فهرست مطالب:

فصل اول

1-1-مقدمه                                                                                                                            13

1-2-بیان مساله                                                                                                                       14

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                     16

1-4-اهداف پژوهش                                                                                                                  17

1-5-سوالات پژوهش                                                                                                                 18

1-6-قلمرو پژوهش                                                                                                                   19

1-6-1-  قلمرو زمانی                                                                                                                19

1-6-2- قلمرو مکانی                                                                                                                 19

1-6-3- قلمرو موضوعی                                                                                                             20

1-7-روش پژوهش                                                                                                                    20

1-7-1- جامعه آماری                                                                                                                20

1-7-2- روش نمونه گیری                                                                                                           20

1-7-3- شیوه تحلیل داده ها                                                                                                       21

1-8-واژه های کلیدی پژوهش                                                                                                      21

1-9-خلاصه                                                                                                                            22

فصل دوم

2-1- مقدمه                                                                                                                           25

2-2- نام تجاری                                                                                                                       25

2-2-1- تعریف نام تجاری                                                                                                           26

2-2-2- مروری بر تحولات نام تجاری در ایران                                                                                  27

2-2-3- جایگاه و اهمیت نام تجاری                                                                                               28

2-3- بنیان و اساس تصویر ذهنی                                                                                                  30

2-3-1- تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری                                                                                  31

2-3-2- جایگاه و اهمیت ذهنیت و برداشت از مشتری                                                                         31

2-4- حکومت بر ذهن مشتری با بهره گرفتن از نام تجاری                                                                         33

2-5- نگرش مصرف کننده و نحوه شکل گیری آن 34

2-6- کارکردهای نام تجاری                                                                                                        36

2-7- ساخت نام تجاری شرکت                                                                                                     39

2-8- گرایش به نام تجاری                                                                                                          42

2-9- رهبری نام تجاری                                                                                                             45

2-10- مدیریت دارایی نام تجاری                                                                                                  47

2-11- تعاریف و مفاهیم جایگاه یابی                                                                                               50

2-11-1- جایگاه یابی نام تجاری                                                                                                   53

2-11-2- جایگاه یابی مجدد                                                                                                        54

2-11-2-1- تصویر نام تجاری                                                                                                      55

2-11-2-2- هویت نام تجاری                                                                                                      55

2-12- خرده فروشی                                                                                                                 56

2-12-1- تعریف خرده فروشی                                                                                                     56

2-12-2- انواع خرده فروشی                                                                                                        57

2-12-2-1- خرده فروشی فروشگاهی                                                                                             57

2-12-2-1-1- خرده فروشی بر اساس سطح خدمات                                                                           58

2-12-2-1-2- خرده فروشی بر اساس ترکیب کالا برای فروش                                                               59

2-12-2-1-3- خرده فروشی بر اساس قیمت های فروش                                                                      61

2-12-2-1-4- خرده فروشی بر اساس کنترل مجاری فروش                                                                  62

2-12-2-1-5- نحوه گردهمایی فروشگاهی                                                                                       63

2-12-2-2- خرده فروشی غیر فروشگاهی                                                                                        63

2-12-3- اهداف خرده فروشی                                                                                                      65

2-12-4- تصمیمات بازاریابی خرده فروش                                                                                        65

2-12-4-1- عوامل تاثیرگذار درون فروشگاهی                                                                                   67

2-13- تجربه مشتری                                                                                                                82

2-13-1- پیشینه تجربه مشتری                                                                                                   82

2-13-2- تعریف تجربه مشتری                                                                                                    83

2-13-3- انواع تجربه مشتری                                                                                                       83

2-14- پوشاک                                                                                                                        85

2-15- پیشینه تحقیق                                                                                                               88

2-15-1- تحقیقات مرتبط خارجی                                                                                                 88

2-15-1-1- مطالعات دین                                                                                                          88

2-15-1-2- مطالعات اسکات و دیویس                                                                                           89

2-15-1-3- مطالعات آرتور چنگ هیوسی چن                                                                                   89

2-15-1-4- مطالعات کاپفرر                                                                                                        91

2-15-1-5- دیدگاه ناکس                                                                                                           91

2-15-1-6- دیدگاه کلر و لمن                                                                                                      92

2-15-1-7- دیدگاه گوین و گوین                                                                                                  94

2-15-1-8- دیدگاه فلور                                                                                                             95

2-15-1-9- دیدگاه ساگار                                                                                                           98

2-15-1-10- مطالعات استین کیم و دل و لوویر و ریچارد                                                                     99

