(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش… 2

1-1مقدمه. 3

1-2بیان مسئله. 5

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-4اهداف پژوهش… 10

1-4-1 هدف اصلی.. 10

1-4-2 اهداف فرعی.. 10

1-5فرضیه های پژوهش… 10

1-6متغیرهای پژوهش… 11

1-7تعریف متغیرها 11

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها 11

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها 12

1-8قلمرو پژوهش… 13

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش… 13

1-8-2 قلمرو مکانی پژوهش… 13

1-8-3 قلمروز زمانی پژوهش… 13

1-9خلاصه فصل اول. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… 14

2-1- بخش اول زنجیره ارزش… 15

مقدمه. 15

تعریف ارزش و زنجیره ارزش… 15

زنجیره ی ارزش و ارتباط زنجیره ی ارزش هر نهاد با زنجیره ی تأمین.. 16

علل اهمیت زنجیره ارزش… 17

تحلیل زنجیره ارزش… 17

مدل زنجیره ارزش پورتر. 18

حوزه‌های کاری ماموریت‌های پشتیبانی.. 19

ملاحظات مدل پورتر. 19

مقایسه مدل پورتر با فعالیت های یک کتابخانه ی تخصصی.. 20

وظایف اصلی : 20

فعالیت پشتیبانی.. 22

نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین.. 24

علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش… 24

ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش… 25

طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت… 28

ده عامل پیشران در هزینه ها از نظر پورتر. 29

چه مواردی هزینه فعالیت های زنجیره ارزشی را تعیین می نمایند ؟. 29

محرکهای ساختاری هزینه: 29

محرکهای اجرایی هزینه: 30

رقابت هزینه ای به موارد زیر بستگی دارد : 30

سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه بر حسب رقبا ، نقش دارد : 31

تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده ) 31

اصلاح معایب هزینه های داخلی.. 32

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 33

الف) قسمت اول بخش اول. 34

2-1-1- بهره وری.. 34

مقدمه. 34

تعریف بهره وری.. 35

اهمیت بهره وری.. 35

عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. 35

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. 38

شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها 39

ارتباط.. 39

ارتباط با کارمندان. 40

تعهد. 40

تداوم. 41

ب)قسمت دوم بخش اول. 41

2-1-2 درآمد. 41

تعریف درآمد. 41

راه های افزایش درآمد سازمان و شرکت ها 42

2-2 – بخش دوم: تعمیرات و نگهداری.. 44

عوامل کلیدی در نگهداری و تعمیرات… 44

اهرم های کلیدی نگهداری و تعمیرات… 45

اهرم های راهبردی.. 46

اهرم های عملیاتی.. 47

دلایل بروز مشکلات در اجرای پروژه های نگهداری و تعمیرات… 48

کاربرد نگهداری و تعمیرات در پتروشیمی: 56

شاخص های محاسبه  نگهداری و تعمیرات: 61

محاسبه متوسط زمان لازم برای تعمیرات اضطراری : 61

محاسبه قابلیت اطمینان برای یک قطعه در سیستم. 62

2-3) بخش سوم:معرفی و تاریخچه پتروشیمی کرمانشاه 63

تاریخچه و موضوع فعالیت: 64

تولید و فروش: 65

بهای تمام شده کالای فروش رفته: 66

برآورد مستقل EPS سال 1392: 67

2-5 پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 69

فصل سوم: روش پژوهش… 73

3-1 مقدمه. 74

3-2- نوع روش پژوهش… 74

3-3- جامعه آماری.. 75

3-4- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 75

3-5- روش جمع‌آوری داده‌ها 75

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 76

3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 77

3-8- شیوه تحلیل داده‌ها 77

فصل چهارم. 78

یافته های پژوهش… 78

4-1 مقدمه: 79

4-2 یافته های توصیفی.. 79

4-3 یافته های استنباطی.. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 86

5-1 مقدمه. 87

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 87

5-3 نتیجه گیری کلی.. 92

5-4 پیشنهادهای پژوهش (پیشنهاد برای محققان آینده) 93

5-5 محدودیتهای پژوهش… 93

5-5-1  محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 93

5-5-2 محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر. 93

منابع فارسی.. 94

منابع انگلیسی.. 97

Abstract 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) هزینه های تولید پتروشیمی.. 67

جدول2-2)  سود و زیان برآوردی سال جاری پتروشیمی کرمانشاه 69

جدول 2-3) جدول پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 70

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی به تفکیک گروه 79

جدول 2. توزیع فراوانی تحصیلات به تفکیک جنسیت… 80

جدول 3.  توزیع فراوانی درآمد به تفکیک تحصیلات… 80

جدول 4.  ضریب همبستگی بین درآمد و  زنجیره نگهداری و تعمیرات… 81

جدول 5. پیش بینی افزایش درآمد  شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بوسیله زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات   82

