گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی 96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی        114گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی    117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی . 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم. 135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 136الف) مفهوم مجازات 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران. 138

فهرست                                                                                          د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی. 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی. 147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 153
الف) تخفیف مجازات. 153
ب) تشدید مجازات. 154
ج) تبدیل مجازات 156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی. 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوه حل اختلاف در صلاحیت        159گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت 161
نتیجه گیری      176
منابع و مآخذ. 179
نمودار آماری. 183

مقدمه

ادامه خواندن

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...