فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-4-1- اهداف کلی: 10

1-4-2- اهداف اختصاصی: 10

1-5- فرضیات تحقیق. 10

1-6- متغییرها 11

1-6-1- تعاریف مفهومی. 11

1-6-2- تعاریف عملیاتی. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 14

2-2- مبانی نظری تحقیق. 14

2-2-1- تعاریف ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2- تاریخچه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-3- مبنای زیستی ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-4- اثرات ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-5- سه عنصر اصلی ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-6- ذهن آگاهی و روان درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-7- ذهن آگاهی در ورزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-8- ذهن آگاهی و عملکرد ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-9- تفاوت­های بنیادی تمرین مهارت­های روانشناسی سنتی………………………………………………………………………………………… 27

2-2-10- مهار فکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-11- نظریه پردازش وارونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-12- نظریه پردازش وارونه و ذهن آگاهی………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-2-13- مفهوم یادگیری خودکنترل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-2-14- مفهوم بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-15- کارکردهای بازخورد افزوده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-16- فرضیه هدایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-17- مفهوم بازخورد خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-18- دلایل احتمالی در رابطه با فواید خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………… 39

2-3- پیشینه و ادبیات تحقیق. 41

2-4- جمع بندی.. 45

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- قلمرو تحقیق. 47

3-3-1- قلمرو زمانی. 47

3-3-2- قلمرو مکانی. 47

3-4- جامعه آماری.. 48

3-5- نمونه و روش نمونه گیری .. 48

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات.. 48

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 51

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها 51

 

فصل چهارم: یافته ها

4-1- مقدمه. 54

4-2-1- بررسی توصیفی داده­ ها 55

4-2-2- بررسی استنباطی داده­ ها 55

4-2-3- بررسی نرمالیتی داده­ ها 56

4-3- بررسی فرضیات تحقیق. 56

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 89

5-2- خلاصه تحقیق. 90

5-3- یافته­ های تحقیق………………………………………………………………………….. 91

5-4- بحث و نتیجه گیری.. 94

5-5- جمع­بندی.. 99

5-6- محدودیت­های تحقیق. 101

5-7- پیشنهادات کاربردی.. 101

5-8- پیشنهادات پژوهشی. 102

منابع فارسی: 103

منابع انگلیسی: 103

Abstract: 118

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار (1-4): خطای آزمودنی­های دو گروه طی چهار مرحله. 59

نمودار (2-4): خطای آزمودنی­های دو گروه در مرحله اکتساب… 61

نمودار (3-4): خطای آزمودنی­های دو گروه در مرحله یادداری.. 63

نمودار (4-4): خطای آزمودنی­های دو گروه در مرحله انتقال.. 65

نمودار (5-4): خطای آزمودنی­های دو گروه طی چهار مرحله. 67

نمودار (6-4): خطای آزمودنی­های چهار گروه طی چهار مرحله.. 71

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...