آمد:

ابعاد تفکر نقاد عبارتند از: تفکر نقاد در مقام آموزش و یادگیری، تفکر نقاد در مقام پالایش اندیشه‌ها، تفکر نقاد در مقام ارزیابی اقدامات و تفکر نقاد در مقام پژوهش و حل مساله.

همچنین عوامل زیر در ایجاد تفکر نقاد در دانشکده مرجع شناسایی گردیدند:

استاد، فرهنگ، برنامه درسی، دانشجو، امکانات آموزشی- پژوهشی و مدیریت دانشکده. که در این میان استاد، بیشترین فراوانی داده‌ها را به خود اختصاص داده و به عنوان مهمترین عامل ایجادکننده تفکر نقاد در دانشکده مرجع مورد بررسی قرار گرفت.

واژگان کلیدی: تفکر، تفکر نقاد، مرجعیت علمی، دانشکده مرجع

 

فهرست

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1)………. بیان مسئله  و سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………2

1-2)………. اهمیت و هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3)………. سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4)………. فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5)………. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5-1) ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-2) قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی) ………………………………………………………………………………………..6

1-6)………. واژگان کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7

1-7)………. فصل‌بندی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: ادبیات موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….8

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1) گفتار اول: تفکر.. ………………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-1-1) ضرورت اندیشیدن از دیدگاه قرآن و روایات.…………………………………………………….……………………..10

2-1-1-1) آیات………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-1-2) روایات……………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2) اصل تفکر در تربیت اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-3) راه و حقیقت تفکر………………………………………………………………………………………………………………..17

2-1-4) مجارى تفکر از نگاه قرآن………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-5) انواع تفکر………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-1-6) تفکر و خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………..23

2-1-7) تفکر به عنوان یک مهارت……………………………………………………………………………………………………….24

2-1-7-1) تله هوش…………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1-7-2) تمرین………………………………………………………………………………………………………………………26

2-1-8) آموزش تفکر، ضرورت دنیای متغیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-9) ادراک………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-10) اطلاعات و تفکر.. 28

2-1-11) ویژگی‌های ذهنی متفکر.. 28

2-1-12) دسته‌بندی متفکران.. 29

2-1-13) تفکر پرورش یافته.. 29

2-2)  گفتار دوم: تفکر نقاد.. 32

2-2-1) مبانی دینی نقد.. 32

2-2-2) معنا و مفهوم تفکر نقاد (چیستی).. 34

2-2-2-1) مفهوم تفکر نقاد. 34

2-2-2-2) تعریف تفکر نقاد. 35

2-2-3) ضرورت و اهمیت تفکر نقاد (چرایی).. 38

2-2-4) مقایسه تفکر عادی و تفکر نقاد.. 40

2-2-5) ویژگی‌های تفکر نقاد.. 42

2-2-6) ویژگی‌های متفکر نقاد.. 43

2-2-7) موانع پیش‌روی تفکر نقاد.. 46

2-2-8) معیارهای اساسی تفکر نقاد.. 48

2-2-9) عناصر تفکر نقاد.. 52

2-2-10) آموزش تفکر نقاد.. 54

2-2-11) فنون تفکر نقاد.. 57

2-3) گفتار سوم: دانشکده مرجع.. 60

2-3-1) مفهوم مرجع.. 60

2-3-2) ویژگی‌های مرجع.. 60

2-3-3) مرجعیت علمی.. 61

2-3-3-1) سطوح مرجعیت. 62

2-3-3-2) محور‌های مرجعیت علمی. 63

2-3-4) دانشکده مرجع علمی.. 65

2-4) گفتار چهارم: تفکر نقاد در نظام آموزش عالی.. 72

2-4-1) جایگاه تفکر نقاد در نظام آموزش عالی.. 72

2-4-2) چهارچوبی برای تفکر نقاد در دانشگاه .. 73

79……………………………………………. ………………………………………………………… ……  فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………… 80

3-1) جهت‌گیری پژوهش.. 80

3-2) مبانی فلسفی پژوهش.. 81

3-3) رویکرد پژوهش…. 83

3-4) استراتژی‌های پژوهش کیفی.. 83

3-4-1) تعریف روش تحلیل مضمون.. 84

3-4-2) شبکه مضامین.. 85

3-4-3) فرایند گام به گام تحلیل مضمون.. 86

3-4-3-1) آشنا شدن با داده‌ها. 87

3-4-3-2) ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری. 87

3-4-3-3) جستجو و شناسایی مضامین. 89

3-4-3-4) ترسیم شبکه مضامین. 90

3-4-3-5) تحلیل شبکه مضامین. 91

3-4-3-6) تدوین گزارش. 92

3-5) اهداف پژوهش….. 93

3-6) افق زمانی پژوهش.. 94

3-7) شیوه گردآوری داده‌ها..

 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...