دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش فقه وحقوق اسلامی

عنوان

تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

استاد راهنما

دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور

دکتر احمدرضا بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2

الف}بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب}سؤلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3

ج}فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3

د}اهداف وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………………..3

ه}روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………3

و}معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فلسفه حرمت زنا…………………………………………………………………………………………………………………………4

فصل اول:اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حدپس ازصدورحکم

1-1-واژه شناسی واقسام حدزنا…………………………………………………………………………………………………….7

1-1-1-واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-1-1-1-حد…………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-1-1-2-جرم……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1-3-زنا………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2-انواع حدزناوراههای اثبات آن……………………………………………………………………………………………14

1-1-2-1-حدقتل ومواردآن…………………………………………………………………………………………………………23

1-1-2-2-حد رجم ومواردآن…………………………………………………………………………………………………..25

1-1-2-3-حد جلد ومواردآن………………………………………………………………………………………………..28

1-1-2-4-سایرمجازاتهای حدی برای زنا………………………………………………………………………………………29

1-2-امکان سقوط حد زنا پس ازصدورحکم…………………………………………………………………………..31

1-2-1-سقوط به سبب توبه پس ازصدورحکم………………………………………………………………………………31

1-2-2-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار………………………………………………………………………………………..45

1-2-2-1-سقوط به سبب عوارض دیگر………………………………………………………………………………………48

1-2-2-1-1-عفومحکوم …………………………………………………………………………………………………………..48

1-2-2-1-2-فرارحین مجازات……………………………………………………………………………………………….50

1-2-2-1-3-فرارشهود………………………………………………………………………………………………………….50

1-2-2-1-4-اسلام آوردن مجرم……………………………………………………………………………………………..51

1-2-2-1-5-گذشت بزه دیده…………………………………………………………………………………………………51

فصل دوم:کیفیت اجرای حدرجم وجلد

2-1-افرادواجدصلاحیت اجرا………………………………………………………………………………………………….54

2-1-1-روایات وارده…………………………………………………………………………………………………………….55

2-1-2-فتاوی فقها………………………………………………………………………………………………………………..58

2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت…………………………………………………………………………………..60

2-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا…………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-علنی بودن………………………………………………………………………………………………………………..61

2-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین……………………………………………………………………………………………….68

2-3-شرایط اختصاصی حدجلد………………………………………………………………………………………………70

2-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم…………………………………………………………………………………….70

2-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا……………………………………………………………………….71

2-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……………………………………………………………………..71

2-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری……………………………………………………………………………………….72

2-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات………………………………………………………………………..74

2-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………..77

2-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………………………77

2-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………….79

فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا

3-1-کیفیت استیفاء حدقتل……………………………………………………………………………………………………82

3-2-کیفیت استیفاءسایرمجازات های حدی زنا……………………………………………………………………….90

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………93

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….94

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..95

الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………95

ب)منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………….96

ج)پایگاههای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………….97

د)فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………98

ه)قوانین ولوایح…………………………………………………………………………………………………………….98

خ)مقالات……………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………99

چکیده

یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)ٱمده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است کهمی فرمود:{لیس فی الحدودنظرساعه} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.

زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...