تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 6

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-6-2- قلمرو مکانی.. 6

1-6-3- قلمرو زمانی.. 6

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی.. 6

1-7-1- تعاریف نظری.. 6

1-7-1-1- مدیریت نیروی انسانی.. 6

1-7-1-2- نظام جذب مدیریت منابع انسانی.. 7

1-7-1-3- نظام نگهداری نیروی انسانی.. 7

1-7-1-4- ابزارهای تشویقی.. 7

1-7-1-5- ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 7

1-7-1-6- توجه به روابط انسانی.. 8

1-7-1-7- فرهنگ کارآفرینی.. 8

1-7-1-8- مشارکت و کارتیمی.. 8

1-7-1-9- مدیریت و رهبری.. 8

1-7-1-10- انگیزش… 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 9

1-9- خلاصه فصل اول.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- تعریف مدیریت منابع انسانی.. 13

2-3- سیر تکامل مدیریت منابع انسانی.. 13

2-4- ابعاد مدیریت منابع انسانی.. 15

2-5- چرخه مدیریت منابع انسانی.. 16

2-6- نظام جذب مدیریت منابع انسانی.. 18

2-6-1- فرآیند جذب(کارمند یابی) 18

2-6-2- هدف و اهمیت فرآیند جذب.. 18

2-6-3- عوامل مؤ ثر بر جذب.. 19

2-6-3-1- عوامل محیطی.. 19

2-6-3-2- عوامل سازمانی.. 21

2-6-4- جذب سرمایه انسانی.. 23

2-6-5- روش های جذب سرمایه انسانی.. 23

الف) جذب سرمایه انسانی از داخل سازمان.. 23

ب) جذب سرمایه انسانی از خارج سازمان.. 24

2-6-6- نظام نگهداری منابع انسانی.. 25

2-6-6-1- فرآیند نگهداری منابع انسانی.. 26

2-6-6-2- عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی.. 27

2-6-7- ابعاد نظام نگهداری منابع انسانی.. 28

2-6-7-1- بهداشت و ایمنی.. 28

2-6-7-2- بیمه و بازنشستگی.. 29

2-6-7-3- مزایا و خدمات پرسنلی و رفاهی.. 29

2-6-7-4- اثرات رضایت و عدم رضایت از کار در نگهداری منابع انسانی.. 29

2-6-7-5- اثرات جبران خدمات در جهت نگهداری کارکنان.. 30

2-6-7-6- تاثیر جامعه پذیری بر نگهداشت نیروی انسانی.. 30

2-6-7-7- تاثیر بهبود مسیر شغلی بر نگهداری نیروی انسانی.. 31

2-6-7-8- تاثیر ارتباطات بر نگهداری نیروی انسانی.. 31

2-6-8- راهبردهایی برای حفظ منابع انسانی شایسته. 31

2-6-9- مبانی نظری کارآفرینی.. 34

2-6-9-1- کارآفرین.. 35

2-6-9-2- کارآفرینی.. 36

2-6-9-3- سابقه تاریخی کارآفرینی.. 36

2-6-9-4- مفهوم کارآفرینی.. 38

2-6-9-5- ضرورت و اهمیت کارآفرینی.. 41

2-6-9-6- انواع کارآفرینی.. 42

2-6-9-6-1- کارآفرینی فردی (مستقل) 42

2-6-9-6-2- کارآفرینی سازمانی یا درون سازمانی.. 43

2-6-9-6-3- کارآفرینی شرکتی.. 43

2-6-9-6-4- کارآفرینی اجتماعی.. 44

2-6-9-7- ابعاد و مدل های کارآفرینی سازمانی.. 45

2-6-9-8- عوامل سازمانی مؤثر بر ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 47

