تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………8 1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………8

1-8-3 قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1 مدیریت نقدینگی………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1-1 شاخص­های مدیریت نقدینگی……………………………………………………………………14

2-2-1-2 انگیزه نگهداری موجودی های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف………17

2-2-1-3 مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها………..19

2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………21

2-2-2-1 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………..24

2-2-2-2 ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….25

2-2-2-3 منابع و مصارف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………..26

2-2-2-4 مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….26

2-2-2-5 فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….26

2-2-2-6 مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت: یک چرخه بهینه تبدیل وجه نقد………….29

2-2-2-7 مدیریت سرمایه در گردش، گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت…………………………..29

2-2-2-8 استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده……………………………………………………………31

2-2-2-8-1 استراتژى‌ دارائى‌هاى جارى…………………………………………………………………….31

2-2-2-8-1-1 استراتژى محافظه‌کارانه…………………………………………………………..31

2-2-2-8-1-2 استراتژى‌ جسورانه……………………………………………………………….32 2-2-9-2 استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى …………………………………………………………….32

2-2-2-8-2-1 استراتژى محافظه‌کارانه…………………………………………………………..33

2-2-2-8-2-2 استراتژى جسورانه………………………………………………………………..34

2-2-2-9 سیاست های سرمایه در گردش…………………………………………………………………..35

2-2-2-10 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………36

2-2-2-11 شاخص های عملکرد………………………………………………………………………………37

2-2-2-12 عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش………………………………………………………………38

2-2-2-12-1 مدیریت وجوه نقد…………………………………………………………………..38

2-2-2-12-2 نسبت بدهی……………………………………………………………………………39

2-2-2-12-3 جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………39

2-2-2-12-4 ابزارهای کنترل ریسک…………………………………………………………….40

2-2-2-13 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی………………………………………..41

2-2-2-14 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد………………………………………………….41

2-2-2-15 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد…………………………………….43

2-2-2-16 نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه درگردش……………………………………..43

2-2-2-17 سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………44

2-2-2-18 محدودیتهای مالی ………………………………………………………………………………………………45

2-2-2-18-1 معیارهای سنتی محدودیت مالی………………………………………………………………………..46

2-2-2-18-1-1 اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………….47

2-2-2-18-1-2 عمر شرکت ………………………………………………………………………………………………47

2-2-2-18-1-3  نسبت سود تقسیمی……………………………………………………………………………………47

2-2-2-18-1-4 گروه های تجاری ……………………………………………………………………………………….48

2-2-2-18-2 ذخایر نقدی و محدودینهای مالی ……………………………………………………………………..48

2-2-2-18-2-1 جریان نقدی عملیاتی  ………………………………………………………………………………..49

2-2-2-18-2-2 میزان استفاده از بدهی …………………………………………………………………………………49

2-2-2-18-2-3 فرصت های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………50

2-2-2-18-2-4 سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………..51

2-2-2-18-2-5 اندازه و عمر شرکت …………………………………………………………………………………..51

2-2-2-18-2-6 سود تقسیمی  ……………………………………………………………………………………………51

2-2-2-18-2-7  گروه های تجاری ……………………………………………………………………………………..52

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-1 تحقیقات داخل کشور………………………………………………………………………………………………..52

2-3-2 تحقیقات خارج کشور……………………………………………………………………………………………….54

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….57

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………57

3-3 جدول متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..58

3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………59

3-6 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….60

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….61

3-7-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)………………………………………………………………………………….61

3-7-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده………………………………………………………………………….62

3-7-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………65

3-7-4 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………..66

3-7-5 مدل اثر ثابت (FEM)……………………………………………………………………………………………….67

3-7-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………….69

3-7-7  آزمون ریشه واحد پانل……………………………………………………………………………………………..71

3-7-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا………………………………………………………………………………………….74

3-7-9 آزمون هم جمعی پدرونی…………………………………………………………………………………………..75

3-7-10 آزمون جارک- برا……………………………………………………………………………………………………74

3-7-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)…………………………………………………………………………..77

3-7-12 آزمون t ………………………………………………………………………………………………………………..78

3-7-13 آماره دوربین – واتسن  …………………………………………………………………………………………..78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-3 آزمون ریشه واحد داده­های پانل………………………………………………………………………………………………..86

4-4 معرفی متغیرها و تصریح مدل…………………………………………………………………………………………………..89

4-5-نتایج برآورد مدل……………………………………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-2  نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-3 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-3-1 پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)………………………………………………………………………………….98

پیشنهادهایی برای پژوهش­­های آتی………………………………………………………………………………………………….100

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..100

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….101

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

جدول(3-1) جدول متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….58

جدول(3-2) حذف سیستماتیک ( چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه ) ………………………………………..60

جدول(3-3) خلاصه ویژگیهای اصلی آزمون های ریشه واحد پانل ………………………………………………………74

جدول(4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………….84

جدول(4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………….85

جدول(4-3) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مستقل (آزمون مانایی )………………………………………………..88

جدول(4-4) نتایج آزمونF لیمر  وآزمون هاسمن……………………………………………………………………………….91

جدول(4-5) نتایج مدل اثرات ثابت (مدل 1)……………………………………………………………………………………..92

جدول(4-13)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته……………………………………….. 94

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8

 

 

چکیده:

معمولا شرکت­ها مبالغ قابل توجهی از پرداخت­های کوتاه­مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت­ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت­ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می­باشد و مدیران می­توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت­شان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه ­گذاری می­شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 5 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد. تعداد 90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در بین شرکت­های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت نقدینگی، محدودیت مالی

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...