نتایج نشان داد، مفاهیم بدست آمده در مقوله علی شامل 10 مورد بود که به دلیل عدم هم جنس بودن نشانه ها، پژوهشگر بدون ایجاد مقوله خاص، به ذکر کلیه مفاهیم حاصل پرداخت. در شرایط زمینه ای 59 نشان متمایز شد که با توجه به نزدیکی موضوعی در 14 مفهوم کلی قرار گرفته و  در ادامه با ترکیب بیشتر آن ها و یافتن روابط مقدماتی بین مفاهیم در 5 مقوله نهایی و بنیادی داخلی (فرهنگ، بینش، بازاریابی، محیط و قدرت های فراسازمانی) شناسایی شدند. همچنین شرایط مداخله گر در این تحقیق شامل 5 حیطه کلی عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل حقوقی و مدیریت و عوامل سیاسی بودند که تحت مقوله کلی با نام محیط کلان نام گذاری گردیدند.  در ادامه راهبردهای شناسایی شده در 8 حیطه که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی مدیریت ارتباط شامل شناخت و آگاهی طرفین، نگاه بیرونی، نیروی انسانی، فرهنگ سازی سازمانی، تفکرات طرفین، واحد متولی / مدیریت یکپارچه، قوانین و مقررات و بازاریابی شناسایی شدند. در نهایت نیز پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل: توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زیر ساختی، توسعه بین المللی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فناوری و توسعه سیاسی می باشد که تا حدود زیادی منطبق راهبردها نیز هستند.

با عنایت به نتایج فوق، وجود پیوند پایدار و نظام‌مند و همکاری دراز مدت و مستمر بین دو طرف مستلزم برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر همکاری کلیه ذینفعان است. از این طریق است که در محیط متلاطم و دائماً در حال تغییر کنونی مزیت رقابتی پایدار برای دانشگاه و صنعت فراهم می‌گردد. بی‌تردید فقدان چشم انداز و تفکر راهبردی در برنامه ریزی برای همکاری دانشگاه و صنعت آن را از توانمندی خود باز می‌دارد و به جای استفاده از فرصت، فرصتها را به مسئله تبدیل می‌کند.

واژه های کلیدی: ارتباط دانشگاه و صنعت، صنعت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و بخش خدمات ورزش

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول:طرح پژوهش

1.1مقدمه. 1

2.1بیان مسأله. 3

3.1ضرورت و اهمیت پژوهش… 10

4.1  اهداف پژوهش… 14

الف) هدف کلی. 14

ب) اهداف اختصاصی. 14

5.1سوالات پژوهش… 15

الف) سوال کلی. 15

ب) سوالات  اختصاصی. 15

6.1محدودیت های پژوهش… 15

الف – محدودیت های در کنترل پژوهشگر 15

ب- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر 16

7.1پیش فرض های پژوهش… 16

8.1تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 16

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری.. 22

1.2صنعت.. 22

2.2صنعت ورزش… 23

3.2دانشگاه                                                                                                                                       

4.2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. 25

5.2 ماهیت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. 25

6.2 ارتباط و همکاری صنعت با دانشگاه 29

7.2 تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه 30

1.7.2  الف) تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در چند کشور منتخب.. 30

2.7.2 ب) تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران. 33

2-8 اهداف ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای مورد مطالعه. 35

9.2 انواع ارتباطات (تعاملات) صنعت با دانشگاه 36

10.2 طرح های ارتباط صنعت با دانشگاه 38

2-11 مولفه های ارتباط صنعت با دانشگاه 40

2-11-1 مراکز رشد(انکوباتور) 40

2-11-1-1 انواع انکوباتور 40

2-11-2 پارکهای علمی و فناوری.. 41

2-11-3 شرکت های دانش بنیان. 42

2-11-3-1 انواع شرکت‌های دانش‌بنیان. 42

2-11-3-2 اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان. 42

2-11-4 دفاتر تحقیق و توسعه (دفاتر ارتباط با صنعت) 43

2-11-5 کارآفرینی. 44

2-11-6 کارآموزی.. 45

2-11-7 تفاهم نامه های همکاری مشترک.. 46

2-11-8 اسپین-آف.. 47

2-12 وضعیت تحقیق و توسعه در بخش ورزش کشور 48

2-12-1 سازمان‌های پژوهشی ورزشی. 49

2-12-2 منابع انسانی پژوهشی ورزش… 49

2-12-3 منابع مالی پژوهشی. 51

2-12-4 مقالات علمی ورزشی. 51

2-12-5 کمیت پژوهش های ورزشی. 52

2-13 نهادهای متولی پژوهش در علوم ورزشی کشور 52

2-13-1 دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور 52

2-13-2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. 54

2-13-3 دفتر تحقیقات و توسعه تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش… 55

2-13-4 کمیته ملی المپیک… 56

2-14 پیشینه تحقیقات.. 58

2-15 جمع بندی.. 65

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1روش پژوهش… 69

3-2روند کلی اجرای پژوهش… 71

3-3 چرا از روش پژوهش‌ کیفی برای تحقیق حاضر استفاده گردید؟. 71

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 74

3-5 ابزار و روش جمع آوری داده ها 76

3-6 روایی و پایایی. 76

3-7 روش تجزیه و تحلیل و چگونگی ثبت داده‌ها 79

3-8 کدگذاری باز، محوری و انتخابی. 79

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1.4 بخش اول (آمار  توصیفی مشارکت کنندگان) 83

2.4 بخش دوم (نتایج مصاحبه مشارکت کنندگان) 85

نتایج کد گذاری باز 85

نتایج کد گذاری محوری.. 89

شرایط علی. 89

شرایط زمینه ای.. 90

شرایط مداخله گر. 94

راهبردها 96

پیامدها 101

کد گذاری انتخابی. 104

فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...