2-6-9-8-1- حمایت مدیریت عالی.. 47

2-6-9-8-2- فرهنگ سازمانی.. 47

2-6-9-8-3- استراتژی سازمان.. 47

2-6-9-8-4- ساختار سازمانی.. 48

2-6-9-8-5- ارتباطات اثربخش…. 48

2-6-9-8-6- سیستم های سازمانی.. 48

2-6-9-8-7- کنترل و ارزیابی سازمان.. 49

2-6-9-8-8- نهادینه سازی کارآفرینی.. 49

2-7- پیشینه پژوهش…. 50

2-7-1- تحقیقات انجام شده در ایران.. 50

2-7-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 52

2-8- مدل مفهومی تحقیق.. 54

2-9- خلاصه فصل دوم. 56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 57

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش تحقیق.. 58

3-2-1- متغیرهای تحقیق(طراحی مدل) 59

3-3- جامعه آماری پژوهش…. 65

3-4- روش نمونه گیری.. 65

3-5- تعیین حجم نمونه. 65

3-6- ابزار گردآوری داده ها 65

3-7- مقیاس اندازه گیری.. 66

3-8- روایی پرسشنامه. 66

3-9- پایایی پرسشنامه. 67

3-10 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 68

3-11- خلاصه فصل سوم. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 69

4-1- مقدمه. 70

4-2-1- آمار توصیفی.. 71

4-2-1-1- جنسیت… 71

4-2-1-2- وضعیت تأهل.. 71

4-2-1-3- سن.. 72

4-2-1-4- سطح تحصیلات.. 72

4-2-2- آمار استنباطی.. 73

4-2-2-1- آزمون T تک نمونه ای سؤالات تحقیق.. 73

4-2-2-1-1- آزمون فرضیه اول.. 73

4-2-2-1-2- آزمون فرضیه دوم. 74

4-2-2-1-3- آزمون فرضیه سوم. 75

4-2-2-1-4- آزمون فرضیه چهارم. 76

4-2-2-1-5- آزمون فرضیه پنجم. 77

4-2-2-1-6- آزمون فرضیه ششم. 78

4-2-2-1-7- آزمون فرضیه هفتم. 79

4-2-2-1-8- آزمون فرضیه هشتم. 80

4-2-2-2- آزمون فریدمن (اولویت بندی متغیرها) 81

4-3- خلاصه فصل چهارم. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات… 84

5-1- مقدمه. 85

5-2- نتایج حاصل از یافته های پژوهش…. 85

5-2-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 85

5-2-2- نتیجه گیری و تحلیل آمار استنباطی.. 85

5-2-2-1- نتایج مبتنی بر فرضیه اول تحقیق.. 85

5-2-2-2- نتایج مبتنی بر فرضیه دوم تحقیق.. 86

5-2-2-3- نتایج مبتنی بر فرضیه سوم تحقیق.. 86

5-2-2-4- نتایج مبتنی بر فرضیه چهارم تحقیق.. 86

5-2-2-5- نتایج مبتنی بر فرضیه پنجم تحقیق.. 86

5-2-2-6- نتایج مبتنی بر فرضیه ششم تحقیق.. 87

5-2-2-7- نتایج مبتنی بر فرضیه هفتم تحقیق.. 87

5-2-2-8- نتایج مبتنی بر فرضیه هشتم تحقیق.. 87

5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فریدمن.. 87

5-3- بحث در نتایج.. 88

5-4- پیشنهادهای تحقیق براساس یافته های پژوهش…. 88

5-6- محدودیت های تحقیق.. 91

5-7- خلاصه فصل.. 92

منابع و مآخذ.. 93

پیوست ها. 95

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول                                                                                                                      صفحه

جدول 1-1: ابعاد و سوالات پرسشنامه. 9

جدول2-1: توسعه تعریف کارآفرینی.. 42

جدول 2-2: مدل های کارآفرینی سازمانی.. 46

جدول2-6: مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) 55

جدول 3-1: شاخص­های ابزارهای تشویقی.. 60

جدول3-2: شاخص­های ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 60

جدول 3-3: شاخص‌های توجه به روابط انسانی.. 61

جدول3-4: شاخص‌های فرهنگ کارآفرینی.. 61

جدول3-5: شاخص‌های مدیریت منابع انسانی.. 62

جدول3-6: شاخص­های مشارکت و کارتیمی.. 62

جدول3-7: شاخصهای مدیریت و رهبری.. 63

جدول3-8: شاخص­های انگیزش… 63

جدول3-9: شاخص‌های جذب و نگهداری.. 64

جدول3-1: مقیاس اندازه گیری پرسشنامه جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآفرین.. 66

جدول3-2: محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ. 67

جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 71

جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان.. 71

جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 72

جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 73

جدول 4-5: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر ابزارهای تشویقی.. 74

جدول 4-6: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 75

جدول 4-7: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر توجه به روابط انسانی.. 76

