آبادان و خرمشهر را تأمین می‌کند. در این مطالعه ۳۴ نمونه رسوب سطحی برای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین(مولیبدن، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، منگنز، آهن، آرسنیک، کادمیم، آنتیموان، وانادیم، کروم، آلومینیم و جیوه) و ۱۹ نمونه برای مطالعه هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای(PAHs) جمع‌آوری و تجزیه شدند. نتایج ضریب غنی­شدگی نشان می‌دهد که عنصر جیوه نسبت به سایر عناصر غنی‌شدگی زیادی داشته و در سه ایستگاه گمرک خرمشهر، پتروشیمی و پالایشگاه آبادان شدیداً غنی شده است. سایر عناصر به غیر از مس، روی و سرب که در برخی ایستگاه‌‌ها مانند پالایشگاه آبادان و خروجی فاضلاب‌ها غنی‌شدگی متوسط تا بالا دارند غنی‌شدگی قابل توجهی نشان نمی‌دهند. با توجه به شاخص کیفیت رسوب و mERMQ محاسبه شده، ایستگاه پالایشگاه آبادان خطر زیست­شناختی متوسط تا بالایی دارد. آزمون تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای نشان می‌دهد که روند تغییرات غلظت عناصر آهن، آلومینیم، کروم، وانادیم، نیکل، کبالت، آرسنیک و منگنز در طول رودخانه کم و زمین‌زاد هستند و عناصر جیوه، مس، روی و سرب به دلیل منشأ مشترک در پایین دست برخی صنایع خاص و همچنین خروجی فاضلاب‌ها، بیشتر تحت تأثیر فعالیت‌های انسان‌زاد قرار گرفته‌اند. نتایج PAHها نشان می‌دهد غلظت کلی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در گستره ۵۴/۱۱-۱۱۷۷۳۰ میکروگرم بر کیلوگرم با میانگین ۵۵/۷۰۳۴ میکروگرم بر کیلوگرم است. به طورکلی غلظت هر ۱۶ ترکیب هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای و مجموع کل آنها در ایستگاه پالایشگاه آبادان از استانداردهای شاخص کیفیت رسوب(ERL و ERM) بیشتر می‌باشد. همچنین نسبت‌های ایزومری نشان داد ترکیبات PAH در ایستگاه‌های مختلف منطقه مطالعاتی منابع مختلفی دارند.
 کلمات کلیدی: رسوب، حوضه آبریز رودخانه کارون، فلزات سنگین، هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای، شاخص کیفیت رسوب.
 فهرست مطالب
عنوان                                   صفحه
فصل اول: کلیات و مروری بر مطالعات پیشین. ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- زمین شیمی زیست محیطی. ۳
۱-۳- محیط زمین شیمیایی رسوب و ارزیابی زیست محیطی آن ۴
۱-۴- فلزات سنگین. ۶
۱-۴-۱- منابع طبیعی فلزات سنگین ۷
۱-۴-۲- منابع انسان­زاد آلودگی فلزات سنگین ۸
۱-۴-۳- توزیع فلزات سنگین در محیط رسوب ۹
۱-۴-۳-۱- آرسنیک. ۱۰
۱-۴-۳-۲- کروم. ۱۱
۱-۴-۳-۳- منگنز. ۱۳
۱-۴-۳-۴- آهن ۱۴
۱-۴-۳-۵- کبالت. ۱۵
۱-۴-۳-۶- نیکل ۱۷
۱-۴-۳-۷- مس ۱۸
۱-۴-۳-۸- روی ۱۹
عنوان                   صفحه
۱-۴-۳-۹- کادمیم ۲۰
۱-۴-۳-۱۰- جیوه. ۲۲
۱-۴-۳-۱۱-سرب ۲۴
۱-۴-۳-۱۲- سلنیم ۲۵
۱-۴-۳-۱۳- وانادیم ۲۶
۱-۴-۳-۱۴- مولیبدن ۲۸
۱-۴-۳-۱۵- آلومینیم ۲۹
۱-۴-۳-۱۶- آنتیموان ۳۱
۱-۴-۴- عوامل مؤثر بر تحرک مجدد فلزات سنگین در رسوبات ۳۲
۱-۴-۵- ورود، متابولیسم و حذف فلزات سمناک از بدن ۳۳
۱-۵- هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای. ۳۵
۱-۵-۱- منشأ هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای ۳۸
۱-۵-۱-۱- منابع طبیعی ۴۱
۱-۵-۱-۲- منابع انسان‌زاد. ۴۳
۱-۵-۲- چگونگی قرارگیری در معرض هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای ۴۵

۱-۵-۳- راه‌های ورود و خروج هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای از بدن ۴۶

ادامه مطلب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...