39
نظر ویلیام جیمز.
40
نظر جرج مید.
41
اجزاء حرمت به خود
41
اهمیت حرمت به خود..
41
شکل‌گیری حرمت به خود
44
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس
45
حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود46
تاثیر حرمت به خود بر زندگی
48
رشد حرمت به خود
48
راه‌های افزایش حرمت به خود
52
بخش سوم: گستره نظری مربوط به پیشرفت تحصیلی
56
تعریف پیشرفت تحصیلی .
57
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی.59
1) مدرسه و نظام آموزش و پرورش.
60
2) عوامل مربوط به خانواده
64
3) وضعیت اجتماعی- اقتصادی
64
ارتباط متغیرها
66
2) پیشینه مطالعاتی
67
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور.
67
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
71
جمع بندی و نتیجه گیری
74
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش
77
جامعه  پژوهش
77
نمونه و روش نمونه گیری
77متغیرها.
78
روش جمع آوری اطلاعات
78
الف)‌ مقیاس کمال‌گرایی
78
ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت
81
ج)مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی .
82
روش گرد آوری داده ها.
82
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
82
فصل چهارم:  یافته های پژوهش
مقدمه.
85
الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش.
85
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
86
الف. فرضیه اصلی.
87
ب. فرضیه های فرعی.
89فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث .
101
نتیجه گیری
107

محدودیت‌ها

ادامه خواندن

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...