تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت ریسک  بر تعهد بیمه گر می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد  شاغل، در بیمه ایران به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر ، از طریق جدول کرجسی و مورگان 217 نفر تخمین زده شد که به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری داده ها صورت می گیرد. همچنین تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی ، هدف، ابزار گردآوری و اطلاعات و داده ها، شیوه انتخاب و دستیابی به جامعه آماری و آزمودنی ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ریسک دارای 15 گویه در طیف 5 درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) و هم چنین پرسشنامه بیمه تعهدی درک شده دارای 15 گویه در طیف(کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملا مخالف استفاده شده است. برای آزمون فرضیات این تحقیق روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون t با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده می شود. نتایج آزمون فرضیه ها  بیان می کنند که رابطه مستقیم بین فرضیه ها وجود دارد.  یعنی مدیریت ریسک  بر بیمه تعهدی درک شده تاثیر معناداری دارد.

کلید واژه ها : مدیریت ریسک – تعهد بیمه گر- شرکت بیمه ایران

 

 

فهرست مطالب

1-1-مقدمه 2

1-2. بیان مسأله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1- 4. اهداف تحقیق. 7

1-5. فرضیات تحقیق. 8

1-6. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 8

1-6-2.تعریف عملیاتی.. 9

1-7. قلمرو تحقیق: 9

1-8. جامعه آماری.. 10

1-9. نمونه آماری.. 10

1-10.مدل تحقیق: 11

فصل دوم. 12

مطالعات نظری.. 12

و پیشینه تحقیق. 12

2-1. مقدمه. 13

2-2. رویدادها؛ ریسکها و فرصتها 15

2-3. تعریف ریسک… 15

2-4. تفاوت بین ریسک و فرصت.. 16

2-5. انواع مختلف ریسک… 16

ریسک سوداگرانه. 17
ریسک خطرناک.. 18
ریسک استراتژیک… 19
ریسک عملیاتی.. 20
2-6. عناصر اصلی ریسک… 23

