تقدیم به: ‌ه

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق.. 5

جستار اول؛ پرسش اصلی.. 5

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی.. 5

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق.. 5

جستار اول؛ فرضیه اصلی.. 5

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی.. 6

گفتار چهارم؛ پیشینه تحقیق.. 6

جستار اول؛ پیشینه داخلی.. 6

جستار دوم؛ پیشینه خارجی.. 16

گفتار پنجم؛ مشکلات و موانع تحقیق.. 17

گفتار ششم؛ سازمان‌دهی تحقیق.. 18

فصل دوم. 19

مفهوم شناسی حقوق گردشگری.. 19

گفتار اول؛ تعریف گردشگری و گردشگر. 20

گفتار دوم؛ تاریخچه گردشگری.. 25

گفتار سوم؛ وضعیت و جایگاه گردشگری در نظام حقوقی مالزی.. 29

گفتار چهارم؛ کد جهانی اخلاق گردشگری.. 33

گفتار پنجم؛ رابطه گردشگری و حقوق شهروندی.. 42

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. 53

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی.. 56

جستار اول؛ کرامت انسانی.. 56

جستار دوم؛ عدالت… 81

جستار سوم؛ وفا به عهد. 83

جستار چهارم؛ دعوت… 85

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… 88

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. 89

فصل سوم. 107

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. 107

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. 108

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. 108

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی.. 108

جستار سوم؛ وسعت… 109

جستار چهارم؛ لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. 109

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. 122

جستار اول؛ قانون مدنی.. 126

 

 

برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...