دل قوی دار .  28
فصل سوم(روش تحقیق)
مقدمه   33
نوع تحقیق از نظرروش تحقیق   34جامعه آماری   34
نمونه آماری .   34
ابزار جمع آوری(کتابخانه ای- میدانی)   35 
پایایی و روایی پرسشنامه .   36
روش های آماری تحلیل داده ها .    36
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده و یافته های تحقیق)مقدمه     38
الف)یافته های توصیفی پژوهش     38ب)یافته های مربوط به فرضیه پژوهش   39
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
نتیجه گیری .   42
محدودیتها    42
پیشنهادات .   43

منابع   44

ادامه خواندن

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...