2-7. مدیریت ریسک… 25

2-8. مدیریت ریسک ناملموس… 27

2-9. پارادایم مدیریت ریسک… 28

2-10. وظایف پیوسته در مدیریت ریسک… 29

2-11. استراتژی‌های مدیریت ریسک… 30

2-12. فلسفه مدیریت ریسک… 32

مفاهیم مدیریت ریسک را می توانیم در در سه گروه خلاصه کنیم  :. 34

2-13. اجزای مدیریت ریسک… 37

2-14. اهداف مدیریت ریسک: 38

2-16. عناوین و مشخصه‌ های مدیر ریسک… 39

ریسک‌های نیروی انسانی: 40

2-17. رابطه بیمه و مدیریت ریسک… 41

2-18. تعریف بیمه. 42

2-19. مفهوم ریسک در بیمه. 42

2-20. معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه گران. 43

2-21. رابطه بین مدیریت ریسک و بیمه. 43

2-22. ماهیت ریسک‌های بیمه پذیر. 44

2-23. تقسیم بندی خطر. 47

یک تقسیم بندی دیگر از ریسک… 48

نوعی دیگر از تقسیم بندی ریسک… 48

2-24. ویژگی خطر. 49

2-25.  ریسک در بیمه : 52

2-26. روش مقابله با خطر یا روش های اداره کردن یا مدیریت ریسک : 53

2-27. خنثی سازی ریسک : 54

2-28. چرخه ریسک: 55

2-29. ترکیب بیمه ایران : 56

2-30. بیمه اتکائی و مدیریت ریسک: 60

2-31. اهمیت بیمه اتکائی: 60

2-32. پیشینه تحقیق. 63

فصل سوم. 69

روششناسی تحقیق. 69

3-1. مقدمه. 70

3-2. روش تحقیق. 70

3-3. جامعه آماری.. 71

3-4. نمونه آماری.. 71

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 72

3-6. روایی و پایایی.. 73

3-7 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 75

3-8. خلاصه فصل. 75

فصل چهارم. 76

تجزیه و تحلیل داده ها 76

1-4-مقدمه. 77

2-4-آمار جمعیت شناختی.. 78

1-2-4-جنسیت.. 78

2-2-4-سطح تحصیلات.. 79

3-2-4-سن.. 80

4-2-4- تاهل. 81

3-4-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 82

4-4-بررسی فرضیات تحقیق. 84

5-4-سایر تحلیل ها: 89

فصل پنجم. 92

نتیجه گیری و پیشنهاد. 92

1-5- مقدمه. 93

2-5- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 93

3-5- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. 94

4-5- پیشنهادات تحقیق. 96

5-5-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 97

6-5- محدودیت های تحقیق. 97

منابع: 99

پیوست ها 102

 

فهرست جداول

جدول 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78

جدول 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 79

جدول 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 80

جدول 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل. 81

جدول 5-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها 82

جدول 6-4- آزمون تی متغیرها 83

جدول 7-4- آزمون رگرسیون فرضیه اول. 84

جدول 8-4- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. 85

جدول 9-4- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. 86

جدول 10-4- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. 87

جدول 11-4- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی.. 88

جدول 12-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های مردان و زنان. 89

جدول 13-4- آزمون تی مستقل در گروه های مردان و زنان. 89

جدول 14-4- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های متاهل و مجرد. 90

جدول 15-4- آزمون تی مستقل در گروه های متاهل و مجرد. 91

 

فهرست اشکال

شکل1-1.مدل مفهومی پژوهش (سان کیاگزانگ،2010) 11

شکل 2-1.ریسک سوداگرانه و خطرناک.. 17

شکل 2-3. انواع ریسک و میزان اولویت در رسیدگی.. 27

شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. 78

شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. 79

شکل 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. 80

شکل 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل. 81

شکل 5-4- شاخص های مرکزی متغیرها 83

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1 – 1. مقدمه

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است. اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).

در حال حاضر، صنعت بیمه یکی از صنایع بزرگ در جهان به شمار رفته که وابستگی های متقابل زیادی با دیگر صنایع دارد. اما این صنعت امروزه با فشار فزاینده رقبایی چون بانک ها و دیگر نهادهای مالی که وارد این عرصه شده و خدمات مالی جایگزین بیمه سنتی ارائه می کنند نیز مواجه شده است. از طرف دیگر، شرکت های بزرگ بدون اینکه نیاز به واسطه گری بیمه گران سنتی داشته باشند، دسترسی مستقیم بیشتری به بازارهای سرمایه پیدا کرده اند. این امر مزیت دسترسی به منابع عظیم مالی را که از ویژگیهای شرکتهای بیمه می باشد، کمرنگ تر می سازد(زارعی،1388).

مدیریت ریسک در حقیقت یک جزء کلیدی در سیستم های کارآمد مدیریت است؛ یک روش سیستماتیک تشخیص خطرات و ارزیابی ریسک ها برای فراهم آوردن اطلاعات جهت اتخاذ یک تصمیم مناسب در مواقع مورد نیاز برای اندازه گیری و انجام اقدامات کاهش ریسک است.

ازجمله اهداف مدیریت ریسک می توان(بقاء ، صرفه جویی، ایجاد سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطرای و ثبات عایدات یا درآمدها را ذکر نمود. شرکت های بیمه گر، ضمن آنکه درصدد راهبری فرآیندهای قیمت گذاری، مدیریت دارایی و بدهی و بازاریابی خود، حول محور تحلیل ریسک جامع می باشند؛به دنبال آن هستند تا به جای تدبیر ساده انگارانه مهار هزینه های غیرخسارات، استراتژی های خود را بر مبنای ریسک جامع طراحی کرده و به کار بندد. ریسک جامع یک شرکت بیمه گر، شامل ریسک هایی ازقبیل فرآیند فروش بیمه ها و رسیدگی به موارد ا

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...