استاد راهنما:

 

دکتر سکینه اصغری

 

 استاد مشاور:

 

دکتر ربابه بهارفر

چکیده:
در این پایان ­نامه، واکنش­های سه جزیی N– سینامیلیدن آنیلین­ها به عنوان هسته دوست با دی­استر استیلنی در مجاورت N’,N– دی­فنیل پارابانیک اسید در حلال دی­کلرومتان تحت شرایط بازروانی گزارش می­شود که منجر به مشتقات ۱,۳-اکسازین­ها با بازده خوب تا عالی شده است.
همچنین خواص ضد باکتریایی ۴-کلرو-N– سینامیلیدن آنیلین و برخی محصولات ۱,۳- اکسازین­ها در مقابل چهار نمونه باکتری بررسی شده است. نتایج فعالیت ضد باکتریایی خوبی برای ایمین نشان داد ولی هیچ­گونه فعالیت ضد باکتریایی برای ۱,۳- اکسازین­ها مشاهده نشد.
واژه­های کلیدی:
واکنش­های سه­جزیی، مشتقات N– سینامیلیدن آنیلین­ها ، دی­استر استیلنی ، N’,N– دی­فنیل پارابانیک اسید، خواص ضد باکتریایی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                     صفحه
فصل اول : مقدمه و تئوری
۱-۱-  ایمین .۲
۱-۱-۱-  انواع ایمین­ها ۲
۱-۱-۱-۱-الدیمین.۳
۱-۱-۱-۲-کتیمین.۳
۱-۱-۱-۳-آنیل.۳
۱-۱-۱-۴-شیف باز.۴
۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی ایمین­ها .۴
۱-۱-۳-روش­های تهیه ایمین­ها ۴
۱-۱ -۳-۱-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از الدهید­ها یا کتون­ها با آمین­ها .۵
۱-۱-۳-۲-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از ترکیبات آلی­فلزی .۷
۱-۱-۳-۲-۱-واکنش نیتریل­ها با معرف گرینیارد .۷
۱-۱-۳-۲-۲-واکنش C-کلرو-N-بنزیلیدن آنیلین­ها با معرف گرینیارد .۸
۱-۱-۳-۲-۳-واکنش اکسیم ها با معرف گرینیارد ۸
۱-۱-۳-۳-سنتز ایمین ها از طریق هیدروژن­زدایی از آمین ها ۹
۱-۱-۳-۴-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از واکنش بین فنول­ها یا فنول­اتر­ها و نیتریل­ها ۹
۱-۱-۳-۵-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از واکنش­های کاهشی .۱۰
۱-۱-۳-۵-۱-سنتز ایمین­ها از کاهش اکسیم­ها ۱۰
۱-۱-۳-۵-۲-سنتز ایمین­ها از کاهش نیتریل­ها ۱۰
۱-۱-۳-۶-سنتز ایمین از طریق واکنش آمید­های فلزی با کتون­های آروماتیک .۱۱
۱-۱-۳-۷-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از واکنش کتال­ها و آمین­های نوع اول .۱۱
۱-۱-۳-۸-سنتز C- سیانو ایمین­ها با بهره گرفتن از نیترون­ها ۱۱
۱-۱-۳-۹-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از ایزوسیانات و الدهید ۱۲
۱-۱-۳-۱۰-سنتز ایمین­ها با بهره گرفتن از ایلید­های فسفر و نیتروسو بنزن .۱۲
۱-۱-۴-واکنش­های ایمین­ها .۱۳
۱-۱-۴-۱ واکنش های افزایشی ایمین ها .۱۳
۱-۱-۴-۱-۱ افزایش هسته دوستی آب به ایمین­ها ۱۳
۱-۱-۴-۱-۲- افزایش هیدروژن به ایمین­ها ۱۳
۱-۱-۴-۱-۳- افزایش هسته دوستی آمین­های نوع اول به ایمین­ها .۱۵
۱-۱-۴-۱-۴- افزایش هسته دوستی ترکیبات دارای هیدروژن فعال ۱۵
۱-۱-۴-۱-۵- واکنش افزایش الکترون دوستی هالوژن­ها به ایمین­ها .۱۵

ادامه مطلب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...