(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

چکیده…………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………. 3

1-2-  بیان مسئله…………………………………. 3

1-3- اهمیت وضرورت………………………………… 8

1-4-  اهداف پژوهش………………………………… 8

1-5- فرضیه‌های پژوهش ……………………………… 9

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات ………… 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-نظریه پذیرش طرد والدین………………………………………………………………………………………………    12

2-1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………                                                  12

2-1-2 مدل دو بعدی: شافر /باوماریند…………………………………………………………………………………..             13

2-1-4 مفاهیم درتئوری  والدین پذیرش- رد…………………………………………………………………………                                15

2-1-5 دو قطب پذیرش وطرد……………………………………………………………………………………………….     16

2-1-5-1 قطب  گرمی ……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-5-2 قطب طرد……………………………………………………………………………………………………………  16

2-1-5-3  بُعد کنترل………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-6 تاثیرات اداراک طرد در دوران کودکی بر فرد …………………………………………………………………                                       17

2-1-7 نظریه پذیرش طرد والدین در گستره تحقیقات……………………………………………………………….17

2-2- نظریه دلبستگی جان باولبی …………………………………………………………………………………………              19

2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-2نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………  20

2-2-3دلبستگی چیست؟………………………………………………………………………………………………………  21

2-2-4 ویژگی‌های دلبستگی……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-5 مبنای نظری دلبستگی ……………………………………………………………………………………………      23

2-2-6 اساس زیستی نظریه دلبستگی ………………………………………………………………………………….                 23

2-2-7 تعریف دلبستگی……………………………………………………………………………………………………..  24

2-2-8 اهمیت نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………………….      26

2-2-9 مفروضه‌های اساسی نظریه دلبستگی ……………………………………………………………………….                             27

2-2-10  مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی …………………………………………………………………………..                                 28

2-2-11 حساسیت و کیفیت دلبستگی…………………………………………………………………………………….               28

2-2-12 نظام دلبستگی ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-13مدل‌های فعال ساز درونی…………………………………………………………………………………………..          28

2-2-14 دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ……………………………………………………………………                                    29

2-2-15 اهمیت رفتار حساس……………………………………………………………………………………………….      29

2-2-16 ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر……………………………………………………………………..                                   31
2-2-16-1نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………….                31

2-2-17-2 نظریه رفتار گرایی …..………………………………………………………………………………….                    33
2-2-16-3 دیدگاه کردار شناسی…………………………………………………………………………………….                 33

2-2-16-4 نظریه روان شناسی شناختی ……………………………………………………………………………..                              33

2-2-16-5 پژوهش‌های هارلو…………………………………………………………………………………………..          37

2-2-17 علایم دلبستگی………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-18  تداوم الگوهای دلبستگی……………………………………………………………………………………                38

2-2-19 چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی……………………………………………………………………….                              39

2-2-20 دلبستگی در بزرگسالی……………………………………………………………………………………….           39

2-2-21 مراحل دلبستگی ………………………………………………………………………………………………..         40

2-2-22 ارزیابی دلبستگی و انواع آن ……………………………………………………………………………….                            42

2-2-23 طبقه‌بندی کیفیت دلبستگی ……………………………………………………………………………….                    46
2-2-23 -1 دلبستگی «ایمن»……………………………………………………………………………………………        46

2-2-23 -2 دلبستگی ناایمن «اجتنابی»……………………………………………………………………………….                   47

2-2-23 -3  دلبستگی ناایمن «دوسوگرا»………………………………………………………………………….                         47

2-2-23 -4  دلبستگی آشفته(سازمان نیافته) ……………………………………………………………………….                                     48

2-2-24  عوامل مؤثر بر دلبستگی ایمن ……………………………………………………………………………..                              49

2-2-24-1  فرصت برقرار کردن رابطه نزدیک………………………………………………………………………                                 49

2-2-24-2 کیفیت پرستاری……………………………………………………………………………………………….   49

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...