جدول 6.   ضریب همبستگی بین بهره وری سازمانی و  زنجیره نگهداری و تعمیرات… 83

جدول 7.  پیش بینی افزایش درآمد  شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بوسیله زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات   84

جدول 8.  مقایسه میانگین زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیر با مقدار 25. 85

 

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و  بهره وری درشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بود. به این منظور تعداد 126 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی کرمانشاه با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه زنجیره ارزش قاسمی (1391) و پرسش نامه بهره وری سازمانی هرسی و گلداسمیت (2005)

استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان دادکه زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و بهره وری  شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه تاثیر داشته است. و نیز عوامل زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات ، افزایش درآمد  و بهره وری در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان داد که  فعالیت های زنجیره ارزش نگهداری و تعمیرات در پتروشیمی کرمانشاه به درستی صورت گرفته است .

کلید واژه ها: زنجیره ارزش، نگهداری و تعمیرات، درآمد، بهره وری، پتروشیمی، کرمانشاه

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش
 

1-1مقدمه
با توجه به نیاز مبرم کشورها برای صنعتی شدن ،همه سازمان ها ی انتفاعی و غیرانتفاعی امروزه درصد افزایش بهره وری در کارها و ایجاد ارزش بیشتر برای فعالیت ها و در نتیجه محصولات نهایی خود هستند . در دهه 1960 سازمان های انتفاعی (شرکت ها، کارخانه ها و …) به بهبود فرآیندهای درون سازمانی روی آوردند و در دهه 70 سازمانها به توسعه جزئیات استراتژی های بازار و مشتری گرایی پرداختند . در دهه ی 80 با افزایش تنوع در الگوهای مصرف مشتریان ، سازمان ها به توسعه محصولات جدید برای ارضای نیاز مشتریان علاقه مند شدند که مدئل مایکل پورتر در این دهه پا به عرصه ظهور گذاشت . از دهه 1990 به بعد بود که سازمان ها دریافتند برای باقیماندن در عرصه رقابت ، فعالیت های سایر نهادهای تأمین کننده و توزیع کننده و هماهنگی با آنها در کاهش هزینه ها و افزایش ارزش ، نقش حیانی دارد و از این زمان بود که بحث زنجیره ی ارزش مطرح گردید (کپاسینو[1]، 2012، 25). به اعنقاد پورتر زنجیره ارزش ابزاری توانمند در بازشناسی فرآیند ها ،فعالیت ها و عملیات گوناگون کسب و کار از طریق بررسی عوامل همچون طراحی تولید بازاریابی تحول و خدمات پس از فروش و نیز ابزار مناسب در رائه تحلیلی راهبردی به شمار می رود.با توجه به ظهور زنجیره ی ارزش پورتر در دهه تولید محصولات متنوع ، متوجه می شویم که این زنجیره دارای بعدی کاملاً مادی و تولیدی است و هدف آن استاندارد کردن فعالیت های ارزش زا در طول یک زنجیره از فعالیت ها است. بنابراین مدل زنجیره ارزش که اولین بار توسط پورتر[2] ارائه شده استفاده شده است. مدل مایکل پورتر کمک میکند تا بتوانیم تحلیل دقیق تری از سازمانها و واحدهای صنعتی و تولیدی داشته باشیم.که دارای اجزایی ائم از زیرساختهای شرکت ،مدیریت منابع انسانی،توسعه تکنولوژی و تامین است که به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین میباشد و در زیر این ساختار مراحل و مرحله ای افقی موجود میباشد که شامل تدارکات داخلی،عملیات ها،تدارکات خارجی،فروش و بازریابی و خدمات است که در نهایت به سود حاشیه ای منجر میشود. این مدل مبنای خوبی برای درک ساختار هزینه شرکت ها محسوب می باشد. به اعتقاد پورتر ، زنجیره ارزش، ابزار توانمند در بازشناسی فرایندها، فعالیت ها و عملیات گوناگون کسب و کار از طریق بررسی عواملی همچون طراحی و تولید ، بازاریابی ، تحول و خدمات پس از فروش است و نیز ابزاری مناسب در ارائه تحلیلی راهبردی به شمار می رود  . یک زنجیره ارزشی در شرکت نشان دهنده مجموعه حلقه هایی از فعالیت ها و عملیاتی است که در داخل مؤسسه انجام می شود. توضیح اینکه ارزش در نتیجه تبیین هزینه های لازم جهت فعالیت های ایجاد کننده ارزش سودی جزئی را نیز برای شرکت در پی خواهد داشت که معمولاً این هزینه اضافی نیز باید توسط خریداران پرداخت شود (کاپ، رافائل، موریس و مایک[3]، 2010).  حوزه کاری زنجیره ارش سازمان به دو دسته تقسیم می شود که در پژوهش حاضر به بحث تعمیرات و نگهداری که جزء حوزه کاری ماموریت های پشتیبانی زنجیره ارزش است، پرداخته می شود.  چرا که در مراحل پیشرفته ساخت و تولید این موضوع مورد توجه واقع شده که عناصر و عوامل پشتیبانی (لجستیک) به عنوان جزئی غیرقابل تفکیک از یک سیستم تولیدی تعریف می شوند . در واقع از همان لحظه که فکر و تصور راه اندازی یک سیستم تولید مطرح می شود، همراه و همگام با طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم، امکانات پشتیبانی نیز می تواند به صورت سازگار و متعادل مراحل طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی را طی نماید . همچنین نگهداری و تعمیرات که یکی از ارکان مهم از یک ساختار لجستیک می باشد ، در کارخانجات جهان از حدود نیم قرن پیش مورد توجه قرار گرفته است. نگهداری و تعمیرات صحیح علمی و برنامه ریزی شده با روش های نوین جهانی مستقیماً بر روی بهره وری، کیفیت ، هزینه ها، درآمد، خدمات و کارایی تجهیزات اثر متقابلی گذاشته است  (پورتر[4]، 2013). منظور از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان ، مدیران و مشتریان است.  بنابراین  پژوهش حاضر در پی بررسی  تاثیر زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در افزایش درآمد و  بهره وری درشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه است.