جدول 4-8: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر فرهنگ کارآفرینی.. 77

جدول 4-9: نتایج آزمونt  تک نمونه ای متغیر مدیریت منابع انسانی.. 78

جدول 4-10: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر مشارکت و کارتیمی.. 79

جدول 4-11: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر مدیریت و رهبری.. 80

جدول 4-12: نتایج آزمونt  تک نمونه ای متغیر انگیزش… 81

جدول 4-13: آزمون فریدمن.. 81

جدول 4-14: رتبه بندی عوامل مؤثر در جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین.. 82

جدول5-1: راهکارهای اجرایی ابزارهای تشویقی.. 88

جدول5-2: راهکارهای اجرایی ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات.. 89

جدول5-3: راهکارهای اجرایی توجه به روابط انسانی.. 89

جدول5-4: راهکارهای اجرایی فرهنگ کارآفرینی.. 89

جدول5-5: راهکارهای اجرایی مدیریت منابع انسانی.. 90

جدول5-6: راهکارهای اجرایی مشارکت و کارتیمی.. 90

جدول5-7: راهکارهای اجرایی مدیریت و رهبری.. 90

جدول5-8: راهکارهای اجرایی انگیزش… 91

 

                 

فهرست شکل ها

عنوان شکل                                                                                                                       صفحه

شکل2-1: مراحل تحول در تکامل مدیریت منابع انسانی. 14

شکل 2-2: ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی.. 16

شکل2-3: چرخه مدیریت منابع انسانی.. 17

شکل2-4: انواع کارآفرینی فردی.. 43

شکل2-5: انواع کارآفرینی گروهی.. 44

شکل3-1: مدل تحقیق.. 59

 

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
دنیای امروز دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی با ارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می نماید. امروزه بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان ها و در پی آن جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است. شبهاتی در این زمینه وجود دارد که در آینده فناوری جای انسان را می گیرد و نقش آن را کم رنگ تر می سازد، با وجود این، ماشینی شدن کارها تنها تنوع و نوع فعالیت انسان ها تغییر شکل داده و به کار دانش تبدیل می­ کند و به یقین نقش تعیین کننده انسان به عنوان حاکم سازمان همچنان برقرار و مستدام خواهد بود (الوانی، 1386). امروزه نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیرو های شایسته بین سازمان ها رقابت شدیدی صورت بگیرد بنابراین مدیران منابع انسانی در هر سازمانی بایستی فرآیندهای نگهداری این نیروها را به طور سیستماتیک طراحی نمود و در حقیقت آنها باید متفکران استراتژیک باشند و با نگرش کلان به بررسی ورود و خروج افراد، عواقب و هزینه های ازدست کارکنان بپردازند (سلطانی، 1390). مدیریت سازمان پس از جذب و بهسازی نیروی انسانی وظیفه دشوارتری دارد و آن حفظ و نگهداشت منابع انسانی است. در صورتی که سازمانی در فرآیند های جذب و بهسازی نیروی انسانی موفق شود ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید در رسیدن به اهداف خود دچار شکست خواهد شد. این مساله وقتی مهم تر می­شود که نیروهای متخصص و کارآفرین با سازمان همکاری می­ کنند. به طور قطع جذب و نگهداری چنین نیروهایی در سازمان ها یه طور عام و سازمان های واقع شده در مناطق محروم به طور خاص دارای مسایل دشوارتر و حساس تری می­باشند. با توجه به اهمیت جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین، دراین تحقیق زمینه های جذب و نگهداری مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو عواملی که می­توانند جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین را تحت تاثیر قرار دهند مورد بررسی قرار گرفته اند.

1-2- بیان مساله
بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند. انسان هایی که در کالبد سازمان روح می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کند. سازمان ­ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه ادامه­ی فعالیت های آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن آور شدن ساز مان ها و تبدیل آنها به توده ای سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و راهبردی در بقای سازمان کاملا آشکار است. فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی به این معنی که تصمیم به ماندگاری، از یک فرآیند خاصی تبعیت می کند. این فرآیند یک انتخاب منطقی و عقلایی است که در طول خدمت فرد در سازمان صورت می گیرد (میرسپاسی، 1381). نظام نگهداشت منابع انسان

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...