عنوان
صفحه
مقدمه
1
         طرح مسأله
1
         سؤال اصلی تحقیق
2
         سؤالات فرعی تحقیق
2
         فرضیه‌ها
2
         ضرورت تحقیق
3
         پیشینه‌ی تحقیق
4
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
4
         روش و ساختار تحقیق
5
فصل اول: كلیات
 
1-1-   بازشناسی مفاهیم اصلی
7
        1-1-1- اجاره
7
                 الف) اجاره در لغت
8
                ب) اجاره در اصطلاح
9
        1-1-2- اجیر
12
        1-1-3- مستأجر
13
1-2-        انواع اجاره
13
       1-2-1- اجاره­ی اشیاء
13
       1-2-2- اجاره­ی حیوان
14
       1-2-3- اجاره­ی انسان (اشخاص)
14
      1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص
15
               الف) تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص
15
              ب) ثمره­ی تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص
18
      1-2-3-2- اقسام اجاره­ی اشخاص
19
              1-2-3-2-1- اجاره­ی خدمه و كارگران
20
  الف) اجیر خاص
20
  ب) اجیر عام (مطلق)
22
             1-2-3-2-2- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل
23
1-3-­ اركان اجاره­ی اشخاص
24
        1-3-1- متعاقدین
24
        1-3-2- ایجاب و قبول
26
        1-3-3- عوضان (مورد معامله)
26
               1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)
27
                 1-3-3-2- عوض (اجرت)
28
1-4-  مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه
29
       1-4-1- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل
29
       1-4-2- اجاره­ی اشخاص و قرارداد كار
30
               الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار
31
                 ب) فایده­ی تمییز قرارداد كار از مقاطعه كاری
33
       1-4-3- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع
34
       1-4-4- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه
35
       1-4-5- اجاره­ی اشخاص و عقد وكالت
36
1-5- مفاهیم مرتبط
38
        1-5-1- مدعی و منکر
38
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر
39
                 ب)حکم مدعی و منکر
41
        1-5-2- تداعی
42
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر
43
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف
44
                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
 
2-1- اختلافات مربوط به عقد
48
        2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
48
                 الف) اختلاف قبل از انجام كار
49
               ب) اختلاف بعد از انجام كار
50
        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد
53
                 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع
53
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار
55
                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار
56
               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله
59
               2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار
60
       2-1-3- اختلاف در كیفیت عقد
61
               الف) اختلاف قبل از انجام كار
62
               ب) اختلاف بعد از انجام كار
63
       2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد
63
               2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت
64
               2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت
65
                2-1-4-3- قاعده­­ی كلی در اجرای اصل صحت
68
        2-1-5- اختلاف در مدت عقد
69
               2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان
70
                2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین
73
2-2- اختلاف در متعاقدین
76
        2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر
76
        2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر
80
2-3- اختلاف در عوضین
83
       2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)
84
               2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل)
84
                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار
86
                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار
87
                2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل
89
        2-3-2- اختلاف در اجرت
91
               2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت
91
               2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت
92
                2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت
93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید آثار آن
 
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر
96
        3-1-1- اختلاف در انجام عمل
97
               3-1-1-1- تخلف از اصل عمل
97
                      الف) تخلف اجیر از انجام كار بدون تعیین زمان
98
                      ب) تخلف اجیر از انجام كار در مدت مقرر
99
                                 1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب
99
                              2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب
100
               3-1-1-2- تخلف از جزء عمل
100
        3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع كار)
103
        3-1-3- اختلاف در حفظ كالا  تا زمان تحویل به مستأجر
105
               الف) اختلاف در تلف
106
               ب) اختلاف در تعدی و تفریط
106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر
112
       3-2-1- اختلاف در قبض كالا و پذیرش كار
113
       3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت
114
        3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره
116
        3-2-4- اختلاف در هزینه­های مربوط به انجام كار
118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد
 
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره
121
       4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین
122
       4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت
123
       4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت
124
       4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد
124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره
126
       4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار
126
                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار
127
                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام كار
130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره
131
        4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر
133
        4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل
135
               4-3-2-1- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتی موضوع عمل)
136
               4-3-2-2- عدم امكان قانونی و شرعی انجام كار
136
               4-3-2-3- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره
137
                4-3-2-4- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار
138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره
139
        4-4-1- سبب بطلان
140
        4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال
141
                الف) ضمان كار اجیر
141
               ب) عدم ضمان محل عمل
143
نتیجه گیری
145
فهرست منابع
146
 

 

چکیده:

       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پركاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری كرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...