2-3-1) تحقیقات داخلی 115

2-3-2) تحقیقات خارجی 116

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 119

3-2) روش تحقیق 119

3-3) جامعه و نمونه آماری 120

3-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها 121

3-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 121

3-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

4-1) مقدمه. 126

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق 127

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 136

4-4) آزمون فرضیات تحقیق 136

4-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 146

5-2) نتایج آمار توصیفی 146

5-3) نتایج آمار استنباطی 148

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق 150

5-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 151

منابع و ماخذ. 152

ضمائم. 157

چکیده

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.

روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت است.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

 
1-1) مقدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها است (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می‌کند. و کارکنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روش های روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مساله انسانی عمده توجه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://tez.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه با موضوع معاملات متوسط


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...