2-15-1-11- مطالعات یو، پارک و مکلینز                                                                                        99

2-15-1-12- مطالعات جونز                                                                                                      100

2-15-1-13- مطالعات بک استروم و جوهانسون                                                                              100

2-15-1-14- مطالعات برمن و ایوانز                                                                                             102

2-15-1-15- مطالعات یو، پارک و مکلینز                                                                                      107

2-15-1-16- مطالعات سئو و لی                                                                                                 108

2-15-1-17- مطالعات آرچ وودساید و مارتین والسر                                                                          109

2-15-1-18- مطالعات لیچنیگ، ورتفگر و جیگمولر                                                                           109

2-15-2- پیشینه داخلی                                                                                                           110

2-16- نتیجه گیری                                                                                                                113

فصل سوم

3-1- مقدمه                                                                                                                          115

3-2- روش تحقیق                                                                                                                  115

3-2-1- طبقه بندی انواع هدف بر مبنای هدف                                                                                 116

3-2-2- طبقه بندی انواع هدف بر حسب روش                                                                                 116

3-3- مدل تحقیق                                                                                                                   117

3-4- جامعه آماری                                                                                                                  119

3-5- نمونه آماری                                                                                                                   119

3-6- روش گردآوری داده ها                                                                                                      120

3-7- روایی و پایایی تحقیق                                                                                                        123

3-7-1- بررسی روایی پرسشنامه                                                                                                  123

3-7-2- سنجش پایایی پرسشنامه                                                                                                123

3-8- روش تحلیل داده ها                                                                                                         125

3-9- خلاصه                                                                                                                         126

فصل چهارم

4-1- مقدمه                                                                                                                          128

4-2- آمار توصیفی                                                                                                                  129

4-2-1- تعداد مراجعه                                                                                                              129

4-2-2- سن                                                                                                                         130

4-2-3- درآمد                                                                                                                       132

4-2-4- تحصیلات                                                                                                                  133

4-2-5- متغیرهای تحقیق                                                                                                         135

4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها                                                                                 136

4-3-1- آزمون همبستگی پیرسون                                                                                               136

4-3-2- آزمون فرضیه های تحقیق                                                                                               138

4-3-2-1- سوال فرعی اول                                                                                                        139

4-3-2-2- سوال فرعی دوم                                                                                                       140

4-3-2-3- سوال فرعی سوم                                                                                                      141

4-3-2-4- سوال فرعی چهارم                                                                                                    142

4-3-2-5- سوال فرعی پنجم                                                                                                     143

4-3-2-6- سوال فرعی ششم                                                                                                     144

4-3-2-7- سوال فرعی هفتم                                                                                                     145

4-3-2-8- سوال اصلی                                                                                                             146

4-3-3- برازش کلی مدل                                                                                                          146

4-4- سایر یافته های تحقیق                                                                                                      147

4-4-1- آزمون ANOVA (تحلیل واریانس یک طرفه)                                                                        147

فصل پنجم

5-1- مقدمه                                                                                                                          168

5-2- خلاصه تحقیق                                                                                                                168

5-3- تحلیل یافته های پژوهش                                                                                                  169

5-4- محدودیت های تحقیق                                                                                                      177

5-5- پیشنهادات مدیران                                                                                                          177

5-6- پیشنهادات جهت تحقیقات آینده                                                                                         179

الف- منابع فارسی                                                                                                                   181

ب- منابع لاتین                                                                                                                      183

ج- پیوست ها                                                                                                                        187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- عناصر ساخت نام تجاری شرکت                                                                                    41

نمودار 2-2- شش قرارداد ساخت نام تجاری شرکت                                                                            42

نمودار 2-3- شش ضلعی نام تجاری                                                                                               44

نمودار 2-4- وظایف رهبری نام تجاری                                                                                            46

نمودار 2-5- فرایندهای مدیریت دارایی نام تجاری                                                                               50

نمودار 2-6- ویژگی های جایگاه یابی                                                                                              98

نمودار 2-7- عوامل موثر بر جایگاه یابی نام تجاری                                                                              99

نمودار 2-8- جنبه های اساسی کسب و کار از دیدگاه خرده فروشان                                                        101

نمودار 2-9- تاثیر ویژگی های مغازه بر احساسات درون فروشگاهی و نگرش                                              108

نمودار 4-1- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تعداد مراجعه                                                    130

نمودار 4-2- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن                                                               131

نمودار 4-3- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد                                                            133

نمودار 4-4- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات                                                        134

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...