۳-۴-۳. بدهی بانکها به بانک مرکزی ۹۵۳-۴-۴. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز. ۹۶
۳-۴-۵. بدهی دولت به بانکها ۹۷
۳-۴-۶. دارائی های مازاد بانکها ۹۸
۳-۴-۷. راه حل های پیشنهادی ۹۸
۳-۵.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور. ۹۹
۳-۵-۱. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه. ۹۹
۳-۵-۲. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه. ۱۰۰
۳-۵-۳. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور. ۱۰۰
۳-۵-۴. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان. ۱۰۱۳-۵-۵. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه. ۱۰۱
نتایج ۱۰۲
پیشنهادات ۱۰۴
منابع و مأخذ. ۱۰۶
چکیده

مرابحه یکی از انواع بیع میباشد. ساختار کلی وجزء جزء عقد مرابحه برمبنای فقه اسلامی طراحی گردیده است. این عقد فقهی، درمقایسه با سایرعقود، دارای امتیازات وقابلیت های بالقوه ای بوده که موجب جلب توجه مسئولین وتصمیم گیران نظام اقتصادی، بویژه بانکها گردیده است. این تحقیق براساس روش  کتابخانه ای بنا گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی وتحلیل راهکارها و کارکردهای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشور خواهد بود. نظام بانکداری کشور، امروزه 

بامشکلات عدیده ای مواجه است که انتظار میرود، مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا وارائه خدمات دارد، پتانسیل خوبی درجهت رفع و یا حداقل تسهیل آن مسائل داشته باشد. البته این موضوع درگروی این است که دربانکها، مرابحه بصورت صحیح و واقعی ومتناسب با نیاز وسلیقه های مشتریان طراحی گردد. بنظرمیرسد، مرابحه علاوه براینکه توان خلق روش های جدید در چالشهای پیش روی نظام بانکی را دارا است، بتواند مسیرنظام بانکی کشور را که مدتی است، به علل مختلف از چارچوب اسلامی منحرف گردیده، به سمت بانکداری اسلامی بازگرداند. هدف این است که با بیان شیوه های عملیاتی کنونی نظام بانکداری کشور و بررسی مشکلاتی ازجمله: صوری شدن معاملات بانکها با مشتریان، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی و بطور کلی تضعیف جایگاه اخلاق مداری وعدالت محوری درشبکه بانکی کشور، مرابحه بعنوان ابزاری پیشنهادی معرفی گردد. پس ازآن کاربردهای مرابحه درشبکه بانکی ایران و سایر کشورها بیان و با مدل های اجرائی فعلی آن تطبیق داده شده ومقایسه گردد. مرابحه بادامنه وسیع عملی که علاوه برکالا در خدمات وعلاوه براعیان درمنافع وحقوق دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای عمده عقود و قراردادهای مرسوم شبکه بانکی کشورگردد. لذا می‌بایست موانع احتمالی پیش روی اجرای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشوربررسی وبهترین ومناسب‌ترین شکلی که این عقد درسیستم بانکی کاربرد خواهد داشت، نیز بررسی و تحلیل گردد.

واژگان کلیدی: بیع، ربا، مرابحه، عملیات بانکی، بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...