میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 73
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 73
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 74
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 74آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 75
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 76
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 76
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 77
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 77
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 78
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 79
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 79
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 80
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 80
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 81
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 82آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 82
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 83
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 83
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 84
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 85
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 85
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 86
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 86
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 87
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 88
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 88
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 89
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی 90
آزمون ضرایب خط رگرسیونی 90
 

: کلیات پژوهش
 

مقدمه
امروزه سازمان‏ها با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، به این واقعیت پی برده‏اند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند. لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کرد. گرچه بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید بودند ولی در دیدگاه امروز، بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن و استمرار در تلاش. امروزه متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه‏ای پیدا کرده و رشد دادن مشتری یعنی توجه به رضایت‏مندی، ارتباط موثر با وی و سنجش کیفیت از دیدگاه وی که باعث می‏شود مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند. لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای سازمان‏ها سرمایه به شمار می‏روند (تقی زاده، 1390).
در بازاریابی مصرف کننده، برندها غالباً نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادهای رقابتی بوده‏اند، به طوری که در موفقیت سازمان‏ها می‏توانند حیاتی باشند. لذا بسیار مهم است که مدیریت برندها به صورت استراتژیک انجام گردد (فراهانی، 1392). 

بیان مسأله
یک برند قوی می‏تواند ارزشمندترین دارایی یک موسسه تجاری محسوب شود، زیرا باعث می‏شود سازمان حاشیه سود بیشتر، کانال‏های همکاری بهتر و هم چنین مزایای دیگر را به دست آورد (یوو و همکاران، 2001). به همین دلیل ارزش ویژه برند از سال 1980 تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد. ارزش ویژه برند تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده‏ای است که یک 

ادامه خواندن

سایت های دیگر :