پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد .۱۴۱

ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل ۱۴۴

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ۱۴۶

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی ۱۴۶

۱ـ مفهوم داوری بین المللی .۱۴۷

۲ـ تاریخچه داوری های بین المللی .۱۴۹

۳ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی ۱۵۱

۴ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی .۱۵۳

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی .۱۵۵

۱ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی .۱۵۵

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۲ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی .۱۵۶

۳ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل .۱۵۷

۴ـ شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ۱۵۹

گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری ۱۶۱

۱ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) ۱۶۲

۲ـ ایکسید ۱۶۳

الف ـ کلیات ایکسید ۱۶۴

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...