

1-10-1) مطالعات کتابخانه ای.. 9

1-10-2) تحقیقات میدانی…………………………………………………………………………………………………….9

1-11) روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………10

1-12) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………10

1-12-1) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………….10

1-12-2) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………10

1-12-3) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………10

1-13) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….10

 

                          فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه……………….. ………………………………………………………………………………………………………13

2-2) سرمایه اجتماعی.. 14

2-1-1) مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-2) تعاریف سرمایه اجتماعی 15

2-2-3) تفاوت انواع سرمایه (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) 18

2-2-4) سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 19

2-2-5) سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنم 20

2-2-6) سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی 21

2-2-7) سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم 21

2-2-8) سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر 21

2-2-9) سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته. 22

2-2-10) انواع سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنم.. 22

2-2-10-1) سرمایه اجتماعی پل زن 22

2-2-10-2) سرمایه اجتماعی میثاقی 23

2-2-11) سطوح سرمایه اجتماعی 23

2-2-11-1) سطح ملی 23

2-2-11-2) سطح سازمانی …………. 23

2-2-12) تئوری های سرمایه اجتماعی 24

2-2-12-1) تئوری های پیوند ضعیف 24

2-2-12-2) تئوری شکاف ساختاری.. 24

2-2-12-3) تئوری منابع اجتماعی 24

2-2-13) مزایای سرمایه اجتماعی در سازمان 25

2-2-14) مخاطرات ناشی از سرمایه اجتماعی.. 27

2-1-15) چارچوبی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان 28

2-2-16) عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی 29

2-2-16-1) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو. 29

2-2-16-2) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن.. 29

2-2-16-3) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه کندی.. 29

2-2-16-4) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال  30

2-3) مدیریت دانش 34

2-3-1) تاریخچه 34

2-3-2) داده، اطلاعات، دانش 36

2-3-3) انواع دانش…. 37

2-3-4) تعریف مدیریت دانش 39

2-3-5) مدیریت دانش، علم یا هنر؟. 41

2-3-6) چرخه مدیریت دانش 41

2-2-6-1) خلق، کسب و توسعه دانش 41

2-2-6-2) انتقال دانش 42

2-2-6-3) تسهیم دانش 43

2-2-6-4) ارزیابی، ذخیره و کاربرد دانش…. 44

2-3-7) آیا دانش می تواند مدیریت شود؟. 44

2-3-8) سازمانهای یادگیرنده 45

2-4) آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش…. 46

2-4-1)بستر استقرار مدیریت دانش 47

2-4-2) عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای سیستم های مدیریت دانش 47

2-4-2-1) فرهنگ سازمانی.. 49

2-2-4-2) جو رهبری باز  50

2-2-4-3) یادگیری  50

2-2-4-4) فرهنگ یادگیری.. 50

2-2-4-5) یادگیری بهینه 51

2-2-4-6) یادگیری تیمی 51

2-2-4-7) اعتماد. 52

2-2-4-8) تشریک مساعی 53

2-2-4-9) فرهنگ انسان دوستی 53

2-2-4-10) آموزش…. 53

2-2-4-11) پشتیبانی و مشارکت مدیریت ارشد. 54

2-2-4-12) استراتژی.. 54

2-2-4-13) مدیریت منابع انسانی. .. 55

2-2-4-14) سیستم های پادا

 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...