۴-۵-گفتار چهارم : حقوق شاهد در هنگام تنظیم صورتجلسه. ۱۰۰۴-۶-گفتار پنجم : تحقیق و بازجویی از شهود. ۱۰۱
۴-۷-گفتار ششم : ممنوعیت اجبار شاهد به ادای سوگند. ۱۰۳
۴-۸-گفتار هفتم : حق سکوت. ۱۰۳
۴-۹-گفتار هشتم : جابجا شدن عنوان شاهد و متهم. ۱۰۴
۴-۱۰-گفتار نهم : حفظ هویت شاهدان. ۱۰۵
۴-۱۱-گفتار دهم : امنیت شاهد. ۱۰۷
۴-۱۲-گفتار یازدهم : حمایت روانی از شاهد. ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۲
۵-۲- مبحث دوم : پیشنهادت. ۱۱۷
منابع و ماخذ. ۱۱۹
چکیده

یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب ورسیدن  به جامعه ی  مطلوب  تامین امنیت  در تمام  سطوح وابعاد آن است، یکی از مهمترین  ابعاد  در تامین  امنیت  همه جانبه  در جامعه  امنیت قضایی افراد است. مسلماً جامعه ای  یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله ای  متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی  که دارد در کنار پیشرفت  ها – ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت  تکامل خود داراست  آبستن اعمال  مجرمانه ای است  که ناگزیر  به تحمل آنهاست به هر تقدیری افرادی در جامعه هستند که در معرض بزه دیدگی، اتهام وشهادت قرار دارند وبر این اساس ممکن است تعدیات مجریان قانون و ضابطین دادگستری 

حقوق مشروعه آنها را مورد تعرض قراردهد.  پس بایستی با مکانیسم های امنیت قضایی و حمایت از حقوق این افراد تامین گردد.

بدون تردید استقرار نظام دادگستری  شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی باشد و از سویی ضابط به سبب تعامل مستقیم با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و از سوی دیگر استفاده از ضابطین دادگستری مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی و مسئولیت آنها در حمایت از بزه دیدگان مثل حق داشتن  مشاوره احساس همدردی  پلیس با آنان – حق دسترسی  سریع به پلیس- رسیدگی  عادلانه  و مناسب  در زمان معقول – آگاهی  از حقوق و حق دسترسی به پرونده – حفاظت از بزه دیده  در برابر خطر – حفاظت از بزه دیده در رویارویی  با متهم و . . .  و مسئولیت آنها در حمایت از متهمین مثل ثبت هویت متهمین، حق سکوت متهم در بازجویی، انجام پرسش های ممیز و روشن از متهم، ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل و . و مسئولیت آنها در حمایت از شهود و مطلعین  مثل حمایت از شهود و مطلع در مقابل مجرم – برقراری امنیت و اعتماد خاطر آنها، مصونیت شاهد، حق السکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند و . . . می تواند از جمله مواردی باشد که بایسیت مورد اهتمام قرارگیرد .واژگان کلیدی
ضابطین دادگستری- حقوق بزه دیدگان- حقوق متهمین – حقوق شهود و مطلعین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...