1-2بیان مسئله
زنجیره ارزش ، مجموعه ای از فعالیت های متصل به هم است که از طریق آن یک کالا یا خدمت ، تولید شده و به مشتریان تحویل داده می شود در واقع مجموعه حلقه هایی از فعالیتها و عملیاتی است که در داخل موسسه انجام می شود که شامل خرید ها و حمل و نقل داخلی،عملیات،توزیع و حمل و نقل خارجی،فروش و بازاریابی و خدمات و در نهایت سود است . این زنجیره به منزله چهارچوبی برای تشخیص و تجریه و تحلیل کلیه فعالیت های شرکت و چگونگی تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر است . پس زنجیره ، علاوه  بر هزینه ها و ارزش ارائه شده به خریدارانش را نیز نشان می دهد (تریپاتی[5]، 2014، 23). . پورتر (2013) در مدل زنجیره ارزش خود، فعالیت های شرکت را به فعالیت های اصلی و پشتیبانی تقسیم بندی کرده است. این فعالیت های اصلی با ورود مواد اولیه به سازمان شروع شده و با ارائه خدمات به مشتریان پایان می پذیرد . این فعالیت ها، توسط فعالیت های پشتیبانی ، مورد حمایت قرار گیرند . لازم به  بیان است فعالیت اصلی زنجیره ارزش شامل لجستیک به بیرون سازمان ، فروش و بازار یابی ، و بالاخره خدمات پس از فروش است. فعالیت های پشتیبانی نیز شامل امور زیرساخت سازمان ، مدیریت منابع انسانی ، توسعه تکنولوژی و تدارکات است. که تعمیرات و نگهداری جزء فعالیت های پشیبانی یک زنجیره ارزش محسوب می شود. نگهداری و تعمیرات ، مجموعه فعالیت ها، عملیات و روش های نظام مندی است که در جهت حفظ و کنترل وضعیت تجهیزات ، تأسیسات و ماشین آلات (دارایی های فیزیکی) در شرایط مطلوب و یا تغییر آنها به شرایط مطلوب و تا حد امکان مطابق با استاندارد قابل قبول و کاهش فرسایش خرابی ها انجام می شود و این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداری و تعمیرات بوده که مواردی از قبیل برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اصلاحی، اساسی، پیشگیری ، پیش بینی و نحوه تأمین قطعات یدکی، برنامه ریزی نیروی انسانی  را شامل می شود. نظام های زنجیره ارزش نگهداری و تعمیرات مجموعه ای است متشکل ار روش ها، فرمها و دستورالعمل هایی که اهداف فوق را برآورده می سازد. به منظور تسریع در رسیدن به این اهداف باید سعی در استقرار یک سازمان نگهداری و تعمیرات پویا و مؤثر و افزایش هماهنگی میان اجزاء 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...